Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Doç. Dr. Bayram TAY
Antalya  2016
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ahmet Suat KARAHAN  
TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİNALARININ FİZİKSEL İMKÂN VE DERS MATERYALLERİNİN BELİRLENMESİ

 25, Pp,22-37

DETERMINATION OF THE PHYSICAL FACILITIES OF THE BUILDINGS AND COURSE MATERIALS AT THE DEPARTMENTS OF THE MUSIC EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Burhan ÇAPRİ , Mustafa GÜLER  
YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ FARKLI HEMŞİRELERİN MESLEKİ VE EŞ TÜKENMİŞLİKLERİNİN İNCELENMESİ

 25, Pp,55-69

THE EXAMINATION OF CAREER AND COUPLE BURNOUT AMONG NURSES WITH DIFFERENT LIFE SATISFACTION LEVELS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cengiz ŞAHİN  
AMERİKA VE AVRUPA’DA MESLEK/KARİYER DANIŞMANLIĞI (AMERİKA, ALMANYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ)

 25, Pp,87-98

VOCATIONAL/CAREER COUNSELLING IN THE USA AND EUROPE (THE CASES OF THE USA, GERMANY AND TURKEY)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hakan ÖNAL , Hakan KOÇ, Abdulkadir ERGÜN  
ORTAÖĞRETİM TARİH DERS KİTAPLARINDA COĞRAFİ UNSURLARA NASIL VE NE DÜZEYDE YER VERİLMEKTEDİR?

 25, Pp,99-117

HOW AND WHAT LEVEL ARE THE GEOGRAPHICAL ELEMENTS USED IN SECONDARY SCHOOL HISTORY COURSE BOOKS?

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Halil ATLI , Refik BALAY  
SURİYELİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN BEKLENTİLERİ İLE BU BEKLENTİLERİN GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

 25, Pp,118-132

THE EXPECTATIONS OF SYRIAN TEACHERS FROM EDUCATION AND TRAINING AND DETERMINING THE LEVELS OF REALIZATION OF THESE EXPECTATIONS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muazzez HARUNOĞULLARI  
HAZAR HAVZASINDAKİ JEOEKONOMİK MÜCADELE VE DEVLETLERİN BÖLGE POLİTİKALARI

 25, Pp,133-162

GEOECONOMIC STRUGGLE IN CASPIAN BASIN AND STATE POLICIES IN THE REGION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Eyüp Bayram ŞEKERLİ , Soner TASLAK, M. Hürmet ÇETİNEL  
MESLEKİ BAĞLILIĞIN ÇALIŞANLARIN İHBARCILIK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ÇALIŞMA

 25, Pp,1-21

THE EFFECT OF OCCUPATIONAL COMMITMENT TO EMPLOYEES’ WHISTLEBLOWING ATTITUDES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Handan DEVECİ , Önder ERYILMAZ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE KATILIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: LET’S DO IT! TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 25, Pp,163-185

PARTICIPATION PROCESS OF PRE-SERVICE TEACHERS INTO SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT: EXAMPLE OF LETS DO IT! WORLD

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Menderes ÜNAL  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÜNSEL VE ÖZGÜN DÜŞÜNME STİLLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

 25, Pp,186-202

GLOBAL AND LIBERAL THINKING STYLES OF UNDERGRADUATE STUDENTS: AHI EVRAN UNIVERSITY SAMPLE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serkan ASLAN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

 25, Pp,203-227

AN INVESTIGATION OF THE OPINIONS OF TEACHERS OF SOCIAL STUDIES ABOUT THE VALUES EDUCATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şenol AFACAN , Nezihe ŞENTÜRK  
OKUL ÖNCESİ VE SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINA YÖNELİK MÜZİK OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 25, Pp,228-247

DEVELOPING A MUSIC LITERACY SCALE TO PRESCHOOL AND ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Leyla ERCAN , Ali Eryılmaz  
İŞ YERİNDE KULLANILAN ÖZNEL İYİ OLUŞU ARTIRMA STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 25, Pp,248-257

THE DEVELOPMENT OF THE SCALE OF SUBJECTIVE WELL-BEING INCREASING STRATEGIES AT WORKPLACE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fatih Çetin ÇETİNKAYA , Kasım Yıldırım, Seyit Ateş  
ÖĞRETMENLERİN OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİLİK ALGISI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI

 25, Pp,258-270

ADAPTATION OF TEACHER SENSE OF EFFICACY SCALE TOWARD LITERACY INSTRUCTION INTO TURKISH LANGUAGE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ahmet TEKBIYIK , Mustafa ÇELİK  
İLKOKUL İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DÜNYA VE UZAY KAVRAMLARINA YÖNELİK ZİHİNSEL MODELLERİ VE İMAJLARI

 25, Pp,271-289

SECOND GRADERS’ MENTAL MODELS AND IMAGES CONCERNING THE CONCEPTS OF EARTH AND SPACE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özkan AKMAN , Erol KOÇOĞLU  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 25, Pp,290-311

EVALUATION OF SOCIAL STUDIES TEACHERS’ OPINIONS TOWARDS IN-SERVCE EDUCATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sena KÜÇÜK  
TÜRK ROMANINDA MİTOLOJİK YANSIMALARDAN ÖRNEKLER

 25, Pp,312-331

EXAMPLES FROM MYTHOLOGICAL REFLECTIONS IN TURKISH NOVEL

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ümit DEMİRAL , Tezcan KARTAL  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 25, Pp,332-365

PRESERVICE PRESCHOOL TEACHERS’ VIEWS ABOUT SCIENTIFIC THINKING SKILLS: PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Turan ŞENER , İbrahim ÖZBÜKERCİ  
PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNDE KURUMSAL BLOG KULLANIMI: TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN KURUMSAL BLOG SAYFALARININ KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 25, Pp,366-382

THE USAGE OF CORPORATE BLOG IN MARKETING AND PUBLIC RELATIONS: A RESEARCH ON THE QUALITY OF THE CORPORATE BLOGS OF THE AIRLINE COMPANIES IN TURKEY.

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yılmaz SEÇGİN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAKLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF) ÖRNEĞİ

 25, Pp,38-54

THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ LOCUS OF CONTROL AND ENTREPRENEURSHIP LEVELS: EXAMPLE OF GAZIOSMANPAŞA UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Caner ALADAĞ , Adnan Doğan BULDUR  
COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN VE MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ

 25, Pp,70-86

VIEWS OF GEOGRAPHY TEACHER CANDIDATES ABOUT FIELD AND VOCATIONAL COURSES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |