GAMIFICATION IN BIOLOGY EDUCATION: A SYSTEMATIC REVIEW ANALYSIS

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRMA: SİSTEMATİK DERLEME İNCELEMESİ

GAMIFICATION IN BIOLOGY EDUCATION: A SYSTEMATIC REVIEW ANALYSIS

 
Author : Zümrüt Varol Selçuk  , Melike Özer Keskin  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 375-405
DOI Number: :
Cite : Zümrüt Varol Selçuk , Melike Özer Keskin, (2024). GAMIFICATION IN BIOLOGY EDUCATION: A SYSTEMATIC REVIEW ANALYSIS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 375-405. Doi: 10.35826/ijoess.4445.
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, son yıllarda pek çok farklı konularda yapılan araştırmalar kapsamında yer alan oyunlaştırma teknolojilerinin biyoloji öğretimindeki etkililiğinin sistematik derleme yapılarak incelenmesidir. Bu amaç kapsamında biyoloji eğitimi alanındaki literatürde oyunlaştırma kullanımına genel bir bakış sunulmuş ulusal ve uluslararası önemli veri tabanlarında indekslenen dergilerde yayımlanan araştırmalara odaklanılmıştır. Araştırmanın yöntemi, betimsel tipte nitel sistematik derlemedir. Araştırmanın amacı kapsamında “biyoloji”, “biyoloji öğrenimi”, “biyoloji öğretimi”, “oyun”, “oyunlaştırma”, “oyun tabanlı öğrenme” kelime/ kelime gruplarının farklı kombinasyonları kullanılarak Ocak 2010- Aralık 2022 yılları arasında Web of Science (WoS), SCOPUS ve TR dizin veri tabanlarında indekslenen dergilerden elde edilen makaleler incelenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, tümevarımsal analiz sonucu elde edilen betimsel analiz ve betimleyici temalar ile birlikte analitik temalar da kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; oyunlaştırmanın biyoloji öğretiminde önemli bir etki sağladığı belirlenmiştir. Buna göre; biyoloji öğretiminde oyunlaştırma teknolojilerinin öğrencilerin bilişsel, sosyal ve kişisel becerilerini geliştirmede olumlu etkiler sağladığı, motivasyonu artırdığı ve öğrenme süreçlerini desteklediği gözlemlenmiştir. Ayrıca oyunlaştırma teknolojilerinin öğrenci merkezli ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunarak öğrenme etkinliğini artırma konusunda avantajlar sağladığı belirtilmiştir. Aynı zamanda oyunlaştırma uygulamalarının bazı dezavantajlara ve zorluklara da neden olduğu saptanmıştır. Yapılan bu sistematik derleme araştırmasının biyoloji öğretiminde oyunlaştırma uygulamalarına yönelik yapılacak yeni çalışmalara ve konuyla ilgili uygulamalara ışık tutarak eğitim bilimleri ve teknolojileri alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

Biyoloji öğretimi, oyun, oyunlaştırma, sistematik derleme.Abstract

The aim of this research is to systematically review the effectiveness of gamification technologies in biology education, which have been explored in various research studies conducted in different fields in recent years. Within this objective, a general overview of gamification usage in the field of biology education has been provided, focusing on research articles published in nationally and internationally important journals indexed in relevant databases. The research approach is a descriptive qualitative systematic review. To accomplish the research aim, articles related to "biology," "biology learning," "biology teaching," "game," "gamification," and "game-based learning" were examined using various combinations of keywords between January 2010 and December 2022 in databases such as Web of Science (WoS), SCOPUS, and TR index. The data obtained in the research were analyzed using both inductive analysis of descriptive data and analytic themes. According to the results obtained from the research, gamification has been found to have a significant impact on biology education. It has been observed that gamification technologies have positive effects on students' cognitive, social, and personal skills, enhancing motivation and supporting the learning processes in biology education. Furthermore, gamification technologies have been highlighted for their advantages in increasing learning effectiveness by providing student-centered and interactive learning experiences. However, it was also determined that gamification practices have certain disadvantages and challenges. It is believed that this systematic review will shed light on further studies and applications related to gamification practices in biology education, contributing to the field of educational sciences and technologies.
 Keywords

Biology education, game, gamification, systematic review.