ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES RELATED TO THE MUSIC FIELD OF FINE ARTS HIGH SCHOOL

GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK ALANIYLA İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES RELATED TO THE MUSIC FIELD OF FINE ARTS HIGH SCHOOL

 
Author : Abdullah Kaya    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 461-470
DOI Number: :
Cite : Abdullah Kaya , (2024). ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES RELATED TO THE MUSIC FIELD OF FINE ARTS HIGH SCHOOL. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 461-470. Doi: 10.35826/ijoess.4430.
    


Summary

In this research, it is aimed to descriptively examine the master’s and doctoral theses in the field of music at fine arts high schools, whose branch of science is music education, indexed in the National Theses Center, with various variables. For this purpose, 221 postgraduate theses related to the field covered by the research between 1993 and 2023 were examined. The data were collected by literature review and presented and interpreted with frequency/percentage tables. Except for the National Thesis Center, studies related to the field of music at fine arts high schools were excluded from the research. Of the postgraduate studies in the research, 204 are master's theses and 17 are doctoral theses. During the examined process, it was determined that postgraduate studies were conducted in the field of music in fine arts high schools in a total of 36 universities in 1994, and that there was no research in 1994, 2011 and 2012. It was concluded that the least number of studies were written in the institutions of Süleyman Demirel University, Kocaeli University, Akdeniz University, Çanakkale Onsekiz Mart University, Kırıkkale University, Balıkesir University, Ankara Music and Fine Arts University. It was concluded that 51.47% of the master's theses in the field of music at the fine arts high schools examined in the research were prepared by female researchers and 48.52% by male researchers. It was determined that 52.94% of the doctoral theses were written by male researchers and 47.05% were written by female researchers. When the theses were examined by years and types in the research, it was concluded that the most master's theses were written in 2019 and the least in 1995 and 2013. It was concluded that the most doctoral theses in the field of music at fine arts high schools were written in 2022 and the least in 2003, 2007, 2009, 2015 and 2018. Most of the master's theses examined in the research used quantitative research methods; It has been determined that mixed research is generally done in doctoral theses.Keywords

fine arts high school, music, graduate theses.Abstract

Bu araştırmada Ulusal Tez Merkezi’nde indekslenen bilim dalı müzik eğitimi olan güzel sanatlar lisesi müzik alanındaki yüksek lisans ve doktora tezlerini çeşitli değişkenlerle betimsel olarak incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmanın kapsadığı alanla ilgili 1993-2023 yılları arasındaki 221 lisansüstü tez incelenmiştir. Veriler literatür taramasıyla toplanmış ve frekans/yüzde tablolarıyla sunulup yorumlanmıştır. Araştırmadaki lisansüstü çalışmaların 204’ünün yüksek lisans tezi, 17’sinin doktora tezi olduğu görülmüştür. İncelenen süreçte toplamda 36 üniversitede yılında güzel sanatlar lisesi müzik alanıyla ilgili lisansüstü çalışma yapıldığı, 1994, 2011 ve 2012 yıllarında araştırma olmadığı saptanmıştır. Araştırmada güzel sanatlar lisesi müzik alanıyla ilgili incelenen lisansüstü çalışmalardan en fazla yüksek lisans tezinin Gazi Üniversitesi’nde yazıldığı; en az sayıda Süleyman Demirel Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi kurumlarında yazıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada incelenen güzel sanatlar lisesi müzik alanındaki yüksek lisans tezlerinde yazarların cinsiyetine göre %51,47’sinin kadın araştırmacıların; %48,52’sinin erkek araştırmacıların hazırladığı sonucuna ulaşılmıştır. Doktora tezlerini %52,94’ünün erkek araştırmacıların; %47,05’inin kadın araştırmacıların yazdığı saptanmıştır. Araştırmada yıllar ile türlere göre tezler incelendiğinde yüksek lisans tezlerinin en fazla 2019 yılında yazıldığı; en az 1995 ve 2013 yıllarında yazıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Güzel sanatlar lisesi müzik alanında doktora tezleri en fazla 2022 yılında; en az 2003, 2007, 2009, 2015 ve 2018 yıllarında yazıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada incelenen yüksek lisans tezlerinin en fazla nicel araştırma yöntemi ile; doktora tezlerinde ise genellikle karma araştırmaların yapıldığı belirlenmiştir.Keywords

güzel sanatlar lisesi, müzik, lisansüstü tezler.