THE EVALUATION OF THE COURSE BOOKS USED IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TERMS OF WORD TEACHING METHODS

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARININ SÖZCÜK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF THE COURSE BOOKS USED IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TERMS OF WORD TEACHING METHODS

 
Author : Ahmet Tayfun ÖZTÜRK  , Kürşat İLGÜN  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 837-856
DOI Number: :
Cite : Ahmet Tayfun ÖZTÜRK , Kürşat İLGÜN, (2024). THE EVALUATION OF THE COURSE BOOKS USED IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TERMS OF WORD TEACHING METHODS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 837-856. Doi: 10.35826/ijoess.4463.
    


Summary
<p>Özet Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrenicilerin öğretim sürecinin başından itibaren etkili bir şekilde iletişim kurması amaçlanmaktadır. Öğreniciler, öğrenim sürecinde öğrendikleri sözcük hazinesini oluşturan sözcükler, deyimler, atasözleri ve kalıp sözler ile iletişim kurabilmektedir. Öğreniciler, sözcük hazinelerini artırdıkları oranda alıcı ve üretici dil becerilerini geliştirebilmektedir. Bu sebeple yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde en sık ve en çok kullanılan öğretim materyalleri olan ders kitapları, sözcük öğretim sürecini yönlendiren en önemli kaynaklardır. Başka bir deyişle ders kitapları sözcüklerin sayısına, düzeylere uygunluğuna ve hangi bağlamda kullanılacağına karar veren en temel ve en belirleyici materyallerdir. Bu bakımdan sözcük öğretim sürecinde doğru strateji, yöntem ve tekniklerin kullanılması, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil gelişiminin hedeflenen düzeyde gerçeklemesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Çünkü sözcük öğretiminde doğru strateji, yöntem ve teknikler, öğrenicinin sözcükleri öğrenmesi, işlevsel olarak kullanması ve içselleştirmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılacak sözcük öğretim yöntemlerinin çeşitli, etkili ve işlevsel olması, öğrenicilerin ise öğrenme stillerine, bireysel farklılıklarına ve dil öğrenme düzeylerine uygun olması öğrenme hedeflerinin gerçekleşmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu özelliklerin öğrenim sürecinde gerçekleşmesi, aynı zamanda öğrenicinin dil öğrenme güdüsüne de katkı sağlamaktadır. Ders kitaplarında sözcük öğretim yöntemlerinin tek düze, sıkıcı olması ve seviyeye uygun olmaması sözcük öğretimindeki amaçların gerçekleşmesinde sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde en yaygın kullanılan kaynaklardan olan Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti (YİTÖS) İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti (İTÖS) ve Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretim Seti’nin (GÜTÖS) A1, A2, B1, B2 ve C1 düzey ders kitaplarında uygulanan sözcük öğretim yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ders kitaplarında yer alan sözcük öğretimine dayalı etkinlikler, doküman analizi yöntemiyle incelenmiş olup ders kitaplarındaki sözcük öğretim yöntemlerinin çeşitliliği, öğrenici seviyesine uygunluğu ve yöntemlerin işlevselliği değerlendirilmiştir. İlgili ders kitaplarında sözcük öğretimine dayalı etkinliklerin sayısal dağılımında belirgin farklılıklar ortaya çıkmış, bazı yöntem/tekniklerin hiç kullanılmadığı, bazılarının ise ders kitaplarına göre orantısal olarak değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir.</p>

Keywords
<p>Yabancı dil olarak Türkçe, sözcük öğretimi, sözcük öğretim yöntemleri.</p>

Abstract
<p>Abstract In teaching Turkish as a foreign language, it is aimed for learners to communicate effectively from the beginning of the teaching process. Learners can communicate with words, idioms, proverbs, and phrases that make up the vocabulary they have learned during the learning process. Learners can develop receptive and productive language skills to the extent that they increase their vocabulary. For this reason, textbooks, which are the most frequently and most used teaching materials in teaching Turkish as a foreign language, are the most important sources that guide vocabulary teaching process. In other words, textbooks are the most basic and decisive materials that decide the number of words, their suitability for the level and in which context they will be used. In this respect, the use of the right strategies, methods and techniques in the vocabulary teaching process is seen as an important factor in the realization of language development at the intended level in teaching Turkish as a foreign language. Because the right strategies, methods and techniques in teaching vocabulary directly contribute to the learner's learning, functional use, and internalization of words. It is important for the realization of learning goals that the vocabulary teaching methods to be used in teaching Turkish as a foreign language are diverse, effective, and functional, and that the learners are suitable for their learning styles, individual differences, and language learning levels. The realization of these features in the learning process also contributes to the learner's motivation to learn a language. The fact that the vocabulary teaching methods in the textbooks are monotonous, boring, and not suitable for the level poses a problem in reaching the objectives in vocabulary teaching. In this study, it is aimed to determine the vocabulary teaching methods applied in the A1, A2, B1, B2 and C1 level textbooks of Yedi İklim Turkish Teaching Set (YİTÖS), Istanbul Turkish Teaching Set for Foreigners (İTÖS) and Gazi University Turkish Teaching Set (GÜTÖS), which are the most widely used sources in teaching Turkish as a foreign language. Significant differences emerged in the numerical distribution of vocabulary teaching activities in the relevant textbooks, and it was determined that some methods/techniques were not used at all, while others varied proportionally according to the textbooks.</p>

Keywords
<p>Turkish as a foreign language, vocabulary teaching, vocabulary teaching methods.</p>