BELİEFS ON MARİTAL RELATİONSHİP AND PERCEPTIONS OF GENDER IN THE PREDICTION OF MOTHERS' TRADITIONAL MOTHERHOOD ROLE

ANNELERİN GELENEKSEL ANNELİK ROLÜNÜN YORDANMASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI VE EVLİLİK İLİŞKİSİ İNANÇLARI

BELİEFS ON MARİTAL RELATİONSHİP AND PERCEPTIONS OF GENDER IN THE PREDICTION OF MOTHERS' TRADITIONAL MOTHERHOOD ROLE

 
Author : Pınar Özdemir  , Çağla AYOĞLU  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 757-774
DOI Number: :
Cite : Pınar Özdemir , Çağla AYOĞLU, (2024). BELİEFS ON MARİTAL RELATİONSHİP AND PERCEPTIONS OF GENDER IN THE PREDICTION OF MOTHERS' TRADITIONAL MOTHERHOOD ROLE. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 757-774. Doi: 10.35826/ijoess.4459.
    


Summary

Araştırmada annelerin geleneksel annelik rolünün yordanmasında toplumsal cinsiyet algıları ve evlilik ilişkisi inançlarının rolü incelenmiştir. Ayrıca annelerin geleneksel annelik rolü, toplumsal cinsiyet algısı ve evlilik ilişkisi inançlarının annelerin çalışma durumlarına göre anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya çıkarılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’nin farklı illerinden evli ve çocuğu olan 309 kadın oluşturmuştur. Araştırmada nicel araştırma tekniklerinin bir alt türü olan korelasyon türü ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Demografik Bilgi Formu, Geleneksel Annelik Ölçeği, Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği ve Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler t testi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelenmiş ve yapılan regresyon analizine göre evlilik ilişkisi inançlarının geleneksel annelik rolünü pozitif ve anlamlı olarak yordadığı görülmüştür. Bu bulguya göre annelerin evliliğe ilişkin olumsuz inançları arttıkça sergiledikleri annelik rolleri daha fazla gelenekselleşmektedir. Diğer bir bulgu ise toplumsal cinsiyet algısının geleneksel annelik rolünü negatif ve anlamlı olarak yordadığıdır. Diğer bir değişle annelerin kadın ve erkeğe yönelik yüklediği toplumsal cinsiyet algısı, olumluluğunu kaybettikçe annelerin annelik rolleri daha fazla geleneksel hale gelmektedir. Ele alınan değişkenlerin modele olan katkıları ayrı ayrı incelendiğinde evlilik ilişkisi inançlarının modele en büyük katkıyı sağladığı görülmektedir. Ayrıca çalışan annelerin geleneksel annelik rolünün çalışmayan annelerden daha düşük olduğu söylenebilir. Çalışan annelerin toplumsal cinsiyet algısındaki olumluluğun çalışmayan annelerden daha yüksek olduğu, evliliğe yönelik işlevsel olmayan inançlarının ise çalışmayan annelerden daha düşük olduğu söylenebilir. Araştırmada elde edilen bulgular bir arada değerlendirildiğinde geleneksel annelik rolünün yordanmasında toplumsal cinsiyet algısının ve evlilik ilişkisi inançlarının rolü olduğu bu durumun da annelerin ücretli bir işte çalışıp çalışmadığına göre değiştiği görülmektedir.Keywords

Geleneksel annelik, toplumsal cinsiyet, evlilik ilişkisi inançları, regresyon analizi.Abstract

ABSTRACT In the study, the role of perceptions of gender and beliefs on marital relationship in the prediction of mothers' traditional motherhood role was examined. In addition, it was also revealed whether mothers' traditional motherhood role, perceptions of gender and beliefs of marital relationship differed significantly according to their employment status. The participants of the study were 309 married women with children from different provinces of Turkey. In the study, correlation type relational survey model, which is a subtype of quantitative research techniques, was used. The data were collected through Demographic Information Form, Traditional Motherhood Scale, Perception of Gender Scale and Beliefs on Marriage Relationship. Independent samples t-test and multiple regression analysis were used to analyze the data. The findings obtained from the study were analyzed and according to the regression analysis, it was seen that marital relationship beliefs positively and significantly predicted the traditional mothering role. According to this finding, as mothers' negative beliefs about marriage increase, their mothering roles become more traditional. Another finding was that perception of gender negatively and significantly predicted the traditional mothering role. In other words, as the gender perception that mothers attribute to women and men loses its positivity, their mothering roles become more traditional. When the contributions of the variables to the model are analyzed separately, it is seen that beliefs of marital relationship make the largest contribution to the model. In addition, it can be said that the traditional motherhood role of mothers in paid employment is lower than that of mothers not in paid employment. It can be said that working mothers have higher positive gender perceptions than mothers not in paid employment, and their dysfunctional beliefs about marriage are lower than those of mothers not in paid employment. When the findings obtained in the study are evaluated together, it is seen that gender perception and marital relationship beliefs play a role in the prediction of traditional motherhood role, and this situation varies according to whether the mothers are employed or not.Keywords

Traditional motherhood, gender, beliefs of marital relationship, regression analysis.