SPORCULARDA İYİMSERLİK VE KARAMSARLIK ÖLÇEĞİ’NİN (SİVKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

DEVELOPING THE ATHLETE OPTIMISM AND PESSIMISM SCALE (AOPS): A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

SPORCULARDA İYİMSERLİK VE KARAMSARLIK ÖLÇEĞİ’NİN (SİVKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

 
Author : Gönül Tekkurşun Demir    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 49
Page : 875-887
DOI Number: :
Cite : Gönül Tekkurşun Demir , (2022). SPORCULARDA İYİMSERLİK VE KARAMSARLIK ÖLÇEĞİ’NİN (SİVKÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 49, p. 875-887. Doi: 10.35826/ijoess.3124.
    


Summary

Sporcuların yüksek performans sergileyebilmesinde yapılan antrenmanlar kadar duyguların da önemi büyüktür. İyimserlik ve karamsarlık duyguları da sporcu performansını etkileyen duygulardandır. Bu çalışmada, Sporcularda İyimserlik ve Kötümserlik Ölçeği'nin (SİVKÖ) geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmaya bireysel (n=193) ve takım sporu (n=218) yapan sporcular dahil edilmiştir. İki çalışma grubundan oluşan araştırmaya toplam 411 sporcu katılmıştır. Ölçeğin yapısının geçerliği ve güvenirliğini ortaya koymak amacıyla sırasıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), Yakınsak ve Iraksak geçerlik analizi, Toplam madde korelasyonu, Cronbach Alfa, Spearman Brown, Guttman Split-Half ve Test Tekrar Test analizlerinden yararlanılmıştır.  Yapılan analizler sonucunda ölçeğin İyimserlik ve Karamsarlık alt boyutlarının geçerli ve güvenilir kriterlere uygun olarak faktörleştiği tespit edilmiştir. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda ölçeğin toplam varyansın %57,77'sini açıkladığı saptanmıştır. 5'li Likert tipinde değerlendirmeye sahip olan ölçek, 18 maddeden oluşmaktadır. SİVKÖ iki alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar İyimserlik ve Karamsarlık alt boyutlarıdır. Özdeğeri 7.40 olan İyimserlik alt boyutu toplam varyansın %41.15’ini açıklamakta ve 9 maddeden oluşmaktadır. Özdeğeri 2.81 olan Karamsarlık alt boyutu toplam varyansın % 15.62’sini açıklamakta ve 9 maddeden oluşmaktadır. İlk dokuz madde İyimserlik alt boyutunu, son dokuz madde (10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. ve 18.) Karamsarlık alt boyutunu oluşturmaktadır. Bu alt boyutlar ve bu alt boyutlarda yer alan maddeler, yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi ile analize tabi tutulmuştur. Yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi’ne göre standart uyum indekslerinin karşılandığı sonucuna varılmıştır. SİVKÖ’nün  güvenirliğini test etmek amacıyla yapılan iç tutarlılık analizleri ve test tekrar test analizi doğrultusunda, ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir ve zamana karşı kararlı bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada Sporcularda İyimserlik ve Karamsarlık Ölçeği’nin (SİVKÖ) geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır. Keywords

Sporcu, iyimserlik, karamsarlık, iyimserlik ve karamsarlık ölçeğiAbstract

Emotions are as important as the trainings for athletes to show high performance. Optimism and pessimism are among the emotions that affect athlete performance. In this study, it is aimed to develop the Athletes Optimism and Pessimism Scale (AOPS). For this purpose, athletes who do individual (n=193) and team sports (n=218) were included in the study. A total of 411 athletes participated in the study consisting of two study groups.  Exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), and convergent and divergent validity analyses were used to examine the validity of the scale. Besides, item-total correlations, Cronbach's alpha coefficient, Spearman Brown, Guttman Split-Half and test-retest coefficients were calculated for reliability concerns. The results showed that the items appropriately clustered under the optimism and pessimism subscales by relevant validity and reliability criteria. Exploratory Factor Analysis, it was determined that the scale explained 57.77% of the total variance. The scale, which has a 5-point likert-type assessment, consists of 18 items. AOPS consists of two sub-dimensions. The Optimism factor, whose eigenvalue is 7.40, explains 41.15% of the total variance and consists of 9 items. Pessimism sub-factor, whose eigenvalue is 2.81, explains 15.62% of the total variance and consists of 9 items. These are optimism and pessimism sub-dimensions. While the first nine items constitute the optimism subscale, the last nine items (10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. ve 18.) cluster under the pessimism subscale. These sub-dimensions and items in these sub-dimensions were analyzed by Confirmatory Factor Analysis. According to confirmatory factor analysis, the result of standard adaptation indices is satisfied. In line with the internal consistency analysis and test-retest analysis conducted to test the reliability of AOPS, it was determined that the scale has a highly reliable and time-stable structure. In the study, it was determined that the Developing The Athlete Optimism And Pessimism Scale (AOPS) is a valid and reliable measurement tool. Keywords

Athlete, optimism, pessimism, the athlete optimism and pessimism scale