ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

THE INVESTIGATION OF ADOLESCENTS'COGNITIVE FLEXIBILITY AND SELF EFFICACY

ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

 
Author : Binnaz KIRAN  , H. Duygu Akçay Özcan  
Type :
Printing Year : 7
Number : 24
Page : 1-10
DOI Number: :
Cite : Binnaz KIRAN , H. Duygu Akçay Özcan, (7). ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 24, p. 1-10. Doi: .
    


Summary
Bu araştırmada, ergenlerin bilişsel esneklik düzeyleri ve cinsiyetlerine göre özyeterliklerinin değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Mersin ilinde yaşayan 14-18 yaş arası ergenlerden oluşan 563 kız ve 472 erkek olmak üzere toplam 1035 öğrenci oluşturmuştur. Veriler “Bilişsel Esneklik Ölçeği” (BEÖ), ‘Ergenlerde Yetkinlik Beklentisi Ölçeği’ ve “Kişisel Bilgi Formu” ile elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı yardımıyla çift yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; ergenlerin bilişsel esneklikleri arttıkça akademik, sosyal, duygusal ve genel özyeterlilikleri de artmakta olduğu görülmüştür. Cinsiyetleri farklı ergenlerin genel, akademik, sosyal özyeterlikleri açısından kızlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur, ancak duygusal özyeterlik açısından bir fark olmadığı görülmüştür.

Keywords
Bilişsel Esneklik, Özyeterlik, Ergenlik

Abstract
In this study , adolescents according to cognitive flexibility levels and whether their self-efficacy change according to their gender is explored , the sample of the survey is consist of 14-18 years old adolescents . 513 of them are girls and 472 are boys. Total students are 1035. Datas have been achieved by " Cognitive Flexibility Scale" (BEÖ), " Personal Information and Competence Expectancy Scale in Adolescents Form". Datas which were obtained from the research result were evaluated with the help of SPSS package program a two-way analysis of variance 20.0 (ANOVA) . As a result , the greater cognitive flexibility of adolescents , academic, social , emotional and general self efficancy increase more . In this study we see significant differences in favor of girls between different gendered adolescents , but no differences were seen in terms of emotional self efficacy.

Keywords
Cognitive flexibility, Self-efficacy, Adolescents