STRENGTHS AND WEAKNESSES OF TEACHERS' USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, TRANSHUMANISM AND CREATIVITY APPLICATIONS IN SCIENCE EDUCATION

ÖĞRETMENLERİN FEN EĞİTİMİNDE YAPAY ZEKÂ, TRANSHÜMANİZM VE YARATICILIK UYGULAMALARINI KULLANMALARININ GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ

STRENGTHS AND WEAKNESSES OF TEACHERS' USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, TRANSHUMANISM AND CREATIVITY APPLICATIONS IN SCIENCE EDUCATION

 
Author : Adem Yılmaz    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 17-36
DOI Number: :
Cite : Adem Yılmaz , (2024). STRENGTHS AND WEAKNESSES OF TEACHERS' USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, TRANSHUMANISM AND CREATIVITY APPLICATIONS IN SCIENCE EDUCATION. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 17-36. Doi: 10.35826/ijoess.4448.
    


Summary

Artificial intelligence and creativity applications have an increasing importance in science education. This study aims to examine the strengths and weaknesses of artificial intelligence and creativity applications in science education based on the literature. This review aims to help teachers understand how they can use these technologies and evaluate their effects in science education. AI-based and transhumanism applications can recognise students' individual learning needs and personalise learning materials, thus enhancing students' learning experiences. At the same time, artificial intelligence can quickly process large amounts of data to monitor and analyse student performance. This can improve the learning process by providing faster and more qualified feedback to students. Simulations, visualisations and creative applications can be used interactively to understand science topics more effectively. This can help students understand science concepts better by making abstract concepts concrete. These applications, whose positive aspects cannot be counted, also cause negative situations such as technology addiction. Excessive use of artificial intelligence and creativity applications in science education may increase students' dependence on technology and cause them to ignore traditional learning methods. Problems in technological infrastructure may prevent the effective use of artificial intelligence and creativity applications and cause interruptions in the teaching process. Unless teachers are provided with the necessary training and support to use these technologies effectively, it will not be possible to fully utilise the potential of these applications. Considering the strengths and weaknesses of artificial intelligence and creativity applications in science education, it is seen that these technologies have potential benefits in science teaching as well as some risks that need to be considered. It is important that teachers use these technologies consciously and adopt a balanced approach to meet the needs of students.Keywords

Science Education, Artificial Intelligence, Creativity Applications.Abstract

Yapay zekâ ve yaratıcılık uygulamaları, fen eğitiminde giderek artan bir öneme sahiptir. Bu çalışma, fen eğitiminde yapay zekâ ve yaratıcılık uygulamalarının güçlü ve zayıf yönlerini alan yazın temelinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu inceleme, öğretmenlerin bu teknolojileri nasıl kullanabileceklerini anlamalarına ve fen eğitimindeki etkilerini değerlendirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Yapay zekâ tabanlı ve transhümanizm temelli uygulamalar öğrencilerin bireysel öğrenme gereksinimlerini tanıyabilir ve öğrenme materyallerini kişiselleştirebilir, böylece öğrencilerin öğrenme deneyimlerini artırabilir. Aynı zamanda yapay zekâ, öğrenci performansını izlemek ve analiz etmek için büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde işleyebilir. Bu da öğrencilere daha hızlı ve daha nitelikli geri bildirim sağlayarak öğrenme sürecini iyileştirebilir. Simülasyonlar, görselleştirmeler ve yaratıcılık uygulamaları, fen konularını daha etkili bir şekilde anlamak için interaktif şekilde kullanılabilir. Bu durum, soyut kavramları somutlaştırarak öğrencilerin fen kavramlarını daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Olumlu yönleri saymakla bitmeyecek olan bu uygulamalar aynı zamanda teknoloji bağımlılığı gibi olumsuz durumların oluşmasına da neden olmaktadır. Fen eğitiminde yapay zekâ ve yaratıcılık uygulamalarının aşırı kullanımı, öğrencilerin teknolojiye bağımlılığını artırabilir ve geleneksel öğrenme yöntemlerini göz ardı etmelerine neden olabilir. Teknolojik altyapıdaki sorunlar, yapay zekâ ve yaratıcılık uygulamalarının etkin kullanımını engelleyebilir ve öğretim sürecinde kesintilere yol açabilir. Öğretmenlerin bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli eğitim ve destek sağlanmadığı takdirde, uygulamaların potansiyelinden tam olarak yararlanmak mümkün olmayacaktır. Fen eğitiminde yapay zekâ ve yaratıcılık uygulamalarının güçlü ve zayıf yönleri dikkate alındığında, bu teknolojilerin fen öğretiminde potansiyel faydaları olduğu kadar, dikkat edilmesi gereken bazı risklerin de bulunduğu görülmektedir. Öğretmenlerin, bu teknolojileri bilinçli bir şekilde kullanmaları ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için dengeli bir yaklaşım benimsemeleri önemlidir.Keywords

Fen Eğitimi, Yapay Zekâ, Yaratıcılık Uygulamaları.