CRIMINAL LIABILITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW: AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF THE GENERAL THEORY OF CRIME AND FUNDAMENTAL PRINCIPLES

CEZA HUKUKU AÇISINDAN YAPAY ZEKÂNIN CEZAİ SORUMLULUĞU: SUÇ GENEL TEORİSİ VE TEMEL İLKELER BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

CRIMINAL LIABILITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW: AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF THE GENERAL THEORY OF CRIME AND FUNDAMENTAL PRINCIPLES

 
Author : C. Hakan Kan    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 276-313
DOI Number: :
Cite : C. Hakan Kan , (2024). CRIMINAL LIABILITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW: AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF THE GENERAL THEORY OF CRIME AND FUNDAMENTAL PRINCIPLES . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 276-313. Doi: 10.35826/ijoess.4434.
    


Summary

Artificial intelligence can be defined as the ability to reason, conduct judgments, and integrate these processes in a manner that contrasts with the natural characteristics of human intelligence, developed by interactive systems and information technology. The increasing presence and expanding application areas of artificial intelligence today have led to a parallel rise in damages resulting from interactions with humans or other systems. This escalation highlights the absence of a specific legal procedure for the autonomous actions of artificial intelligence and the resulting damages. This situation raises questions about the applicability of criminal liability to artificial intelligence and how this applicability could serve as a complement within the doctrines and general theories of criminal law. In the context of the legal status of artificial intelligence technologies, the identification of responsible parties for crimes committed by these technologies and the evaluation of these factors in the criminal justice process represent significant gaps in criminal law. This study addresses these and similar legal questions within the framework of the fundamental principles and doctrines of criminal law. It aims to provide an in-depth analysis of how the role of artificial intelligence in criminal law will be defined, how this new and complex legal area will be structured, and what legal frameworks are necessary. In this context, the comprehensive examination of how artificial intelligence technologies will find their place in criminal law, the structuring of this new and intricate legal area, and the formation of related legal frameworks will contribute to the development of criminal law doctrines and guide future legal regulations in filling existing gaps. This study represents a significant step in understanding the role of artificial intelligence in criminal law and offering solutions to the challenges encountered in this field.Keywords

Artificial intelligence, criminal liability, criminal law, legal status, technological innovationAbstract

Yapay zekâ, insan zekâsının doğal özelliklerine zıt bir biçimde, etkileşimli sistemler ve bilgi işlem teknolojileri tarafından geliştirilen, akıl yürütme, yargılamaları yürütme ve bu süreçleri entegre bir şekilde sonuçlandırabilme yetisi olarak tanımlanabilir. Günümüzde yapay zekânın artan varlığı ve genişleyen kullanım alanları, bu teknolojilerin insanlarla veya diğer sistemlerle etkileşimleri neticesinde ortaya çıkan zararların da paralel bir artış göstermesine neden olmaktadır. Bu artış, yapay zekânın otonom hareketleri ve bu eylemler sonucu doğan zararlara yönelik özgün bir yasal prosedürün henüz geliştirilmemiş olmasını ortaya koymaktadır. Bu durum, yapay zekânın cezai sorumluluğunun uygulanabilirliği ve bu uygulanabilirliğin ceza hukuku doktrinleri ve genel teoriler açısından nasıl bir bütünleyici işlev görebileceği sorunsalını beraberinde getirmektedir. Yapay zekâ teknolojilerinin hukuki statüsü bağlamında, bu teknolojilerin sebep olduğu suçlarla ilgili cezai sorumluluk taşıyacak tarafların kim ya da kimler olacağı ve ceza yargılaması sürecinde bu faktörlerin nasıl değerlendirileceği, ceza hukuku alanında hâlâ eksikliği hissedilen ve detaylıca ele alınması gereken meseleler arasında yer almaktadır. Bu çalışma, yapay zekâ ile ilgili ortaya çıkan bu ve benzeri hukuki soruları, ceza hukukunun temel prensipleri ve doktrinleri ışığında ele alınmıştır. Çalışma, yapay zekânın ceza hukuku alanındaki konumunun nasıl tanımlanacağı, bu yeni ve karmaşık hukuki alanın nasıl yapılandırılacağı ve gerekli yasal çerçevelerin nasıl oluşturulacağı üzerine derinlemesine bir analiz sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, yapay zekâ teknolojilerinin ceza hukuku alanında nasıl bir yer edineceği, bu yeni ve karmaşık hukuki alanın nasıl yapılandırılacağı ve ilgili yasal çerçevelerin nasıl oluşturulacağı üzerine yapılan bu kapsamlı inceleme, ceza hukuku doktrinlerinin gelişimine katkıda bulunacak ve bu alandaki boşlukları doldurarak gelecekteki yasal düzenlemelere yön verecek niteliktedir. Bu çalışma, yapay zekânın ceza hukuku içindeki rolünü anlamak ve bu alanda karşılaşılan zorluklara çözüm yolları sunmak için önemli bir adım teşkil etmektedir.Keywords

Yapay zekâ, cezai sorumluluk, ceza hukuku, hukuki statü, teknolojik inovasyon