EXAMINATION OF RELATION BETWEEN COMPETENCES OF PRE-SCHOOL TEACHERS' SCIENCE ACTIVITIES AND ATTITUDES AGAINST SCIENCE EDUCATION

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ İLE FEN ÖĞRETİMİNE KARŞI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF RELATION BETWEEN COMPETENCES OF PRE-SCHOOL TEACHERS' SCIENCE ACTIVITIES AND ATTITUDES AGAINST SCIENCE EDUCATION

 
Author : ESMA TÜRKYILMAZ  , Muhammed SALMAN  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 857-884
DOI Number: :
Cite : ESMA TÜRKYILMAZ , Muhammed SALMAN, (2024). EXAMINATION OF RELATION BETWEEN COMPETENCES OF PRE-SCHOOL TEACHERS' SCIENCE ACTIVITIES AND ATTITUDES AGAINST SCIENCE EDUCATION. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 857-884. Doi: 10.35826/ijoess.4440.
    


Summary

To reveal the competencies of preschool teachers regarding science activities and their attitudes towards science teaching by examining them in terms of some variables and measuring the relationships and differences between them. In the study, the survey method was used to determine the situation. In the descriptive method, existing situations or individuals are tried to be defined within their own conditions. Bu sebeple okul öncesi öğretmenlerin fen etkinliklerine ilişkin yeterlilikleri ile fen öğretimine karşı tutumları arasındaki ilişkiyi  incelemeyi hedefleyen bu çalışmada değişkenler arasında değişimin varlığını tespit etmek için tarama modeli esas alınmıştır.  In data acquisition, the proficiency scale developed by Özbey and Sinanoğlu and Cho et al. The attitude scale developed by was used. Data were analyzed using SPSS 22.0 program. The population of the research consists of preschool teachers in Kastamonu province. The sample study group of the research consists of a total of 184 pre-school teachers, formed by simple random sampling method, working in public and private kindergartens affiliated to the Ministry of National Education and primary schools in the central schools and districts of Kastamonu province in the 2016-2017 academic year. According to the results obtained from the data analysis of the research, a positive relationship was observed between the comfort-discomfort sub-dimension of the attitude scale applied to preschool teachers and the materials and methods used sub-dimensions of the proficiency scale. It was concluded that there is a positive and significant relationship between the pre-instructional preparation sub-dimension of the attitude scale and the level of knowledge regarding the application of the proficiency scale. It was concluded that there is a positive significant relationship between the developmental appropriateness sub-dimension of the attitude scale and the level of knowledge about practice sub-dimensions of the competence scale. It has been found that as preschool teachers' proficiency in science activities increases, their attitudes towards science teaching also increase.Keywords

Science activities, competence, attitude, preschool teachersAbstract

Okul öncesi öğretmenlerin fen etkinliklerine ilişkin yeterlilikleri ile fen öğretimine karşı tutumlarının birtakım değişkenler açısından inceleyerek aralarındaki ilişki ve farklılıkları ölçerek ortaya çıkarmaktır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak durum saptamaya yönelik araştırma Tarama Yöntemi kullanılmıştır. Betimsel yöntemde var olan durum ya da bireyler kendi koşulları içerisinde tanımlanmaya çalışılmaktadır. Bu sebeple okul öncesi öğretmenlerin fen etkinliklerine ilişkin yeterlilikleri ile fen öğretimine karşı tutumları arasındaki ilişkiyi  incelemeyi hedefleyen bu çalışmada değişkenler arasında değişimin varlığını tespit etmek için tarama modeli esas alınmıştır.  Veri elde etmede Özbey ve Sinanoğlu  tarafından geliştirilen yeterlilik ölçeği ile Cho vd. tarafından geliştirilen tutum ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.  Araştırmanın evrenini Kastamonu ilindeki okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kastamonu ili merkez okulları ve ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel anaokulları ile ilköğretimde görev yapan basit seçkisiz örneklem yöntemi ile oluşturulmuş toplam 184 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır.Araştırmanın veri analizinden elde edilen sonuçlara göre okul öncesi öğretmenlerine uygulanan tutum ölçeğinin rahat-rahatsızlık alt boyutu ile yeterlilik ölçeğinin kullanılan materyaller ve yöntemler alt boyutları arasında pozitif ilişki görülmüştür. Tutum ölçeğinin öğretim öncesi hazırlık alt boyutu ile yeterlilik ölçeğinin uygulamaya ilişkin bilgi düzeyi arasında olumlu yönde anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tutum ölçeğinin gelişimsel uygunluk alt boyutu ile yeterlilik ölçeğinin uygulamaya ilişkin bilgi düzeyi alt boyutları arasında da pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinlikleri yeterliliği arttıkça fen öğretimine karşı tutumlarının da arttığı saptanmıştır.Keywords

Fen etkinlikleri, yeterlilik, tutum, okulöncesi öğretmenleri