SAĞLIK ODAKLI LİDERLİK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ARACI VE DÜZENLEYİCİ ROLÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

THE MEDIATING AND MODERATING ROLE OF WORK ENGAGEMENT IN THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH-ORIENTED LEADERSHIP AND JOB SATISFACTION: A STUDY ON HEALTH CARE WORKERS

SAĞLIK ODAKLI LİDERLİK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ARACI VE DÜZENLEYİCİ ROLÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 
Author : MESUT ARDIÇ    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 650-670
DOI Number: :
Cite : MESUT ARDIÇ , (2024). SAĞLIK ODAKLI LİDERLİK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ARACI VE DÜZENLEYİCİ ROLÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 650-670. Doi: 10.35826/ijoess.4453.
    


Summary

In recent years, the topic of health-orientated leadership has often been investigated in relation to health-related outcomes such as general health, tension, depression and anxiety symptoms. In contrast, there is a paucity of research that considers employee well-being in relation to health-oriented leadership, as well as a paucity of studies examining the relationship between health-oriented leadership and job satisfaction. The purpose of this paper is to investigate the effect between health-oriented leadership and job satisfaction as evaluated by employees, and to analyse the effect of work engagement on the effect between health-oriented leadership and job satisfaction. The study was carried out with quantitative research design and descriptive survey model. Convenience sampling method was used in the sample of the study. The data sample included 383 health workers. Variance-based structural equation modelling technique was used in the study and the process was carried out in SmartPLS (v 4.0) programme. Partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) was used in the study. According to the results of the research, it was found that there is an effect between health-oriented leadership, job satisfaction and passion for work variables. At the same time, it was concluded that there is a mediating and regular effect of passion for work in the effect of health-oriented leadership and job satisfaction. When the findings obtained in the research are evaluated in general; it clearly shows the importance of managers' health-oriented attitudes and behaviours.Keywords

Health-oriented leadership, work engagement, job satisfaction, health workers.Abstract

Son yıllarda, sağlık odaklı liderlik konusu genellikle genel sağlık, gerginlik, depresyon ve anksiyete belirtileri gibi sağlıkla ilgili sonuçlarla araştırılmıştır. Buna karşılık, sağlık odaklı liderlik ile bağlantılı olarak çalışanların refahını dikkate alan araştırmaların yanı sıra sağlık odaklı liderlik ve iş tatmini arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmaların az olduğu gözlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, çalışanlar tarafından değerlendirilen sağlık odaklı liderlik ile iş tatmini arasındaki etkiyi araştırmak, çalışanların sağlık odaklı liderlik ile iş tatmini arasındaki etkide çalışmaya tutkunluğun etkisini analiz etmek istenmiştir. Çalışma nicel araştırma tasarımı ve betimsel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örnekleminde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri örneklemine 383 sağlık çalışanı dahil edilmiştir. Çalışmada varyansa dayalı Yapısal Eşitlik Modeli tekniği kullanılmış ve SmartPLS (v 4.0) programında işlem gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kısmi en küçük kareler Yapısal Eşitlik Modeli (PLS-SEM) ile ölçülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, sağlık odaklı liderlik, iş tatmini ve çalışmaya tutkunluk değişkenleri aralarında etki olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda sağlık odaklı liderlik ve iş tatmini etkisinde çalışmaya tutkunluğun aracı ve düzenleyici etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular genel itibariyle değerlendirildiğinde; yöneticilerin sağlık odaklı tutum ve davranışlar sergilemesinin önemini açıkça görülmektedir.Keywords

Sağlık odaklı liderlik, çalışmaya tutkunluk, iş tatmini, sağlık çalışanları.