SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASTRONOMİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ

PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ ATTITUDES AND VIEWS ASTRONOMY EDUCATION

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASTRONOMİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ

 
Author : Kadir Can ERBUDAK  , Cemil Cahit YEŞİLBURSA  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 885-907
DOI Number: :
Cite : Kadir Can ERBUDAK , Cemil Cahit YEŞİLBURSA, (2024). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASTRONOMİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 885-907. Doi: 10.35826/ijoess.4429.
    


Summary

The aim of this study is to determine the attitudes and opinions of pre-service social studies teachers regarding astronomy education. Astronomy education, which deals with topics such as supernovae, asteroids, black holes, solar system and space, is considered important in understanding the situations encountered in daily life and having an idea. The research, which was designed according to the survey method, was conducted in the 2023-2024 academic year. Quantitative data were obtained according to the "Astronomy Attitude Scale (ATS)" adapted by Türk & Kalkan (2017), and qualitative data were obtained with the "Interview Form" developed by the researcher. Independent t-test and One way ANOVA were used to analyze quantitative data. Content analysis was used to analyze qualitative data. Among the variables of the study, it was determined that grade level, gender, academic grade point average, whether or not to follow scientific publications, and the settlement unit lived in before starting university did not affect the attitudes of pre-service social studies teachers towards astronomy education. According to the qualitative findings, it was determined that they summarized that space and planets come to mind when astronomy education is mentioned, social studies courses are related to astronomy, pre-service social studies teachers do not have enough knowledge about astronomy, they need to know astronomy-related topics, the values and skills in the social studies curriculum can be gained through astronomy education, and astronomy science should be included as a separate course in the social studies teaching undergraduate program.Keywords

Social studies teaching, astronomy education, pre-service social studies teachers, attitude, opinion.Abstract

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının astronomi eğitimine yönelik tutum ve görüşlerini belirlemektir. Süpernovalar, asteroitler, karadelikler, güneş sistemi ve uzay gibi konuları ele alan astronomi eğitimi günlük hayatta karşılaşılan durumların kavranmasında ve fikir sahibi olunmasında önemli görülmektedir. Tarama yöntemine göre tasarlanan bu araştırma 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler Türk ve Kalkan (2017) tarafından uyarlaması yapılan “Astronomi Tutum Ölçeği (ATÖ)” ne göre, nitel veriler ise araştırma tarafından geliştirilen “Görüşme Formu” ile elde edilmiştir. Nicel verilerin analizinde bağımsız t-testi ve One way ANOVA’dan yararlanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın değişkenlerinden; sınıf düzeyi, cinsiyet, akademik not ortalaması, bilimsel yayın takip edip etmeme durumu ve üniversiteye başlamadan önce yaşanılan yerleşim biriminin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının astronomi eğitimine ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Nitel bulgulara göre ise; astronomi eğitimi denilince uzay ve gezegenlerin akla geldiği, sosyal bilgiler derslerinin astronomi ile ilişkili olduğu, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının astronomi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı, astronomi ile ilgili konuları bilmelerinin gerekliliği, sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değer ve becerilerin astronomi eğitimiyle de kazandırılabileceği ve sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programında astronomi eğitiminin ayrı bir ders olarak yer alması gerektiği şeklinde özetledikleri belirlenmiştir.Keywords

Sosyal bilgiler öğretimi, astronomi eğitimi, sosyal bilgiler öğretmen adayları, tutum, görüş.