EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI

CLASSROOM MANAGEMENT APPROACHES OF EDUCATION FACULTY SENIOR STUDENTS

EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI

 
Author : Zeynep YILMAZ ÖZTÜRK  , Aykar TEKİN BOZKURT  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 49
Page : 1017-1032
DOI Number: :
Cite : Zeynep YILMAZ ÖZTÜRK , Aykar TEKİN BOZKURT, (2022). EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 49, p. 1017-1032. Doi: 10.35826/ijoess.3153.
    


Summary

Eğitim kurumlarının başarısı eğitim yönetiminin başarı ile sürdürülmesi ile ilişkili olduğu söylenebilir. Bireylerin toplumsal değişmeye yön verecek davranışları edindiği yerler olarak sınıflar gösterilebilir. Toplumdaki istenilen yönde değişimin sağlanmasında sınıf yönetiminin payı oldukça önemlidir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi çoğunlukla öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile ilişkili olduğu söylenebilir. Eğitim fakültesi öğrencileri öğrenim süreleri içerisinde sınıf yönetimi dersini almaktadırlar. Öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinin sonunda sınıf yönetimi ile ilgili bir yaklaşım geliştirmiş oldukları düşünülmektedir. Bu çalışmada eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin aldıkları bu dersler sonucunda geliştirmiş oldukları sınıf yönetimi yaklaşımlarını benimseme düzeylerinin belirlenmesi ve benimsedikleri sınıf yönetimi yaklaşımlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma nicel bir çalışma olarak tasarlanmış ve genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören farklı bölümlerdeki son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem, basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 277 Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencisinden oluşmuştur. Eğitim fakültesi son sınıf öğrencileri öğrenci merkezli sınıf yönetimi yaklaşımı puan ortalamaları öğretmen merkezli sınıf yönetimi yaklaşımına göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin sınıf yönetimi yaklaşımlarının öğrenim gördükleri programa ve baba eğitim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin sınıf yönetimi yaklaşımlarının; cinsiyetlerine, mezun oldukları lise türüne, anne eğitim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik öneriler sunulmuştur.Keywords

Sınıf yönetimi, eğitim fakültesi öğrencisi, sınıf yönetimi yaklaşımı.Abstract

It can be said that the success of educational institutions is related to the success of educational administration. Classes can be shown as places where individuals acquire behaviors that will guide social change. The share of classroom management is very important in ensuring the desired change in society. It can be said that the effective implementation of educational activities is mostly related to teachers' classroom management skills. Students of education faculty take the classroom management course during their education period. It is thought that pre-service teachers have developed an approach to classroom management at the end of their undergraduate education. In this study, it is aimed to determine the level of adoption of the classroom management approaches developed by the senior students of the education faculty as a result of these courses and to examine the classroom management approaches they adopted according to some variables. The research was designed as a quantitative study and a general survey model was used. The universe of the research consists of senior students from different departments studying at Education Faculty in Gaziantep University. The sample consisted of 277 senior students determined by simple random sampling method. It was found that the average score of the student-centered classroom management approach of the students of was higher than the teacher-centered classroom management approach. It has been determined that the classroom management approaches of the students differ significantly according to the program they study and the education level of their fathers. It was determined that there was no significant difference in classroom management approaches according to their gender, type of high school they graduated from, and the education level of their mothers. In line with the results of the research, suggestions for researchers and practitioners were presented.Keywords

Classroom management, education faculty student, classroom management approach