TÜRKİYE’ DE DEVLET OKULLARI VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMCİLERİNİN MÜZİĞİ ETKİN OLARAK KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE OPINIONS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATORS WORKING IN STATE SCHOOLS AND PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN TURKEY REGARDING THE EFFECTIVE USE OF MUSIC

TÜRKİYE’ DE DEVLET OKULLARI VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMCİLERİNİN MÜZİĞİ ETKİN OLARAK KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Author : Yunus YAPALI  , İlknur ÖZAL GÖNCÜ  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 775-800
DOI Number: :
Cite : Yunus YAPALI , İlknur ÖZAL GÖNCÜ, (2024). TÜRKİYE’ DE DEVLET OKULLARI VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMCİLERİNİN MÜZİĞİ ETKİN OLARAK KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 775-800. Doi: 10.35826/ijoess.4441.
    


Summary

Bu çalışma, Türkiye'deki devlet okulları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan erken çocukluk eğitimcilerinin müzik kullanımıyla ilgili görüşlerini incelemeyi hedeflemektedir. Araştırmanın amacı, eğitimcilerin mevcut müzik etkinliklerinin durumunu, planlama ve uygulama süreçlerinde müziksel etkinliklere verdikleri önemi, diğer disiplinlerle ilişkilerini ve etkinliklerin yaratıcılık ile müziksel becerilerin gelişimine katkısını anlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmen görüşleri alınarak önceki çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Araştırma, Türkiye’de istatistikî bölge birimleri sınıflamasına göre belirlenen 12 bölge ve bu bölgelerde nüfus yoğunluğu en fazla olan illerde devlet okulu ve özel öğretim kurumlarında görev yapan 24 erken çocukluk eğitimcisini (Okul Öncesi Öğretmeni/Çocuk Gelişimcisi) kapsamaktadır. Çalışma, belirli durumların ayrıntılı bir incelemesine odaklandığı için bir durum çalışması olarak nitelendirilmiştir. Araştırma, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve gerekli izin alındıktan sonra e-posta, telefon veya çevrimiçi platformlar aracılığıyla "Zoom" sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara ait doğrudan alıntıların aktarılmasında devlet okullarında görev yapan katılımcılar için (KDÖ- katılımcı devlet okulu öğretmeni): KDÖ1, KDÖ2……….,KDÖ12; özel öğretim kurumlarında görev yapan katılımcılar için ise (KÖÖ- katılımcı özel okul öğretmeni): KÖÖ1, KÖÖ2,………KÖÖ12 kodlamaları kullanılmıştır. Veri analizi, katılan erken çocukluk eğitimcilerinin görüşlerini tümdengelim ve tümevarım analiz süreçlerini dikkate alarak kategorilere ayırmayı, çeşitli kategoriler ve alt kategoriler oluşturmayı ve içerik analizlerini yapmayı içermiştir. Elde edilen bulgular, müzik etkinliklerinin eğitimdeki önemini vurgulamakta ve öğretmenlerin bu etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate alması gerektiğini belirtmektedir. Devlet okullarındaki öğretmenler, sınırlı materyal ve imkânlara sahip olmalarından dolayı müzik etkinliklerini gerçekleştirmede zorluklar yaşarken, özel okullardaki öğretmenler daha fazla destek ve imkândan faydalanabilmektedir. Araştırma, aile katılımının özel okullarda daha etkin olduğunu ve bu durumun çocukların eğitim sürecine olumlu katkı sağladığını göstermektedir. Sonuçlar, erken çocukluk müzik eğitimini güçlendirmek amacıyla çeşitli öneriler sunmaktadır, bunlar arasında müzik öğretmeni sayısının artırılması, materyal eksikliğinin giderilmesi ve aile katılımının teşvik edilmesi yer almaktadır. Bu önerilerin, gelecekteki araştırmaların ve müzik eğitimi uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlayabileceği vurgulanmaktadır.Keywords

Erken çocukluk eğitimi, müzik etkinlikleri, eğitimcilerin görüşleriAbstract

This study aims to examine the views of early childhood educators working in both public and private educational institutions in Turkey regarding the use of music. The research seeks to understand the current status of music activities, the importance attributed to musical activities in the planning and implementation processes, the integration of music with other disciplines, and the contributions of activities to the development of creativity and musical skills. To achieve this, teacher opinions were collected, and a comparative analysis was conducted with the results of previous studies. The research was limited to 24 early childhood educators (Pre-school Teachers/Child Development Specialists) working in public schools and private educational institutions located in 12 regions classified according to the statistical regional classification of Turkey, focusing on regions with the highest population density. Given the detailed examination of specific situations in the study, it is characterized as a case study. Data were collected through semi-structured interview forms created by the researchers and conducted using the "Zoom" system via email, telephone, or online platforms after obtaining permission. Direct quotations from participants were coded as follows: participants from public schools were coded as (PST - Participant Public School Teacher): PST1, PST2, ..., PST12; participants from private educational institutions were coded as (PET - Participant Private School Teacher): PET1, PET2, ..., PET12. The data analysis involved categorizing the opinions of participating early childhood educators considering deductive and inductive analysis processes, creating various categories and sub-categories, and conducting content analyses. The findings indicate the importance of music activities in education and the need for teachers to consider students' individual characteristics in the planning, implementation, and evaluation processes of these activities. Teachers in public schools encounter difficulties in conducting music activities due to limited materials and resources, while teachers in private schools benefit from more support and resources. The research also suggests that family involvement is more effective in private schools and positively contributes to children's educational process. The results provide various recommendations to strengthen early childhood music education, including increasing the number of music teachers, addressing material shortages, and encouraging family involvement, emphasizing their potential contribution to future research and music education practices.Keywords

Early childhood education, music activities, educators' opinions