Chief Editor(s)

debates on abortion site nyc abortion clinics

Chief Editor(s)
Doç. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Doç. Dr. Bayram TAY
Antalya  2016
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Uğur DEMİRAY  
BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ İÇİN BATILILAŞMA (MODERNLEŞME) HAREKETLİLİĞİ SÜRECİNDE eÖĞRENME ve UDEEEWANA

 22, Pp,1-16

WESTERNIZATION (MODERNIZITON) MOBILITY FOR TRANSITION TO INFORMATION SOCIETY THE IMPORTANCE OF eLEARNING AND UDEEEWANA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Babür Mehmet AKARSU  
ANTİK DÖNEM TIBBININ HEKİM BEREKET’İN TIBBİ UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 22, Pp,17-33

THE INFLUENCES OF MEDICINE OF ANTIQUITY ON THE MEDICAL PRACTICES OF PHYSICIAN BEREKET

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Canan SANCAR , Ahmet UĞUR, Melike ATAY POLAT  
TÜRKİYE’DE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN AMPİRİK BULGULAR (1998-2015)

 22, Pp,34-55

EMPIRICAL FINDINGS CONCERNING THE PROCESSES OF MONETARY TRANSFER MECHANISMS IN TURKEY (1998-2015)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ebru KÜLEKÇİ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL SORUMLULUK TEMELLİ LİDERLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

 22, Pp,56-80

AN EXPERIMENTAL STUDY ABOUT DEVELOPING UNDERGRADUATE STUDENTS’ SOCIALLY RESPONSIBLE LEADERSHİP SKILLS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şenay GÜNGÖR  
ALTERNATİF TURİZM ETKİNLİĞİ VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ OLUŞTURMADA ATIN KULLANIMI: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

 22, Pp,81-99

USE OF HORSE IN CREATING ALTERNATIVE TOURISM ACTIVITIES AND PRODUCT RANGE: A NEVŞEHİR CASE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emre ÖZŞAHİN  
ÇOK ŞİDDETLİ EROZYON PROBLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK PİLOT BİR ÇALIŞMA

 22, Pp,100-119

A PILOT STUDY OF VERY SEVERE EROSION PROBLEM EVALUATING

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İhsan ÜNLÜ  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DERS MATERYALİ OLARAK EDEBİ ÜRÜN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

 22, Pp,120-136

THE VIEWPOINTS OF SOCIAL SCIENCES TEACHERS ON THE USE OF LITERARY GENRES AS CLASS MATERIALS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muhittin ÇALIŞKAN , Hüseyin SERÇE  
MATEMATİĞE YÖNELİK DUYUŞSAL GİRİŞ ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

 22, Pp,137-160

AFFECTIVE ENTRY CHARACTERISTICS SCALE FOR MATHEMATICS: A STUDY OF RELIABILITY AND VALIDITY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nuray KURTDEDE FİDAN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLER EĞİTİMİ TASARILARI

 22, Pp,161-180

CLASSROOM TEACHER CANDİDATES’ FUTURE PLANS FOR VALUES EDUCATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özkan YILMAZ  
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS’YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

 22, Pp,181-194

INVESTIGATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS ON KPSS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bekir TAVAS , Mehmet Ali TEKİNER  
İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNİN ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK YAPILARI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TÜRK POLİS TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ

 22, Pp,195-207

A RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVEL AND DEMOGRAPHIC STRUCTURES OF WORKERS: TURKISH POLICE CONSTABULARY SAMPLE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Harun CEYLAN , Ümit ÖZŞERBETÇİ  
BOŞANMIŞ AİLELERİN İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARINDA OKUL UYUMU: YALOVA ÖRNEĞİ

 22, Pp,208-219

ELEMANTARY SCHOOL ORIENTATION FOR CHILDREN OF DIVORCE: YALOVA SAMPLE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Onur Alp KAYABAŞI  
TÜRK MİTOLOJİSİNİN KUTSAL DİŞİSİ: UMAY

 22, Pp,220-228

THE SACRED FEMALE OF TURK MYTHOLOGY: UMAY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Rabia Gökcen KAYABAŞI  
ALTAY YARATILIŞ MİTİ İLE M. NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN YARATILIŞ DESTANININ YÜZEYSEL YAPI UNSURLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

 22, Pp,229-248

COMPARISON OF ALTAY YARATILIS MYTH and THE EPIC OF YARATILIS, M. NECATİ SEPETCIOGLU IN TERMS OF SURFACE STRUCTURE ITEMS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yılmaz SEÇGİN , Kubilay Özyer  
KONTROL ODAĞININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNDE PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ARACILIK ROLÜ: ANKARA İL MERKEZİNDEKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

 22, Pp,249-277

THE MEDIATING ROLE OF EMPOWERMENT ON THE AFFECT OF LOCUS OF CONTROL ONTO THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A SURVEY ON FOUR AND FİVE STARS HOTEL IN THE CITY CENTRE OF ANKARA.

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yusuf SÖZER , Oral BEHÇET  
SUPPLEMENTARY ACTIVE OUTDOOR LEARNING PROCESS FOR CLASSROOM LEARNING: A META-SYNTHESIS STUDY

 22, Pp,278-310

SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİ DESTEKLEYEN OKUL DIŞI AKTİF ÖĞRENME SÜRECİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Aydın BULUT , Mustafa YILDIZ  
OKUR BENLİK ALGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

 22, Pp,311-326

READING SELF-PERCEPTION SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.412
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İbrahim DEMİRCİ , Ahmet Akın, Ümran AKIN, Kafiye ERTÜRK  
ÖZERK İŞLEVSELLİK İNDEKSİ’NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ

 22, Pp,327-336

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE INDEX OF AUTONOMOUS FUNCTIONING

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ezgi CEVHER  
YÜKSEKÖĞRETİMİN KÜRESELLEŞMESİ: ULUSLARARASI DÜZEYDE ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ VE MEMNUNİYETİ

 22, Pp,337-349

THE GLOBALIZATION OF HIGHER EDUCATION: STUDENT MOBILITY AND SATISFACTION AT INTERNATIONAL LEVEL

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Lale ŞENTÜRK , Ahmet AKIN  
PSİKOLOJİK DANIŞMAN TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

 22, Pp,350-359

THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES OF TURKISH VERSION OF THE COUNSELOR BURNOUT INVENTORY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Fatih AYAZ  
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 22, Pp,360-377

INVESTIGATION OF BURNOUT LEVEL OF ACADEMIC STAFF ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |