Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Doç. Dr. Bayram TAY
Antalya  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Yakup DOĞAN  
PERCEPTIONS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS ABOUT ENVIRONMENTAL PROBLEMS, AND THEIR CAUSES AND SOLUTIONS

 29, Pp,787-804

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİNE YÖNELİK ALGILARI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gülten KÜÇÜKBASMACI  
MENÂKIB-I ŞA’BÂN-I VELÎ’DE KÜLTÜR UNSURLARI

 29, Pp,805-830

THE ELEMENTS OF CULTURE IN MENÂKIB-I ŞA’BÂN-I VELÎ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sena KARAKUŞ , Serkan ÜNSAL  
INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AND PROFESSIONAL SOCIAL SUPPORT LEVELS OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS

 29, Pp,831-850

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK İLE MESLEKİ SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Meryem ÖZTÜRK , Abdurrahim ŞİMŞEK  
THE PROBLEMS FACED BY PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IN ERZURUM AND EFFECTS ON THEIR BURNOUT OF THESE PROBLEMS

 29, Pp,851-876

ERZURUM’DAKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAŞADIKLARI SORUNLAR VE SORUNLARIN TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Ali KANDEMİR , Zeki APAYDIN, Cengiz ÖZYÜREK  
EFFECTS of TOULMIN ARGUMENTATION MODEL ON ATTITUDES of STUDENTS TO 4TH GRADE SCIENCE COURSE

 29, Pp,877-894

TOULMIN ARGÜMANTASYON MODELİNİN 4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Galip ÖNER  
A PROBLEM OF VALUES AND ACQUISITION OF VALUES IN CLASSROOM LIFE: IN-CLASS GROUPING

 29, Pp,895-938

SINIF İÇİ YAŞANTILARDA DEĞERLER ve DEĞERLERİN KAZANILMASINDA BİR PROBLEM: SINIF İÇİ GRUPLAŞMA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cengiz ŞAHİN , Hatice KUMCAĞIZ, Kamil ALAKUŞ, Muhammed AKBAŞ  
THE ROLE OF HOPE AND NEGATIVE THOUGHTS IN PREDICTING EATING ATTITUDES

 29, Pp,939-954

YEME TUTUMLARINI YORDAMADA UMUT VE OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİN ROLÜ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hilmi DEMİRKAYA  
EFFECTS OF THE 4MAT SYSTEM OF INSTRUCTION ON ACHIEVEMENT TOWARD GEOGRAPHY OF NINTH GRADERS

 29, Pp,955-968

DOKUZUNCU SINIF COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİMİNDE 4MAT ÖĞRETİM SİSTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şükran UÇUŞ , İrem DEMİRBAŞ  
COMPARISON OF LIFE SCIENCE* CURRICULA DEVELOPED IN 2009, 2015, 2017 REGARDING CREATIVE THINKING

 29, Pp,969-990

2009, 2015 VE 2017 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ YARATICI DÜŞÜNME AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehtap AKTAŞ , Devrim ALICI  
EXAMINATION OF SCORING RELIABILITY ACCORDING TO GENERALIZABILITY THEORY IN CHECKLIST, ANALYTIC RUBRIC AND RATING SCALES

 29, Pp,991-1010

KONTROL LİSTESİ, ANALİTİK RUBRİK VE DERECELEME ÖLÇEKLERİNDE PUANLAYICI GÜVENİRLİĞİNİN GENELLENEBİLİRLİK KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Taner ÇİFÇİ  
GEOGRAPHY TEACHERS’ AWARENESS LEVEL AND USE OF FEEDBACK

 29, Pp,1011-1031

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN GERİBİLDİRİME YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİ VE KULLANIMI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Aysun ÇELİK  
FİRÂKÎ DEDE’NİN “SEG-NÂME” ADLI ESERİ

 29, Pp,1032-1053

FİRÂKÎ DEDE'S WORK CALLED SEG-NÂME

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Miray ÖZÖZEN DANACI , Özge PINARCIK  
INVESTIGATING THE EFFECTS OF TEACHER CANDIDATES' EXPECTATIONLESSNESS AND EXPECTATION LEVELS ON EMOTİONAL INTELLIGENCE

 29, Pp,1054-1070

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YILMAZLIK VE GELECEĞE YÖNELİK UMUT DÜZEYLERİNİN DUYGUSAL ZEKAYA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bengisu KOYUNCU  
PREDICTION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ RESISTANCE BEHAVIOR TOWARD CLASSES THROUGH THEIR PROBLEM-SOLVING SKILLS

 29, Pp,1071-1090

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN DERSLERE YÖNELİK DİRENÇ DAVRANIŞLARININ YORDANMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Niyazi GÜMÜŞ , Orhan KANDEMİR, Tahir BENLİ  
A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF THE STUDENTS FROM TURKIC COUNTRIES STUDYING AT KASTAMONU UNIVERSITY

 29, Pp,1091-1110

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞİTİM GÖREN TÜRK DÜNYASI ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Halit Turgay ÜNALAN  
FINE ARTS EDUCATION STUDENTS’ VIEWS ABOUT USING MINIATURE FROM TRADITIONAL ARTS IN GRAPHIC DESIGN COURSE

 29, Pp,1111-1130

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL SANATLARDAN MİNYATÜR’ÜN GRAFİK TASARIM DERSİNDE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ali MEYDAN , Recep Bozyiğit  
GEOPARK POTENTIAL EVALUATION OF TINAZTEPE CAVE AND ITS SURROUNDING

 29, Pp,1131-1151

TINAZTEPE MAĞARASI VE ÇEVRESİNİN JEOPARK POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Semra DEMİR BAŞARAN , Nihan YILDIZ NARİNALP  
TEACHERS’ OPINION ON THE SUPPORT AND TRAINING COURSES IN TURKISH MIDDLE SCHOOLS

 29, Pp,1152-1173

TÜRKİYE’DE ORTAOKULLARDA UYGULANAN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet YAŞAR , Ender GEREDE  
EVALUATION OF SAFETY PERFORMANCE INDICATORS OF FLIGHT TRAINING ORGANIZATIONS IN TURKEY

 29, Pp,1174-1207

EMNİYET PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKIYE’DEKİ UÇUŞ EĞİTİM OKULLARI BAĞLAMINDA BIR İNCELEME

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Melek ORAL , Fatma Ahsen TURAN  
A WOMAN CHARACTER IN THE EPICS OF TUVA TURK: BORA SELEEY

 29, Pp,1208-1220

TUVA TÜRK DESTANLARINDA BİR KADIN KAHRAMAN: BORA ŞEELEY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hasan KARAKÖSE -  
ALEPPO PROVINCIAL REGULATION

 29, Pp,1221-1243

HALEB VİLÂYET NİZÂMNÂMESİ (1865)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nuray ATSAN  
RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE QUALITY, CORPORATE IMAGE AND CUSTOMER SATISFACTION: A RESEARCH ON BANKING SECTOR

 29, Pp,1244-1257

HİZMET KALİTESİ, KURUMSAL İMAJ VE MÜŞTERİ TATMİNİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Soner ALADAĞ , Bertan AKYOL  
THE VIEWS OF SCHOOL PRINCIPALS ON THE PRACTICES OF VALUE EDUCATION IN SCHOOLS: A CASE STUDY

 29, Pp,1258-1274

OKUL MÜDÜRLERİNİN OKULLARDA UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |