İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN MEVCUT DURUMUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ

Determining the Current Situation of Values Education in Primary School Social Studies Curriculum by Teachers Opinions

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN MEVCUT DURUMUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ

 
Author : Taha YAZAR  Tuğba YANPAR YELKEN  
Type :
Printing Year : 4
Number : 10
Page : 44-58
DOI Number: :
Cite : Taha YAZAR Tuğba YANPAR YELKEN, (4). İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN MEVCUT DURUMUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 10, p. 44-58. Doi: .
    


Summary
Özet Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler Programında yer alan değer eğitiminin mevcut durumunun öğretmen görüşlerine göre belirlenmesidir. Diyarbakır’da görev yapan 423 sınıf öğretmeni araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırma kapsamında 320 öğretmene ulaşılmış ve bu öğretmenler araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin kitle iletişim araçlarının sunduğu popüler kültür karşısında programdaki değerleri yetersiz bulduğu, kitle iletişim araçlarındaki şiddet ve saldırganlık içeren bazı yayınların okulda verilen değerler eğitimini olumsuz etkilediği, değerleri kazandırmak için programdaki içeriğin zenginleştirilmesi gerektiği görüşünde birleştikleri görülmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin değer eğitimi konularında hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinin yararlı olacağı görüşünü taşıdıkları ve değerler eğitimiyle ilgili bir kılavuz olursa öğretmenlerin bundan çok faydalanacağı görüşünde oldukları anlaşılmaktadır.

Keywords
Sosyal Bilgiler Programı, Değerler, Değerler Eğitimi.

Abstract
Abstract The aim of this research is determining the current situation of values education in social studies curriculum by teachers’s opinions. 423 classroom teachers have formed the population of the research in Diyarbakır. As part of the research 320 teachers have been reached and these teachers have composed the the sample of the research. By the results of research it is seen that the teachers find the values which includes in the programme deficient against the popular culture submitted by mass communication, some publications which includes severity and aggressiveness badly effects the values education given at schools, they are coherence at the same opinion that it is necessary to enrich the content of programme to bring in the values. Also it is understood that the teachers think that inservice training about values education programme will be useful and if there will be a guide-book about values education, they can derive benefit from it.

Keywords
Social Studies Curriculum,Values,Values Education