BTHE USE OF METAPHOR IN MINIMALIST ILLUSTRATION POSTERS, THE SAMPLE OF LUBA LUKOVA

MİNİMALİST İLLÜSTRASYON AFİŞLERİNDE METAFOR KULLANIMI, LUBA LUKOVA ÖRNEĞİ

BTHE USE OF METAPHOR IN MINIMALIST ILLUSTRATION POSTERS, THE SAMPLE OF LUBA LUKOVA

 
Author : ÖZLEM KUM    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 741-756
DOI Number: :
Cite : ÖZLEM KUM , (2024). BTHE USE OF METAPHOR IN MINIMALIST ILLUSTRATION POSTERS, THE SAMPLE OF LUBA LUKOVA. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 741-756. Doi: 10.35826/ijoess.4450.
    


Summary

Posters are graphic design products that have the function of directly conveying the message they contain to the audience. Poster designs, including many metaphors, are materials that carry out tasks such as memorising, arousing interest, and visually conveying the cumulative accumulation that needs to be transferred for a purpose to a community. Poster design and illustration are integrated in many multidisciplinary fields, primarily in the field of graphic design, seeing that they are artistic and subjective. The impressive and persuasive power of the illustration technique enables the reinforcement of meaning in poster designs and ensures memorability. This study tries to reveal the metaphoric meanings in Luba Lokova's minimalist illustration posters by analysing the metaphor phenomenon in illustration posters. With the phenomenon of metaphor, the actual meaning hidden under the visual elements is transformed from abstract to concrete and conveyed to the audience as a message. This study utilised from document analysis, one of the qualitative research methods, Luba Lukova's 10 minimalist illustration posters were randomly selected and interpreted. When Lukova's minimalist illustration posters were examined in relation to the subject matter, it has been concluded that she used a single colour background in all her minimalist posters, handled the metaphor phenomenon thematically competently, and conveyed the trilogy of ideas, emotions and meaning to the audience in a simple style. Lukova, who adopts a thought-provoking and powerful design style with depictions far from confusion, uses illustrations.Keywords

Poster, illustration, metaphor, Luba LukovaAbstract

Afişler, içinde barındırdığı mesajı izleyiciye doğrudan aktarma işlevi olan grafik tasarım ürünleridir. İçinde çok sayıda metafor barındıran afiş tasarımları akılda kalma, ilgi uyandırma gibi görevleri üstlenen, bir amaç doğrultusunda aktarılması gereken kümülatif birikimi bir topluluğa görsel yolla ileten materyallerdir. Afiş tasarımı ve illüstrasyon, grafik tasarım alanı öncelikli olmak üzere birçok multidisipliner alanda sanatsal ve subjektif olmaları sebebiyle entegre kullanılmaktadır. İllüstrasyon tekniğinin etkileyici ve ikna edici gücü afiş tasarımlarında anlam pekişmelerine imkân tanıyarak akılda kalıcılığı sağlamaktadır. Bu makalede, illüstrasyon afişlerinde metafor olgusunun incelenerek Luba Lokova’nın minimalist illüstrasyon afişlerindeki metaforik anlamların ortaya konması amaçlanmıştır. Metafor olgusuyla, görsel öğelerin altına gizlenen asıl anlam soyuttan somuta evirilip izleyiciye mesaj olarak aktarılmaktadır. Makalede nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Luba Lukova’nın 10 adet minimalist illüstrasyon afişi random seçilerek yorumlanmıştır. Ele alınan konuya istinaden Lukova'nın minimalist illüstrasyon afişleri incelendiğinde, tüm minimalist afişlerinde tek renk arka plan kullandığı, metafor olgusunu tematik olarak yetkin bir biçimde ele aldığı, sade bir üslupla fikir, duygu ve anlam üçlemesini izleyiciye aktardığı sonucuna ulaşılmıştır. Karmaşadan uzak tasvirler, düşündürücü ve güçlü bir tasarım tarzını benimseyen Lukova, illüstrasyon tekniği ile ele aldığı afişlerinde sansür, göç, ekoloji, açlık, yolsuzluk gibi sosyal konularını işlemiş ve kullandığı basit anlatım biçemi altında yatan derin anlamları cesur renk, çizgi ve şekil kullanarak izleyicide farkındalık oluşturarak aktarmıştır. İmge ve nesneleri yapıbozuma uğratarak etkin sembollere dönüştürmüş, tasarımda fikirleri ikonik imgeler haline getirerek empatik bir anlayışla yansıtmıştır. Renk kullanımları incelendiğinde, ele alınan temaya uygun biçimde sıcak veya soğuk renkler tercih edilmiştir. Tipografide ise serifsiz font kullanımlarının olduğu göze çarpmaktadır. Lukova, afişlerinde iki ayrı nesneyi benzerlik yönünden birleştirerek yeni görsel imgeler oluşturmuş ve bu oluşan yeni imge ile anlamsal bütünlüğü sağlayarak izleyiciye mesaj aktarmıştır. Afişlerde var olan figürlerin anatomik yapıları lekesel ve çizgisel formda stilize edilmiş ve karakteristik özellikleri başarılı şekilde sadeleştirilmiştir.Keywords

Afiş, illüstrasyon, metafor, Luba Lukova