Summary


MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADROLARININ LİSANS DERS YÜKÜNÜN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Müzik Öğretmenliği Lisans Programın (MÖLP) incelendiğinde bireysel ve toplu yapılması gereken alan eğitimi derslerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalı (MEAD) akademisyenlerinin ders yükünü kayda değer ölçüde artırdığı görülmektedir. Ancak akademisyenlerin dersler dışında yürütmesi gereken bilimsel, sanatsal, idari görev, eğitim-öğretim hazırlığı vb. bir çok mesleki yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu bağlamda akademisyenlerin iş yükünün tüm görevlerine zaman ayıracak bir biçimde dengelenmesi hem nitelikli eğitim-öğretim hizmeti verilebilmesi hem de mesleki verimliliğin sürdürülebilir olması açılarından büyük bir öneme sahiptir. Ancak ilgili literatür tarandığında MEAD akademisyenlerinin ders yüküne ilişkin bir araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırmanın amacı, Türkiye genelinde aktif olarak eğitim-öğretim faaliyeti yapılan 33 MEAD’ın akademik personel ve ücretli eğitimcilerinin lisans ders yüklerinin 7 bölge ve Türkiye genelindeki dağılımını belirlemektir. Tarama modelinde betimsel yöntemin tercih edildiği araştırmanın sonucunda 33 MEAD’da toplam 356 kadrolu, 53 ücretli olmak üzere toplam 409 personelin 2756 öğrenciye eğitim hizmeti verdiği belirlenmiştir. MEAD’ların güz dönemi haftalık ders saati Türkiye geneli ortalamasının 180,36 olmasına karşın bahar döneminde bu ortalamanın 159,60 olduğu yani iki dönem arasında 15 hafta toplamında 311,4 saatlik fark oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca MEAD’larda görev yapan 409 eğitimcinin güz dönemi haftalık ders saati ortalamasının 15,79, bahar dönemi ortalamasının ise 14,18 saat olduğu ve iki dönem arasındaki farkın 15 hafta toplamında 24,15 saat olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçları Türkiye genelinde hizmet veren 33 adet MEAD’da tek tip program uygulanmasına karşın hem akademik personel ve öğrenci sayılarının hem de akademisyenlerin haftalık ders saati yüklerinin homojen bir dağılım sergilemediğini göstermektedir.Keywords

Müzik öğretmenliği lisans programı, Müzik eğitimi anabilim dalı, Akademik kadrolar, Lisans ders yüküReferences