EFFECTIVE CLINIC MARKETING: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE 7P MARKETING MIX

ETKİLİ KLI·NI·K PAZARLAMA: 7P PAZARLAMA KARMASININ KAPSAMLI BI·R ANALI·ZI·

EFFECTIVE CLINIC MARKETING: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE 7P MARKETING MIX

 
Author : Ebru ERDOĞAN  , Mahmut Paşa Gültaş  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 537-551
DOI Number: :
Cite : Ebru ERDOĞAN , Mahmut Paşa Gültaş, (2024). EFFECTIVE CLINIC MARKETING: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE 7P MARKETING MIX. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 537-551. Doi: 10.35826/ijoess.4446.
    


Summary

This study thoroughly investigates clinic marketing, a technique utilised by healthcare service enterprises to advertise their products and services, establish marketing strategies, and enhance consumer contentment. It specifically concentrates on conducting an extensive analysis of the 7P marketing mix. Data from 19 clinic professionals was obtained through face-to-face interviews and analysed via content analysis. The study comprises recommendations on enhancing service quality, setting competitive pricing strategies, leveraging location benefits, implementing effective promotional tactics, boosting employee performance, refining treatment methods, upgrading physical facilities, devising customer satisfaction approaches, increasing brand awareness, and improving online visibility. Such suggestions offer valuable insights to healthcare clinics competing in the market. The integration of variables such as product, price, promotion, place, people, process and physical facilities, into marketing operations is crucial. According to the research, key strategies included competition analysis, digital and social media leverage, conducted analysis focused on the target audience, relationship management, and preparation of a solid crisis communication plan. These tactics will enhance clinic marketing success and provide a competitive advantage.Keywords

Clinic Marketing, Healthcare Services, Patient Satisfaction, Service Quality, 7P Marketing MixAbstract

Bu araştırmada, sağlık hizmeti sunan işletmelerin ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlama stratejileri oluşturmak ve tüketici memnuniyetini artırmak için kullandıkları bir teknik olan klinik pazarlamayı kapsamlı bir şekilde incelenmesi amaçlanmıştır. Özellikle 7P pazarlama karmasının kapsamlı bir analizinin yapılmasına odaklanılmıştır. Veriler 19 klinik çalışanından yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilmiş ve içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Çalışma, hizmet kalitesinin artırılması, rekabetçi fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesi, konum avantajlarından yararlanılması, etkili tanıtım taktiklerinin uygulanması, çalışan performansının artırılması, tedavi yöntemlerinin iyileştirilmesi, fiziksel tesislerin geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti yaklaşımlarının geliştirilmesi, marka bilinirliğinin artırılması ve çevrimiçi görünürlüğün iyileştirilmesine yönelik tavsiyeler içermektedir. Bu tür öneriler, pazarda rekabet eden sağlık kliniklerine değerli öngörüler sunmaktadır. Ürün, fiyat, promosyon, yer, insan, süreç ve fiziksel tesisler gibi değişkenlerin pazarlama faaliyetlerine entegre edilmesinin büyük önem taşıdığı söylenebilir. Araştırma sonuçlarına göre temel stratejiler arasında rekabet analizi, dijital ve sosyal medyadan yararlanma, hedef kitleye odaklanan analizler yapma, ilişki yönetimi ve sağlam bir kriz iletişim planı hazırlama yer almaktadır. Bu taktikler klinik pazarlama başarısını artıracak ve rekabet avantajı sağlayacaktır.Keywords

Klinik pazarlama, Sağlık hizmetleri, Hizmet kalitesi, 7P pazarlama