Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Sefa Salih AYDEMİR, Adıyaman University, saydemir@adiyaman.edu.tr, TURKEY


Editor(s)
Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA, Azerbaycan Devlet Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT, Adıyaman University, hpolat@adiyaman.edu.tr, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Osman SABANCI, Gazi University, osmansabanci@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA, Mersin University, serdarhan@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Naciye HARDALAÇ, Gazi University, hardalac@gmail.com, TURKEY

Antalya  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ahmet Suat KARAHAN  
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADROLARININ LİSANS DERS YÜKÜNÜN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

 53, Pp,861-871

REGIONAL DISTRIBUTION OF THE UNDERGRADUATE COURSE LOAD OF ACADEMIC STAFF OF THE MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3359
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Alpay Aksin  
ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ÇOKKÜLTÜRLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLA İLİŞKİSİ

 53, Pp,872-884

THE RELATIONSHIP BETWEEN MULTICULTURAL PERSONALITY TRAITS AND INTERCULTURAL SENSITIVITY AMONG PRESERVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3366
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Burcu AKKAYA , Aysun BAY DÖNERTAŞ  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜT YARARINA ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

 53, Pp,885-902

SCHOOL ADMINISTRATORS' UNETHICAL PRO-ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: SCALE DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3360
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gülnur Candan HAMURCU  
TASARIM-BECERİ ATÖLYE UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

 53, Pp,903-920

TEACHER'S OPINIONS ON DESIGN-SKILLS WORKSHOP APPLICATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3350
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fatih Baydar  
OKUL MÜDÜRLERİNİN PATERNALİST LİDERLİK (BABACAN) DAVRANIŞLARININ ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİME ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİĞİN ROLÜ

 53, Pp,921-937

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL AGILITY IN THE EFFECT OF SCHOOL PRINCIPALS' PATENALISTIC LEADERSHIP BEHAVIORS ON INTERNAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3361
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İbrahim ERDOĞAN , Lütfi ÜREDİ  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARI İLE MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (MERSİN İLİ ÖRNEĞİ)

 53, Pp,938-959

AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SELF-EFFICACY BELIEFS AND THE LEVEL OF PROFESSIONAL SATISFACTION OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (EXAMPLE OF MERSİN PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3342
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İskender Daşdemir , Hüseyin OZAN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA HUKUK OKURYAZARLIK BECERİSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN FARKINDALIKLARI

 53, Pp,960-974

TEACHERS' AWARENESS OF LAW LITERACY SKILLS IN THE SOCIAL STUDIES TEACHING PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3318
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İsmail Bilgiçli  
SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ

 53, Pp,975-996

INVESTIGATION OF CYCLIC TOURISM POTENTIAL IN SAKARYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3354
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

MEHMET ŞEVKİ TURHAN , OSMAN DALAMAN  
OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS ON TECHNOLOGICAL LEADERSHIP IN THE COVID-19 PROCESS

 53, Pp,997-1014

COVID-19 SÜRECİNDE İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİK LİDERLİKLERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3311
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Tamer KAYA , Tuba KAYA, Mehmet Kürşat KOCA  
INVESTIGATION OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES' EPISTEMOLOGICAL BELIEFS

 53, Pp,1015-1028

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3352
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet UÇAR , Rukuye AYLAZ, Ferhat KARA  
COVİD-19 HASTALIĞINI GEÇİRME DURUMU İLE BİTKİSEL ÜRÜN KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 53, Pp,1029-1039

THE RELATIONSHIP BETWEEN COVID-19 DISEASE TRANSMISSION STATUS AND HERBAL PRODUCT USE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3328
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nurhan AKTAŞ  
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE YAZMA KAVRAMLARINA BAKIŞI: BİR METAFOR ÇALIŞMASI

 53, Pp,1040-1065

VIEWS OF FOURTH GRADE PRIMARY SCHOOL GRADE STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES AND THOSE WITH TYPICAL DEVELOPMENT ON THE CONCEPTS OF READING AND WRITING: A METAPHOR STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3329
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nurullah TAŞ , Mustafa Rahmi Coşkun, Gizem Ayverdi, Yusuf İslam Bolat  
MATEMATİK EĞİTİMİNDE DİJİTAL OYUNLAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ KULLANIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ

 53, Pp,1066-1081

MATEMATİK EĞİTİMİNDE DİJİTAL OYUNLAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ KULLANIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3347
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

SUNAY GÜNGÖR GÜLSOY  
E-SPOR UYGULAMALARINDA MÜZİĞİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 53, Pp,1082-1092

A RESEARCH ON THE EFFECT OF MUSIC IN E-SPORTS ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3345
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Abdulkadır ERGÜN , Selman ABLAK  
SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA COĞRAFİ BECERİLERİN YER ALMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: 1968-2018

 53, Pp,1093-1127

EXAMINING THE INCLUSION LEVELS OF GEOGRAPHICAL SKILLS IN SOCIAL SCIENCES COURSE CURRICULA: 1968-2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3349
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ünal SAKİ  
TAKIM SPORCULARINDA YARIŞMA YÖNELİM TERCİHLERİNİN BAŞARI MOTİVASYONLARINA ETKİSİ

 53, Pp,1128-1137

THE EFFECT OF COMPETITION ORIENTATION PREFERENCES ON ACHIEVEMENT MOTIVATION IN TEAM ATHLETES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3301
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zeynep Deniz UYAN  
MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA FLÜT-GİTAR İKİLİSİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

 53, Pp,1138-1152

PROFESSIONALS’ OPINIONS ON THE UTILIZATION OF FLUTE-GUITAR DUO IN VOCATIONAL MUSIC EDUCATION INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3294
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zeynep ŞENTÜRK DIZMAN  
TÜRKİYE’DE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

 53, Pp,1153-1169

ANALYSIS OF JUVENILES PUSHED TO CRIME IN TURKEY IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3351
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

GÜNGÖR SAKÇI , Gökhan UYANIK  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ VE ÇEVRESEL DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ

 53, Pp,1170-1193

PRIMARY SCHOOL TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND ENVIRONMENTAL SENSITIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3324
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Deniz Akdal , Ece BULAT, Fatih YÜZBAŞIOĞLU  
PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ KAYNAŞTIRMA /BÜTÜNLEŞTİRME EĞİTİMİNE YÖNELİK YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

 53, Pp,1194-1211

DEVELOPMENT OF A QUALIFICATION SCALE FOR PSYCHOLOGICAL COUNSELOR’S INCLUSIVE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3312
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gamze Mercan  
TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (TÜRÇEV)'NIN ÇEVRE EĞİTİMİNDEKİ ÖNCÜ ROLÜ: SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

 53, Pp,1212-1238

THE PIONEERING ROLE OF FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION IN TURKEY: AN EXAMINATION OF EDUCATION AND AWARENESS-RAISING EFFORTS FOR A SUSTAINABLE FUTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3358
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Oğuzhan Çolakkadıoğlu , Çılga Beril YAVUZ, Ezgi YURTSEVEROĞLU  
BAĞIMLILIĞIN BİLEŞENLERİ MODELİ İLE AŞK BAĞIMLILIĞINA BAKIŞ

 53, Pp,1239-1256

AN OVERVIEW OF LOVE ADDICTION WITH THE COMPONENTS OF ADDICTION MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3357
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ömer Faruk Akbaş , Selman Duran  
TEKNOLOJİK İNOVASYONUN KATILIM BANKACILIĞINA ETKİSİ: UYGULAMALAR VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

 53, Pp,12571275

TECHNOLOGICAL INNOVATION'S IMPACT ON PARTICIPATION BANKING: APPLICATIONS AND FUTURE PERSPECTIVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3355
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Saniye Çiğdem Koçak  
ÇİN’İN GELENEKSEL HANFU VE JAPONYA’NIN GELENEKSEL KİMONO GİYSİ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 53, Pp,1276-1293

A COMPARATIVE STUDY ON CHINA’S TRADITIONAL HANFU AND JAPAN’S TRADITIONAL KIMONO CLOTHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3356
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Müjdat AVCI , Oğuzhan GÖKSEL  
KARAKTER EĞİTİMİNİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

 53, Pp,1294-1306

SOCIAL BASICS OF CHARACTER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3353
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |