THE POWER OF INFLUENCERS: IMPACT ON PURCHASE INTENT THROUGH PARASOCIAL ENGAGEMENT

İNFLUENCERLAR’IN GÜCÜ: PARASOSYAL ETKİLEŞİM YOLUYLA SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ

THE POWER OF INFLUENCERS: IMPACT ON PURCHASE INTENT THROUGH PARASOCIAL ENGAGEMENT

 
Author : Mehmet Gökerik    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 801-822
DOI Number: :
Cite : Mehmet Gökerik , (2024). THE POWER OF INFLUENCERS: IMPACT ON PURCHASE INTENT THROUGH PARASOCIAL ENGAGEMENT. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 801-822. Doi: 10.35826/ijoess.4442.
    


Summary

Today's social media platforms have become indispensable tools for businesses to engage with their target audiences. Social media marketing holds a significant place as a dynamic and effective strategy that enables businesses to interact with their target audiences. This approach allows businesses to communicate directly and personally with consumers while also providing access to wide audiences and high interaction potential. At the heart of this strategy, social media influencers play a crucial role in reliably transmitting businesses' messages to their followers. The strong bonds between influencers and their followers can positively influence consumers' brand perception, loyalty, and intention to purchase. Parasocial interaction theory suggests that media users can develop one-sided relationships with media personalities, and these relationships can influence users' attitudes and behaviors towards businesses or products. The parasocial interactions that develop between social media influencers and their followers have become powerful and effective, especially in the era of social media. This study aims to contribute to consumer behavior, parasocial interaction theory, and marketing practice. The research is a quantitative and descriptive analysis that examines the effect of variables such as influencers' perceived credibility, attitudes towards influencers, and the quality of their posts on purchase intention through parasocial interaction. Data collected through surveys in Karabük were analyzed using SPSS 21 and AMOS 20 statistical analysis programs through structural equation modeling. The results highlight the significant impact of influencer marketing on parasocial interaction and, indirectly, on purchase intention. This analysis demonstrates the potential of influencer marketing within the parasocial interaction theory framework to influence consumers' purchase intentions. The study emphasizes that the impact of influencers cannot be reduced merely to the number of followers or the visual appeal of content; beyond that, the depth and quality of the parasocial relationships established are also crucial.Keywords

Parasocial interaction, influencer marketing, digital marketing, purchase intention, social media marketingAbstract

Günümüzde, sosyal medya platformları, işletmelerin hedef kitleleriyle etkileşime geçmeleri için vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Sosyal medya pazarlaması, işletmelerin hedef kitleleriyle etkileşim kurmalarını sağlayan dinamik ve etkili bir strateji olarak günümüzde önemli bir yer tutmaktadır. Bu yaklaşım, işletmelere tüketicilerle doğrudan ve kişiselleştirilmiş iletişim kurma imkânı sunarken, geniş kitlelere erişim ve yüksek etkileşim potansiyeli de sağlamaktadır. Sosyal medya influencer'ları, bu stratejinin merkezinde yer alarak, işletmelerin mesajlarını takipçilerine güvenilir bir şekilde iletmelerinde önemli bir rol oynamaktadırlar. İnfluencer'lar ve takipçileri arasındaki güçlü bağlar, tüketicilerin marka algısını ve sadakatini, satın alma niyetini olumlu yönde etkileyebilmektedir. Parasosyal etkileşim teorisi, medya kullanıcılarının medya kişilikleriyle tek taraflı ilişkiler geliştirebileceğini öne sürmekte ve bu ilişkilerin kullanıcıların işletmelere veya ürünlere yönelik tutumlarını ve davranışlarını etkileyebileceğini belirtmektedir. Sosyal medya influencer'ları ile takipçileri arasında gelişen parasosyal etkileşimler, özellikle sosyal medya çağında güçlü ve etkili hale gelmiştir. Bu çalışma, influencer pazarlamasının tüketici davranışları ve parasosyal etkileşim teorisine, aynı zamanda pazarlama pratiğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Araştırma, influencer'ların algılanan güvenilirliği, influencer'lara yönelik tutum ve gönderilerinin kalitesi gibi değişkenlerin, parasosyal etkileşim üzerinden satın alma niyeti üzerindeki etkisini inceleyen nicel ve betimsel bir araştırmadır. Karabük ilinde anket yöntemiyle elde edilen veriler, SPSS 21 ve AMOS 20 istatistiki analiz programları kullanılarak, yapısal eşitlik modellemesi yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlar, özellikle influencer pazarlamasının parasosyal etkileşime ve dolaylı olarak satın alma niyetine olan önemli etkisini ortaya koymaktadır. Bu analiz, influencer pazarlamasının, parasosyal etkileşim teorisi çerçevesinde, tüketicilerin satın alma niyetlerini etkileme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma, influencer'ların etkisinin sadece takipçi sayılarına ya da içeriğin görsel çekiciliğine indirgenemeyeceğini, bunun ötesinde kurulan parasosyal ilişkilerin derinliğinin ve niteliğinin de önemli olduğunu vurgulamaktadır.Keywords

Parasosyal etkileşim, influencer pazarlama, dijital pazarlama, satın alma niyeti, sosyal medya pazarlama