Abstract


THE ROLE OF ORGANIZATIONAL AGILITY IN THE EFFECT OF SCHOOL PRINCIPALS' PATENALISTIC LEADERSHIP BEHAVIORS ON INTERNAL

Eğitim örgütlerinde çalışanların özerkliğinin sağlanması, deneyimlediklerinden öğrenme fırsatı yakalamaları en iyi hareket tarzlarını keşfetmeleri okul yöneticilerinin liderlik beceriyle yakıdan ilgilidir. Okulların liderlik becerileri güçlü profesyonellerle yönetilmesi olumlu iletişim ortamının sağlanması açısından önemlidir. Olumlu bir okul iklimi çalışanları etkili, verimli ve hevesli yapar. Öte yandan bu iklim, insanların heyecanla çalışmasını sağladığı gibi sürekli gelişim noktasında onları motive etmektedir. Bu kapsamda yöneticilerin, modern liderlik yaklaşımlarından paternalistik liderlik davranışlarının kurum içi iletişimi ne ölçüde etkilediği ve bu etkide örgütsel çevikliğin rolü modellenerek açıklanmak istenmiştir. Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin paternalist liderlik (PL) davranışlarının örgüt içi iletişime (Öİ) etkisinde örgütsel çevikliğin (ÖÇ) aracılık rolünü ortaya çıkarmaktadır. Değişkenler arası ilişkiyi tespit etmek için ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu ise İstanbul ili Pendik, Kartal, Tuzla ve Sultanbeyli ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan seçkisiz örnekleme türü olan basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 425 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, kişisel bilgi formu, Paternalistik Liderlik Davranışları Ölçeği, Kurum İçi İletişim Ölçeği ve Örgütsel Çeviklik ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, analize başlamadan önce verilerin ayıklanması işlemi sonucunda korelasyon ve temel varsayım sınamaları neticesinde ise yapısal eşitlik modeli (YEM) analizleri kullanılmıştır. Analizler neticesinde araştırma amacına yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde okul müdürlerinin PL davranışları ile Öİ ve ÖÇ arasındaki pozitif yönlü anlamlı bir ilişki; okulların ÖÇ ile Öİ arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki ve son olarak ise PL’nin Öİ etkisinde örgütsel çevikliğin kısmi aracı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Okul yöneticlerinin paternalistik liderlik davranışları örgütsel çeviklik üzerinden örgüt içi iletişimi kısmi düzeyde etkilemektedir. Sonuç olarak ulaşılan bulgular tartışılarak çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.Keywords

Paternalist liderlik, Örgüt içi iletişim, Örgütsel çeviklik

References