SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA COĞRAFİ BECERİLERİN YER ALMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: 1968-2018

EXAMINING THE INCLUSION LEVELS OF GEOGRAPHICAL SKILLS IN SOCIAL SCIENCES COURSE CURRICULA: 1968-2018

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA COĞRAFİ BECERİLERİN YER ALMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: 1968-2018

 
Author : Abdulkadır ERGÜN  , Selman ABLAK  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 1093-1127
DOI Number: :
Cite : Abdulkadır ERGÜN , Selman ABLAK , (2023). SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA COĞRAFİ BECERİLERİN YER ALMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: 1968-2018. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 1093-1127. Doi: 10.35826/ijoess.3349.
    


Summary

In this research, the inclusion levels of geographical skills in the social studies curricula prepared and put into practice since 1968, the year when the social studies course started to be taught in Turkey, were examined. The study was designed in document analysis design of qualitative research method. In the study, 1968 Primary School Program, 1969 Social Studies Program to be tried in Secondary Schools, 1990 Primary School 4th and 5th Grade Social Studies Course Curriculum, 1998 Primary School Social Studies Course Curriculum, 2005 Primary School Social Studies Course Curriculum, 2018 Social Studies Course Curriculum (Primary and Secondary School 4th, 5th, 6th and 7th grades) prepared for social studies education in Turkey were used as documents. Based on the results of the research, it was concluded that in all curricula prepared and implemented for the social studies course in Turkey from 1968 to the present day at the primary, secondary and elementary levels; 1998 Elementary Social Studies Curriculum included the most geographical skills and the 2005 Elementary Social Studies Curriculum included the least geographical skills. On the other hand, it was concluded that the most common geographical skill in all curricula was the ability to perceive space, while the least common geographical skills were observation and the ability to draw and interpret tables, graphs and diagrams. In line with these findings, it is recommended that geographical skills should be given equal place in the new social studies curricula to be prepared and geographical skills should be given more place in social studies curricula for a more functional geography teaching. Because in today's education system, more importance is given to skills education and in this context, the skills defined as geographical skills have an important place in the transfer of content related to the discipline of geography, where skills as well as knowledge have a wide place in the social studies course.Keywords

Geographical skills, social studies course, curriculumAbstract

Bu araştırmada sosyal bilgiler dersinin Türkiye’de okutulmaya başlandığı 1968 yılından günümüze kadar hazırlanarak uygulamaya alınan sosyal bilgiler dersi öğretim programlarında coğrafi becerilerin yer alma düzeyleri incelenmiştir. Nitel araştırma yönteminde doküman incelemesi deseninde tasarlanan çalışmada doküman olarak Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimine yönelik hazırlanan 1968 İlkokul Programı, 1969 Ortaokullarda Denenecek Sosyal Bilgiler Programı,1990 İlkokul 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, 2005 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar) oluşturmaktadır.  Araştırma sonucunda Türkiye’de sosyal bilgiler dersine yönelik 1968’den günümüze kadar hazırlanan ve uygulamaya alınan ilkokul, ortaokul ve ilköğretim düzeyindeki tüm öğretim programlarında en fazla coğrafi beceriye 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer verildiği; en az coğrafi beceriye ise 2005 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan tüm öğretim programları içerisinde en fazla yer bulan coğrafi becerinin mekânı algılama becerisi; en az yer bulan coğrafi becerilerin ise eşit düzeyde karşılık bulan gözlem ve tablo, grafik ve diyagram çizme ve yorumlama becerisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu bulgular doğrultusunda hazırlanacak olan yeni sosyal bilgiler öğretim programlarında coğrafi becerilere eşit düzeyde yer verilmesi ve daha işlevsel bir coğrafya öğretimi için sosyal bilgiler öğretim programlarında coğrafi becerilere daha fazla yer verilmesi önerilmektedir. Çünkü günümüz eğitim sisteminde beceri eğitimine daha fazla önem verilmekte olup bu bağlamda sosyal bilgiler dersi kapsamında bilginin yanı sıra becerilerin de geniş yer bulduğu coğrafya disiplini ile ilgili içeriklerin aktarılmasında coğrafi beceriler olarak tanımlanan beceriler önemli bir yer edinmektedir.Keywords

Coğrafi beceriler, sosyal bilgiler dersi, öğretim programı