THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MEETING OF BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS AND SPORTS ANXIETY LEVELS IN ATHLETES

SPORCULARDA TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI İLE SPOR KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MEETING OF BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS AND SPORTS ANXIETY LEVELS IN ATHLETES

 
Author : Muhammed Ömer Eren  , Mustafa Atlı  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 488-506
DOI Number: :
Cite : Muhammed Ömer Eren , Mustafa Atlı, (2024). THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MEETING OF BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS AND SPORTS ANXIETY LEVELS IN ATHLETES. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 488-506. Doi: 10.35826/ijoess.4436.
    


Summary

This research was conducted to examine the relationship between meeting basic psychological needs and sports anxiety levels in athletes in terms of demographic variables. 289 individuals with different demographic characteristics who continued to actively engage in sports at high school and undergraduate education participated in the research. Data collection in this study consists of three parts. In the first part of the study, the personal information form developed by the researcher, in the second part, participants were asked to use the Basic Psychological Needs Scale developed by Deci and Ryan (2000) and adapted into Turkish by Kesici et al. (2003), and in the third part, the participants were asked to use the Basic Psychological Needs Scale developed by Smith et al., ıt consists of the Sports Anxiety Scale-2 (Smith et al., 2006), adapted into Turkish by Karadağ and Aşçı (2020). In this study, data was analyzed using the IBM SPSS 22.0 program and calculations such as frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Cronbach alpha were made. The suitability of the data for normal distribution was examined by looking at the kurtosis and skewness coefficients. As a result of the analysis, it was determined that the data did not show a normal distribution. As a result, Mann-Whitney U test was used for variables with two levels, and Kruskal-Wallis H and Spearman Correlation and Regression analysis were used for variables with three or more levels. The relationship between meeting basic psychological needs and anxiety levels in athletes, as well as its effects in terms of some variables, were examined; It was determined that the general average level of satisfaction of basic psychological needs was good and sports anxiety levels were below average. It was concluded that there was a significant difference between basic psychological needs and age, as well as between the variables of sports anxiety, gender and licensed sports, the anxiety sub-dimension and the type of school and how long have you been doing sports?, and the somatic anxiety sub-dimension and licensed sports activities (p <0.05).Keywords

Athlete, basic psychological needs, anxiety.Abstract

Bu araştırma sporcularda temel psikolojik ihtiyaçların karşılanması ile spor kaygı düzeyleri arasındaki ile birlikte bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya lise ve lisans eğitimi düzeyinde, aktif olarak spor yapmaya devam eden farklı demografik özelliklere sahip 289 birey katılmıştır. Bu çalışmada verilerin toplanması üç kısımdan oluşmaktadır. Araştırmada ilk bölüm araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, ikinci bölümde katılımcıların Deci ve Ryan (2000) tarafından geliştirilen, Kesici ve diğerleri (2003) tarafından Türkçeye uyarlanan Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği, üçüncü bölümde ise Smith ve diğerleri (1990) tarafından geliştirilen daha sonra revize edilen (Smith vd., 2006), Karadağ ve Aşçı (2020) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Spor Kaygı Ölçeği-2’den oluşmaktadır. IBM SPSS 22.0 programı kullanılarak verilerin analizi yapıldığı bu çalışmada frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, Cronbach alpha gibi hesaplamalar yapılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğu basıklık çarpıklık katsayılarına bakılarak incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Bunun sonucunda düzey sayısı iki olan değişkenler için Mann-Whitney U testi, düzey sayısı üç ve daha fazla olan değişkenler için Kruskal-Wallis H ile Spearman Korelasyonu ve Regresyon analizi kullanılmıştır. Sporcularda temel psikolojik ihtiyaçların karşılanması ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki ile birlikte bazı değişkenler açısından etkisi incelenmiş; temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyi genel ortalaması iyi durumda iken ile spor kaygı düzeylerinin ise ortalamanın altında olduğu tespit edilmiştir. Temel psikolojik ihtiyaçlar ile yaş arasında ayrıca spor kaygı durumu, cinsiyet ve lisanslı spor yapma, endişe alt boyutu ile okul türü ve kaç yıldır spor yapıyorsunuz?, somatik kaygı alt boyutu ile lisanslı spor yapma durumu değişkenleri arasında, anlamlı bir farkın olduğu sonucuna varılmıştır (p<0,05). Birbirleri ile yapılan regresyon ve spearman korelasyon analizlerinde ve diğer değişkenler ile aralarında yapılan analizlerde anlamlı farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır (p>0.05). Araştırmanın sonucunda temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyi ile spor kaygı düzeyi ile tüm alt boyutlarda analizler yapılmış ve bulgularda belirtilen sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca iki ölçek arasında anlamlı bir fark olmasa da çalışmada katılımcıların tamamının sporculardan oluşmasından kaynaklı olarak, ölçeklere ait ortalama değerlerin temel psikolojik ihtiyaçlar açısından ortalamanın üzerinde (2,79) olduğu, spor kaygı ölçeğinde ise bu oranın (1,79) ortalama düzeyin altında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Sporcu, temel psikolojik ihtiyaçlar, kaygı.