DEVELOPING THE VALUES THROUGH THE USE OF FLAGS AND BANNERS IN SOCIAL STUDY EDUCATION

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE BAYRAK VE SANCAKLARIN KULLANIMIYLA DEĞERLERİN GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPING THE VALUES THROUGH THE USE OF FLAGS AND BANNERS IN SOCIAL STUDY EDUCATION

 
Author : Besime Arzu Güngör Akıncı  , Azime TAŞKIN  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 671-689
DOI Number: :
Cite : Besime Arzu Güngör Akıncı , Azime TAŞKIN, (2024). DEVELOPING THE VALUES THROUGH THE USE OF FLAGS AND BANNERS IN SOCIAL STUDY EDUCATION. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 671-689. Doi: 10.35826/ijoess.4458.
    


Summary

The aim of this study is to improve students' awareness of values by using flags and banners within the scope of social studies course. With the studies prepared with the examples of flags and banners used in Turkish states, the values of "independence", "freedom", "patriotism" and "respect" were tried to be developed. This study is of great importance for the promotion of Turkish flags and banners, which are of great importance for the existence, unity and independence of a nation, and for the development of values that have an important place in education programs. In this study, it is essential to determine the importance of the flag as a symbol of national independence and freedom with examples of flags and banners, to develop values and to raise awareness of protecting the flag. This study was carried out within the scope of "Active Citizenship Unit" within the scope of social studies course with 25 5th grade students of a state secondary school in Ereğli district of Zonguldak province in the 2020-2021 academic year. This research was carried out with the case study pattern, which is one of the qualitative research models Within the scope of this study, data were collected with the answers given by the students to the questions about the analysis of the values related to the flag and ensign samples in the worksheets, and the collected data were analyzed with the descriptive analysis method. As a result of the study, it was determined that the students gained awareness about the values with the comments and determinations extracted from the students' discourses and that the studies were effective for the development of the students' values.Keywords

Value, values education, social studies, flag, sanjakAbstract

Bu çalışmada sosyal bilgiler dersi kapsamında, bayrak ve sancakların kullanımıyla öğrencilerin değerlerle ilgili farkındalıklarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Türk devletlerinde kullanılmış olan bayrak ve sancak örnekleriyle hazırlanmış olan çalışmalarla öğrencilerin “bağımsızlık”, “özgürlük”, “vatanseverlik” ve “saygı” değerleri geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, bir ulusun varlığı, birliği ve bağımsızlığı adına büyük önem taşıyan Türk bayrak ve sancaklarının tanıtılması ve eğitim programlarında önemli bir yeri olan değerlerin geliştirilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada bayrak ve sancak örnekleriyle bayrağın ulusal bağımsızlık ve özgürlük sembolü olarak öneminin tespit edilmesini sağlamak, değerleri geliştirmek ve bayrağı koruma bilincini kazandırmak esas alınmıştır. Bu çalışma 2020-2021 eğitim öğretim yılında Zonguldak ili Ereğli ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulunun 5. sınıfında okuyan 25 öğrenciyle, sosyal bilgiler dersi kapsamında “Etkin Vatandaşlık Ünitesi” kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, nitel araştırma modellerinden durum çalışması deseni ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında çalışma yapraklarında yer alan bayrak ve sancak örnekleriyle ilgili olarak değerleri analiz etmeye yönelik sorulara, öğrencilerin vermiş oldukları cevaplarla veriler toplanmış ve toplanan verilerin betimsel analiz yöntemiyle analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin söylemlerinden çıkarılan yorum ve tespitlerle öğrencilerin değerlerle ilgili farkındalık kazandıkları ve yapılan çalışmaların öğrencilerin değerlerinin geliştirilmesi adına etkili olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Değer, değerler eğitimi, sosyal bilgiler, bayrak, sancak