TEACHER'S OPINIONS ON THE USE OF SOCIAL STUDIES CLASSROOMS IN SOCIAL STUDIES COURSE

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SOSYAL BİLGİLER DERSLİKLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

TEACHER'S OPINIONS ON THE USE OF SOCIAL STUDIES CLASSROOMS IN SOCIAL STUDIES COURSE

 
Author : Sefa Gedik  , Barış Çiftçi  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 597-613
DOI Number: :
Cite : Sefa Gedik , Barış Çiftçi, (2024). TEACHER'S OPINIONS ON THE USE OF SOCIAL STUDIES CLASSROOMS IN SOCIAL STUDIES COURSE. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 597-613. Doi: 10.35826/ijoess.4470.
    


Summary

During primary education, classrooms are the places where students spend most of their time in educational activities. Educational environments, where the curriculum is implemented, have an important role in achieving the goal of the social studies curriculum. This research was conducted to determine social studies teachers' perspectives on the use of social studies classrooms. The study was conducted according to the phenomenology study design, one of the qualitative research methods. A semi-structured interview form, one of the qualitative research techniques, was used to collect research data. The questions in the semi-structured interview form were developed by the researcher by taking expert opinions and conducting a pilot application. There are four open-ended questions in the interview form to determine teachers' opinions on the use of social studies classrooms. The study group of the research consists of 20 social studies teachers of different ages and periods of professional experience working in different public schools. The collected data were analyzed according to descriptive and content analysis techniques. According to this research; Social studies teachers' opinions about the use of branch classrooms are positive. Smart boards and maps have been found to be the most popular teaching materials for teachers. It has been determined that branch classrooms will save teachers from the trouble of moving course materials and provide the opportunity to use and preserve more course materials. It has been concluded that students will enjoy the course more in such a learning environment and will have the opportunity to understand it more easily and learn permanently. The most striking opinions of teachers about how to create an ideal social studies classroom are: drawing maps on the walls and equipping the classroom with ready-made materials related to the lesson. Various suggestions have been presented regarding the results obtained from this research. Since the application of the branch classroom system is not widespread enough, conducting new studies by considering different variables on the subject and conducting research on designing social interests classrooms are some of the suggestions presented as a result of the research.Keywords

Branch Classroom, Learning Environment, Social Studies, Social Studies TeacherAbstract

İlköğretim döneminde öğrencilerin okulda eğitim öğretim faaliyetlerini gördüğü en fazla vakit geçirdiği mekânlar dersliklerdir. Sosyal bilgiler öğretim programının amacına ulaşmasında öğretim programının uygulandığı yer olan eğitim ortamlarının önemli bir rolü vardır. Bu araştırma, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersliği kullanımına ilişkin bakış açılarını belirlemek için yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim çalışması desenine göre yapılmıştır. Araştırma verilerini toplamak için nitel araştırma tekniklerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular araştırmacı tarafından uzman görüşleri alınarak ve pilot uygulama yapılarak geliştirilmiştir. Görüşme formunda sosyal bilgiler dersliği kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini belirlemeye yönelik dört açık uçlu soru bulunmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu farklı devlet okullarında görev yapan farklı yaşlarda ve sürelerde mesleki deneyime sahip 20 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Toplanan veriler betimsel ve içerik analizi tekniklerine göre analiz edilmiştir. Yapılan bu araştırmaya göre; sosyal bilgiler öğretmenleri branş dersliği kullanımına ilişkin görüşleri olumlu yöndedir. Akıllı tahtalar ve haritaların öğretmenler için en popüler öğretim materyalleri olduğu tespit edilmiştir. Branş dersliklerinin öğretmenleri ders materyallerini taşıma zahmetinden kurtaracağı, daha fazla ders materyali kullanma ve bu materyalleri muhafaza etme imkânı sunacağı tespit edilmiştir. Öğrencilerin böyle bir öğrenme ortamında dersi daha çok seveceği daha kolay anlama ve kalıcı öğrenme şansı bulacağı sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenlerin ideal bir sosyal bilgiler dersliğini nasıl oluşturacaklarıyla ilgili olarak: Duvarlara haritalar çizme, dersle ilgili hazır materyallerle sınıfı donatma en dikkat çekici görüşlerdir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara yönelik olarak çeşitli öneriler sunulmuştur. Branş derslikleri sistemi uygulamasının yeteri kadar yaygın olmadığından konuyla ilgili farklı değişkenleri ele alarak yeni çalışmaların yapılması, sosyal bilgiler dersliği tasarlamaya yönelik araştırmalar yapılabilmesi araştırma sonucunda sunulan önerilerden bazılarıdır.Keywords

Branş Derslikleri, Öğrenme Ortamı, Sosyal Bilgiler Dersi, Sosyal Bilgiler Öğretmeni