SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF CYCLIC TOURISM POTENTIAL IN SAKARYA

SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ

 
Author : İsmail Bilgiçli    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 975-996
DOI Number: :
Cite : İsmail Bilgiçli , (2023). SAKARYA İLİ BİSİKLET TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 975-996. Doi: 10.35826/ijoess.3354.
    


Summary

In recent years, bicycle tourism is a developing tourism activity that tourists prefer nature, respectful to nature. Sakarya is an important tourism destination with its natural, historical and cultural values. It is important that Sakarya develops its potential and tourism diversity in terms of tourism in the field of cycling tourism in order to provide economic benefit. Since bicycle tourism activities have positive effects on human health, an important opportunity for Sakarya emerges in terms of sustainable tourism activities. The aim of the study within the scope of the evaluation of the opportunity is to create various suggestions to determine the potential of Sakarya's bicycle tourism and to evaluate this potential. In line with the purpose of the study, it is planned to conduct literature examination on bicycle tourism and data collection. Qualitative research method was used in the collection of the data of the study, and face -to -face interviews were held with the participants using semi -structured questionnaires created by the researcher. As a result of the analysis of the data obtained from the participants; Two factors were found in Sakarya's current situation in bicycle tourism and its potential. In addition to positive situations and evaluations about the current situation of bicycle tourism in Sakarya, the deficiencies identified are also stated by the participants. Regarding the suitability of Sakarya in terms of bicycle tourism, physical opportunities and regions where bicycle tourism can be realized have been revealed. As a result of the research, Sakarya has an important potential in terms of bicycle tourism, studies have been put forward in terms of the evaluation of the potential and the opinions were made to evaluate and develop the potential. As a result of the opinions received and the analysis of the data obtained, various suggestions were made to those who will do research and bicycle tourism stakeholders.Keywords

Cycling, Cycling Tourism, Sakarya,Abstract

Son yıllarda bisiklet turizmi, turistlerin özel ilgi kapsamında tercih ettikleri, doğaya saygılı, gelişmekte olan bir turizm faaliyetidir. Sakarya sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel değrleri ile önemli bir turizm destinasyonu konumundadır. Sakarya’nın turizm açısından sahip olduğu potansiyeli ve turizm çeşitliliğini ekonomik fayda sağlamak adına bisiklet turizmi alanında da geliştirmesi önemlidir. Bisiklet turizmi aktivitelerinin insan sağlığına olumlu etkilerinin olması nedeniyle, sürdürülebilir turizm faaliyetleri açısından Sakarya için önemli bir fırsat ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan fırsatın değerlendirilmesi kapsamında çalışmanın amacı Sakarya’nın bisiklet turizmi potansiyelinin belirlenmesi ve bu potansiyelin değerlendirilmesine yönelik çeşitli öneriler oluşturmaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda bisiklet turizmi konusunda literatür incelemesi yapılması, sonrasında veri toplanması planlanmıştır. Çalışmanın verilerinin toplanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmış, araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış soru formları kullanılarak katılımcılar ile yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizi sonucunda; Sakarya’nın bisiklet turizminde mevcut durumu ve sahip olduğu potansiyel olmak üzere iki faktör tespit edilmiştir. Sakarya’da bisiklet turizminin mevcut durumu konusunda olumlu durum ve değerlendirmeler olmasının yanı sıra tespit edilen eksiklikler de katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Sakarya’nın bisiklet turizmi açısından uygunluğu konusunda, sahip fiziksel olanaklar, bisiklet turizminin gerçekleştirilebileceği bölgeler ortaya çıkarılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Sakarya’nın bisiklet turizmi açısından önemli bir potansiyelinin olduğu tespit edilmiş, potansiyelin değerlendirilmesi açısından yapılan çalışmalar ortaya koyulmuş ve potansiyelin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için görüşlerin alınması gerçekleştirilmiştir. Alınan görüşler ve elde edilen verilerin analizi neticesinde bu konuda araştırma yapacaklara ve bisiklet turizmi paydaşlarına çeşitli öneriler getirilmiştir.Keywords

Bisiklet, Bisiklet Turizmi, Sakarya