Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Prof. Dr. Refik TURAN, Gazi University, rturan@gazi.edu.tr,TURKEY


Editor(s)

Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA, Azerbaycan Devlet  Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN

Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA

Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT, Adıyaman University, hpolat@adiyaman.edu.tr, TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Osman SABANCI, Gazi University, osmansabanci@gmail.com, TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA, Mersin University, serdarhan@gmail.com, TURKEY


Antalya  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ahmet Selçuk Bayburtlu , Duygu ULUSOY YILMAZ, Funda KEKLİK KAL  
TÜRKÜ SÖZLERİNDE ŞİDDET ÇAĞRIŞTIRAN İFADELER: İÇ ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ

 45, Pp,475-488

EXPRESSIONS OF VIOLENCE IN TURKISH FOLK SONGS: CENTRAL ANATOLIAN EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2924
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ahmet Utku ÖZENSOY  
SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİMİNDE SİNEMANIN KULLANIMI

 45, Pp,489-509

THE USE OF CINEMA IN THE TEACHING OF SOCIAL STUDIES COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2962
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Aydın ÜNAL , Mehmet Sedat İPAR  
TURİSTLERİN DESTİNASYON TERCİHLERİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAKİN ŞEHİR DESTİNASYONU VİZE ÖRNEĞİ

 45, Pp,510-527

A RESEARCH ON DETERMINATION OF THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON THE DESTINATION PREFERENCES OF TOURISTS: THE CASE OF VIZE AS A CITTASLOW DESTINATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2983
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Elmas Demircioğlu Karabıyık  
AN ANALYSIS FOR THE MACROECONOMIC DETERMINANTS OF INNOVATION CAPABILITY OF COUNTRIES

 45, Pp,528-536

ÜLKELERİN İNOVASYON KABİLİYETİNİN MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ İÇİN BİR ANALİZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2940
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

idris KAYA , Bilge TIRAŞ  
SOSYAL KARŞILAŞTIRMA, BİLİŞSEL ÜÇLÜ ve PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 45, Pp,537-557

THE RELATIONSHIPS BETWEEN SOCIAL COMPARISON, COGNITIVE TRIAD AND RESILIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2957
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İrem PAMUK  
ALMANYA’NIN BERLİN EYALETİNDE OKUTULAN TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ VATANDAŞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

 45, Pp,558-570

THE ANALYSIS OF THE HISTORY CURRICULUM TAUGHT IN BERLIN STATE OF GERMANY IN TERMS OF CITIZENSHIP EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2984
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Işıl Tanrıseven , Volkan Lütfi PAN  
İŞBİRLİKLİ DÜZENLEME ORTAMI OLARAK BLOG KULLANIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KİMLİK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 45, Pp,571-591

THE EFFECT OF BLOG-USE AS CO-REGULATED LEARNING ENVIRONMENT ON THE PRE-SERVICE TEACHERS’ PROFESSIONAL IDENTITY PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2980
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Neşe Dokumacı Sütçü  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK OKURYAZARLIKLARINI AÇIKLAYAN DEĞİŞKENLERİN SINIFLANDIRMA VE REGRESYON AĞACI İLE BELİRLENMESİ

 45, Pp,592-611

DETERMINATION OF THE VARIABLES EXPLAINING THE ACADEMIC LITERACY OF PRESERVICE TEACHERS WITH CLASSIFICATION AND REGRESSION TREE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2943
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Orhan KANDEMİR  
DÜNYA ÜLKELERİNDE SOSYAL EŞİTSİZLİKLERİN MUTLULUK DÜZEYİNE ETKİSİ: LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

 45, Pp,612-625

THE EFFECT OF SOCIAL INEQUALITIES ON THE LEVEL OF HAPPINESS IN THE WORLD'S COUNTRIES: A LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2989
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sefa Salih AYDEMİR  
THE FIRST DIPLOMATIC CRISIS THAT CAUSED HARM TO THE IMAGE OF THE USA IN THE EYES OF THE TURKISH PUBLIC: THE JOHNSON LETTER

 45, Pp,626-641

TÜRK KAMUOYUNDA AMERİKA İMAJININ ZEDELENMESİNE YOL AÇAN İLK DİPLOMATİK KRİZ: JOHNSON MEKTUBU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2959
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zeynep Yadigaroğlu  
COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE VİDEO TABANLI ÖZ-DÜZENLEMELİ KORO YÖNETİMİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

 45, Pp,642-659

STUDENT VIEWS ON VIDEO-BASED SELF-REGULATED CHOIR CONDUCTING CLASS IN THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2972
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sinan AKDAĞ , Zekerya AKKUŞ  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

 45, Pp,660-676

EXAMINING SOME VARIABLES OF THE ATTITUDE OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES TOWARDS THE TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2861
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Süleyman AYDIN  
COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 45, Pp,677-693

OPINIONS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES ON TEACHING PRACTICE COURSE DURING THE PROCESS OF COVID-19 PANDEMIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2970
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

DİDEM SAYGIN , Asime Dilara ERDEM  
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE HUKUKİ VE SİYASİ GELİŞMELERİN VİZE SORUNUNA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 45, Pp,694-718

A REVIEW INTO THE IMPACT OF LEGAL AND POLITICAL DEVELOPMENTS ON THE VISA ISSUE IN TURKEY-EU RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2904
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Elif Öztürk , Çiğdem Comardoğlu  
FEN ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI HAKKINDA TÜRKİYE’DE İLKOKUL ve ORTAOKUL DÜZEYİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

 45, Pp,719-738

ANALYSIS OF THE USE OF CARTOONS IN SCIENCE TEACHING ON PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL LEVELS OF EDUCATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2958
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ferdi GÜÇYETMEZ Rahmi İNCEKARA  
CHINA'S ECONOMIC HEGEMONY IN AFRICA

 45, Pp,739-751

ÇİN'İN AFRİKA'DAKİ EKONOMİK HEGEMONYASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2974
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Şükrü NAR  
KÜLTÜREL KÜRESELLEŞME İLE İNTERNET VE CEP TELEFONU KULLANIM ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

 45, Pp,752-765

THE CORRELATION BETWEEN CULTURAL GLOBALIZATION AND INTERNET AND CELLULAR PHONE USE RATES: THE CASE OF OECD COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2987
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

ŞEYMA UYAR -  
EVIDENCE FOR FACTOR STRUCTURE OF THE JOB SATISFACTION SCALE FROM CFA, ESEM AND BIFACTOR MODEL FRAMEWORK

 45, Pp,766-784

İŞ DOYUMU ÖLÇEĞİNİN FAKTÖR YAPISINA İLİŞKİN DFA, AYEM VE İKİ FAKTÖR MODELİ ÇERÇEVESİNDE KANITLAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2939
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

NEJLA ATABEY , AYŞEGÜL EVREN YAPICIOĞLU  
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE ARTICLES IN THE FIELD OF ARGUMENTATION IN SCIENCE FROM 1976 TO 2020

 45, Pp,785-808

1976’DAN 2020’YE KADAR BİLİMDE ARGÜMANTASYON ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN BİBLİOMETRİK ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2968
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yavuz Selim KALELİ , Onur GÜÇLÜ, Önder MUSTUL  
MÜZİK EĞİTİMİNDE BİREYSEL ÇALGILARA YÖNELİK YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

 45, Pp,809-826

A COMPARATIVE ANALYSIS OF POSTGRADUATE RESEARCHES WRITTEN ON INDIVIDUAL INSTRUMENTS IN MUSIC EDUCATION: CONTENT ANALYSIS STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2938
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat Gülbetekin  
COĞRAFYA EĞİTİMİ İÇİN BİR ÖĞRENME MEKÂNI: MÜZELER

 45, Pp,827-848

A LEARNING PLACE FOR GEOGRAPHIC EDUCATION: MUSEUMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2960
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |