INVESTIGATION OF E-HEALTH LITERACY OF STUDENTS IN A VOCATIONAL SCHOOL

BİR MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENCİLERİN E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF E-HEALTH LITERACY OF STUDENTS IN A VOCATIONAL SCHOOL

 
Author : Oğuzhan Yüksel    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 723-740
DOI Number: :
Cite : Oğuzhan Yüksel , (2024). INVESTIGATION OF E-HEALTH LITERACY OF STUDENTS IN A VOCATIONAL SCHOOL. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 723-740. Doi: 10.35826/ijoess.4457.
    


Summary

The widespread use of the Internet in all areas of life, especially the daily control of social media by the majority of the society, has made it easier for people to access information. Especially for university students in their 20s, accessing online health information is becoming increasingly popular. However, the accuracy of the information accessed through electronic sources needs to be checked. People may face various health problems when they access and apply inaccurate health information over the internet. In this study, it was aimed to determine the e-health literacy levels of students in a Vocational School and to examine them according to various variables. The data were collected between 15 February and 15 March 2024. The population of the study consists of 435 students who are actively continuing their education at Isparta University of Applied Sciences Senirkent Vocational School. This study was approved by the decision of Isparta University of Applied Sciences Scientific Research and Publication Ethics Board dated 12.02.2024 and numbered 181/02. In addition, Senirkent Vocational School Directorate gave permission for scientific study with the letter dated 15.02.2024 and numbered 87325 to apply the questionnaire to the students. The sample was not selected, and all students attending the school in the Spring term of the 2023-2024 academic year were tried to be reached. Data were collected through a questionnaire using the "Student Descriptive Information Form" and "e-Health Literacy Scale". Qualitative data were digitised and made suitable for analysis. Questionnaires that were not suitable for analysis were excluded from the study. Standard deviation, frequency-percentage, arithmetic mean, independent sample t test for comparing paired groups, ANOVA for comparing multiple groups and LSD method from Post-Hoc analyses were used in SPSS programme. Of the participants, 129 were female, 70 were male; 133 were 1st year, 66 were 2nd year students; 102 were Management of Health Institutions, 59 were Opticianry, 24 were Construction Technologies, 14 were Computer Programming students. The e-health literacy scores of the 2nd year students were found to be significantly higher than the 1st year participants. Among the programmes in the school, it was found that the scores of the Management of Health Institutions students were significantly higher than those of Opticianry and Computer Programming students. It is recommended to raise awareness about the subject in the whole society with various trainings by including individuals with high health literacy level.Keywords

e-health literacy, health, internet usage, university students.Abstract

İnternetin hayatın her alanında kullanılmasının yaygınlaşması, özellikle sosyal medyanın toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından her gün kontrol edilmesi insanların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Özellikle 20’li yaşlardaki üniversite öğrencisi gençler için çevrimiçi sağlık bilgilerine erişmek gittikçe popülerleşmektedir. Fakat elektronik kaynaklar vasıtası ile ulaşılan bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeye muhtaçtır. Kişiler doğru olmayan sağlık bilgilerine internet üzerinden ulaşıp uyguladıklarında çeşitli sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilirler. Bu araştırmada, bir Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerin e-sağlık okuryazarlığı düzeylerinin belirlenerek çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Veriler 15 Şubat-15 Mart 2024 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın evreni, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim hayatına aktif devam eden 435 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışma, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun 12.02.2024 tarih ve 181/02 No’lu kararı ile uygun bulunmuştur. Ayrıca Senirkent Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından anketin öğrencilerde uygulanabilmesi için 15.02.2024 tarih ve 87325 sayılı yazı ile bilimsel çalışma izni verilmiştir. Örneklem seçilmemiş, okula 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde devam eden tüm öğrencilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Veriler; “Öğrenci Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “e-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılarak anket uygulanması yoluyla toplanılmıştır. Nitel veriler sayısallaştırılmış ve analize uygun hale getirilmiştir. Analize uygun olmayan anketler çalışma dışında bırakılmıştır. SPSS programında standart sapma, frekans-yüzdeleme, aritmetik ortalama, ikili grupların karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t testi, çoklu grupların karşılaştırılmasında Anova ve Post-Hoc analizlerinden LSD yönteminden yararlanılmıştır. Katılımcıların 129’u kadın, 70’i erkek; 133’ü 1. sınıf, 66’sı 2. sınıf öğrencisi; 102’si Sağlık Kurumları İşletmeciliği, 59’u Optisyenlik, 24’ü İnşaat Teknolojileri, 14’ü Bilgisayar Programcılığı öğrencisidir. Öğrencilerden 2. sınıfların e-sağlık okuryazarlık puanları 1. sınıf katılımcılara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Okuldaki programlar içerisinde ise, Sağlık Kurumları İşletmeciliği öğrencilerinin ölçekten aldıkları puanların, Optisyenlik ve Bilgisayar Programcılığı öğrencilerine göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Sağlık okuryazarlığı seviyesi yüksek bireyler de dâhil edilerek, çeşitli eğitimlerle tüm toplumda konu hakkında farkındalık oluşturulması önerilmektedir.Keywords

e-sağlık okuryazarlığı, sağlık, internet kullanımı, üniversite öğrencileri.