REVİEW OF ARTİCLES AND POSTGRADUATE STUDİES ON KİCKBOXİNG: BİBLİOMETRİC ANALYSİS

KİCK BOKS ÜZERİNE YAPILMIŞ MAKALE VE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİBLİYOMETRİK ANALİZ

REVİEW OF ARTİCLES AND POSTGRADUATE STUDİES ON KİCKBOXİNG: BİBLİOMETRİC ANALYSİS

 
Author : Gamze DERYAHANOĞLU  , Sedanur CILIZ  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 584-596
DOI Number: :
Cite : Gamze DERYAHANOĞLU , Sedanur CILIZ, (2024). REVİEW OF ARTİCLES AND POSTGRADUATE STUDİES ON KİCKBOXİNG: BİBLİOMETRİC ANALYSİS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 584-596. Doi: 10.35826/ijoess.4461.
    


Summary

The aim of this study is to determine the frequency of use of the "Kick Boxing" branch in theses and articles published in Turkey. In this context, a total of 21 theses and 981 articles published in YÖK Thesis Center and DergiPark databases under the title and sub-title of "Kick boxing" were evaluated with the bibliometric analysis method. As a result of the analysis, 21 theses and 15 articles were identified. In this study prepared in the survey model, "document analysis/review", which is one of the data collection methods in qualitative research, was used. In the study, the distribution of theses published by years, the number of master's and doctoral theses, their distribution according to the universities where they were published, their distribution according to the institutes where they were conducted, their distribution according to departments and their subjects were examined. The articles were examined in terms of their distribution by year, distribution by number of authors, and distribution by journal. The results were calculated and interpreted as frequency and percentage. As a result, while there are articles and theses about kickboxing combat sports in the researched databases, it has been determined that the studies containing kickboxing in the title are limited. It is thought that with the increase in studies on kickboxing and the increase in interest and knowledge about combat sports, the tendency towards this field will increase further. This research is important in terms of contributing to the literature.Keywords

Kickboks, Bibliography, Graduate Theses, Articles, SportAbstract

Bu çalışmanın amacı, geçmişten günümüze kadar Türkiye’de yayınlanmış tez ve makalelerde “Kick Boks” branşının kullanım sıklığının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda “Kick boks” başlığı ve alt başlığı kapsamında YÖK Tez Merkezi ve DergiPark veri tabanlarında yayınlanan toplamda 21 tez ve 981 makale bibliyometrik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda, 21 adet tez ve 15 adet makale saptanmıştır. Tarama modelinde geliştirilmiş olan mevcut çalışma, nitel çalışmalarda kullanılan veri toplama yöntemlerinden “doküman analizi/ incelenmesi” ile yapılmıştır. Çalışmada tezlerin yayımlanan tezlerin yayınlandığı yılların dağılımı, yüksek lisans tezi ve doktora tezi şeklinde gruplandırıp frekansları, yayınlandığı üniversitelere göre dağılımları, yapıldıkları enstitülere göre dağılımı, anabilim dallarına göre dağılımı ve konuları açısından incelenmiştir. Makaleler de ise yıllara göre dağılımı, yazar sayısına göre dağılımı, dergilere göre dağılımı açısından incelenmiştir. Sonuçlar frekans ve yüzde olarak hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak, elde edilen verilerle birlikte kick boks başlığı kapsamında ulaşılan lisansüstü tezlerin ve makalelerin incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağı ve kick boks başlığı altında araştırma yapacaklara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

Kick boks, bibliyografya, lisansüstü tezler, makaleler, spor