ADAPTATION OF THE RELATIONAL ENERGY SCALE INTO TURKISH

İLİŞKİSEL ENERJİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI

ADAPTATION OF THE RELATIONAL ENERGY SCALE INTO TURKISH

 
Author : Osman Seray Özkan  , Burcu Üzüm  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 49
Page : 956-967
DOI Number: :
Cite : Osman Seray Özkan , Burcu Üzüm, (2022). ADAPTATION OF THE RELATIONAL ENERGY SCALE INTO TURKISH. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 49, p. 956-967. Doi: 10.35826/ijoess.3182.
    


Summary

İlişkisel enerji; çalışanların verimliliğini olumlu yönde etkileyen, çalışanların depolayabileceği, çoğaltabileceği hatta istedikleri zaman kullanabilecekleri örgütsel bir kaynaktır. Son zamanlarda uluslararası yazında kavrama yönelik yoğun bir ilgi olmasına rağmen, ulusal literatürdeki yayın sayısının sınırlı seviyede olduğu görülmüştür. Bu nedenle araştırma, bu eksikliği ortadan kaldırmayı ve sosyal bulaşma kuramı çerçevesinde Owens, Baker, Sumpter ve Cameron (2016) tarafından geliştirilen İlişkisel Enerji Ölçeği’ni Türkçe literatüre kazandırmayı amaçlamaktadır. Araştırma verisi, 02-27 Aralık 2021 tarihleri arasında Balıkesir ili Bandırma ilçesinde zincir marketlerde çalışan personelden toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini, kolayda örnekleme yöntemi ile bu marketlerde çalışan katılımcılar oluşturmaktadır. Ölçeğin çeviri sürecinde hem dil hem de içerik uyumunun sağlanması için çeviri-geri-çeviri prosedürü izlenmiştir. Ölçüm aracının güvenilir olduğundan emin olmak için 35 katılımcı üzerinde bir pilot çalışma gerçekleştirilmiş ve ölçek çalışma için hazır hale getirilmiştir. Çalışmada, öncelikle ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Geçerlik çalışmalarında, ölçeğin tek faktörlü orijinal yapısı Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ile, verilerden elde edilen bulguların teorik yapıyla uyum gösterip göstermediği ise Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Ölçek maddelerinin iç tutarlılığı, Cronbach Alfa analizi ve bir diğer güvenirlik ölçme yöntemi olan birleşik güvenirlik analizi ile hesaplanmıştır. Faktör analizi neticesinde, orijinali beş madde ve tek faktörden oluşan ölçeğin Türkçeye uyarlandığında yine beş maddeden meydana geldiği ve tüm maddelerinin aynı şekilde tek faktör altında birleştiği gözlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, modelin yüksek uyum değerlerine (χ2/df=1.43; RMSEA=.04; RMR=.01; SRMR=.006; CFI=.99; NFI=.99; IFI=.99; RFI=.99; GFI=.99; AGFI=.96) sahip olduğu saptanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı ve birleşik güvenirlik değerleri .96 olarak tespit edilmiştir. Analizler sonucunda, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir.Keywords

Enerji, ilişkisel enerji, güvenirlik, geçerlik, ölçek uyarlama.Abstract

Relational energy is an organizational resource that positively affects the productivity of employees and that employees can store, reproduce and even use whenever they want. Although there has been an intense interest in the concept in the international literature recently, it has been observed that the number of publications in the national literature is limited. For this reason, the research aims to eliminate this deficiency and to introduce the Relational Energy Scale, which was developed by Owens, Baker, Sumpter and Cameron (2016) within the framework of social contagion theory, to the Turkish literature. Research data were collected from the personnel working in chain markets in Bandırma district of Balıkesir province between 02-27 December 2021. The sample of the research consists of the participants working in these markets with the convenience sampling method. In the translation process of the scale, the translation-back-translation procedure was followed to ensure both language and content compatibility. To ensure that the measurement tool is reliable, a pilot study was conducted on 35 participants and the scale was made ready for study. In the study, first of all, the validity and reliability analyzes of the scale were made. In validity studies, the original single-factor structure of the scale was tested with Exploratory Factor Analysis (EFA), and whether the findings obtained from the data were compatible with the theoretical structure was tested with Confirmatory Factor Analysis (CFA). The internal consistency of the scale items was calculated by Cronbach's Alpha analysis and the combined reliability analysis, which is another reliability measurement method. As a result of the factor analysis, it was observed that when the scale, which originally consisted of five items and one factor, was adapted to Turkish, it consisted of five items and all items were combined under a single factor in the same way. As a result of confirmatory factor analysis, the model had high fit values ??(χ2/df=1.43; RMSEA=.04; RMR=.01; SRMR=.006; CFI=.99; NFI=.99; IFI=.99; RFI=.99). ; GFI=.99; AGFI=.96). The Cronbach's Alpha coefficient and combined reliability values ??of the scale were determined as .96. As a result of the analyzes, findings regarding the validity and reliability of the scale were obtained.Keywords

Energy, relational energy, reliability, validity, adaptation of scale.