ARA DİSİPLİN ALANI OLARAK İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİK ALGILARI

PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ COMPETENCY PERCEPTION RELATED TO HUMAN RIGHTS AND CITIZENSHIP EDUCATION AS AN INTER-DISCIPLINE DOMAIN

ARA DİSİPLİN ALANI OLARAK İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİK ALGILARI

 
Author : Mehmet ÜLGER  SELMA YEL  
Type :
Printing Year : 4
Number : 10
Page : 19-32
DOI Number: :
Cite : Mehmet ÜLGER SELMA YEL, (4). ARA DİSİPLİN ALANI OLARAK İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİK ALGILARI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 10, p. 19-32. Doi: .
    


Summary
Türkiye’de 2004 yılından sonra ortaya çıkan “İHVE ara disiplin alanı” ile ilgili öğretim faaliyetlerinin ilköğretim düzeyinde 9 branştaki (Sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar) öğretmenlerce gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Araştırma İHVE ara disiplin alanı ile ilgisi bulunan öğretmenlerin öğretmen yeterliklerine yönelik görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya Kırıkkale İlinde görev yapan 520 öğretmen katılmıştır. Araştırmada deneysel olmayan desenlerden tarama modeli kullanılmıştır. Elde edilen verilerin frekans, yüzde ve ortalamaları tablolarla verilmiş, 6 değişken bakımından öğretmen görüşlerinin istatistiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı ile ilgili ise ANOVA ve t-Testi yapılmıştır. Araştırma sonunda ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin çok büyük bir kısmının kendisini İHVE konusunda yeterli gördüğü ancak bazı maddelerde olumlu görüşlerin azaldığı görülmüştür. İlköğretim öğretmenlerin çok büyük bir kısmı İHVE ile ilgili hizmetiçi eğitimlere katılmak istemektedir.

Keywords
Öğretmen Yeterliği, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi, Ara Disiplin Alanı, İlköğretim

Abstract
In Turkey after the year 2004, it is expected that teachers of nine discipline areas (i.e. classroom teacher, social studies, science and technology, math, Turkish, religious culture and moral knowledge, music, visual art) should realize the teaching activities related to “HRCE inter-discipline domain” in primary school level. The aim of this research is to determine opinions of teachers being interested with HRCE inter-discipline domain about teachers’ competency. 520 teachers working in Kırıkkale took part in this research. In the research non-empirical patterns survey model was used. Frequency, percentage and mean values of obtained data were given in the tables. To determine whether teachers’ opinions statistically differentiate in terms of six variables or not ANOVA and t-test were used. At the end of the research it is seen that most of the teachers find themselves competent about HRCE, but in some items positive opinions are reduced. Most of the primary school teachers want to attend training activities related to HRCE.

Keywords
Teacher Competency, Human Rights and Citizenship Education, Inter-Disciplinary Domain, Primary Schoo