INVESTIGATION OF SOCIAL SKILL LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF SOCIAL SKILL LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

 
Author : Piyami ÇAKTO  , Orhan DEMİR, Ayla KARAKULLUKÇU, Oğuzhan YÜKSEL  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 187-195
DOI Number: :
Cite : Piyami ÇAKTO , Orhan DEMİR, Ayla KARAKULLUKÇU, Oğuzhan YÜKSEL, (2024). INVESTIGATION OF SOCIAL SKILL LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 187-195. Doi: 10.35826/ijoess.4416.
    


Summary

The aim of this study is to examine the social skill levels of secondary school students according to various variables. In this quantitative study, screening model was adopted. The study group consists of students continuing their education in secondary education institutions affiliated to the Ministry of National Education. The sampling group determined by convenient sampling method consists of 285 females and 245 males, totalling 530 participants. The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY) developed by Matson, Ratatory and Helsel (1983) and adapted into Turkish by Erdoğan (2002) was used as the measurement tool. Kolmogorov-Smirnov normality test was applied to the obtained data and although the results of the test did not show normal distribution, it was accepted that the data had a normal distribution because the skewness and kurtosis values were between -3 and +3. In the light of these results, independent sample test (T-test) and one-way analysis of variance (One-Way ANOVA) were applied to the data obtained. According to the results of the data analysis, Welch values were taken into consideration depending on the homogeneity assumption of the data and Games-Howell test, one of the Post Hoc tests, was applied as a second level test. The findings were evaluated according to p<0.05 significance value. Depending on the gender variable, a statistically significant difference was found in the sub-dimensions of social adjustment, overconfidence, and inappropriate assertiveness. Statistically significant differences were found in social adjustment, positive social behaviour, social communication, overconfidence sub-dimensions and social skills total scores depending on the variable of doing sports. Statistically significant differences were found in social adjustment, overconfidence, inappropriate assertiveness sub-dimensions depending on the class variable. As a result, the social skill levels of students continuing their education in secondary education institutions vary according to various variables.Keywords

Learning, secondary education, social skills, sport.Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden bireylerin sosyal beceri düzeylerinin çeşitli göre değişkenlere incelemektir. Nicel olan bu çalışmada tarama modeli benimsenmiştir. Çalışma grubunu Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen örnekleme grubunu 285 kadın, 245 erkek olmak üzere toplamda 530 kişi oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak Matson, Ratatory ve Helsel (1983) tarafından geliştirilen ve Erdoğan (2002) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (MESSY) kullanılmıştır. Elde edilen verilere Kolmogorov-Smirnov normallik testi uygulanmış olup testin sonuçları normal dağılım göstermemesine rağmen çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerleri incelendiğinde -3 ila +3 arasında olmasından dolayı verilerin normal dağılıma sahip olduğu kabul edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında elde edilen verilere bağımsız örneklem testi (T-testi) ve tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) uygulanmıştır. Veri analizi sonuçlarına göre verilerin homojenlik varsayımı sağlama durumuna bağlı olarak Welch değerleri dikkate alınmış ve ikinci seviye testi olarak Post Hoc testlerinden Games-Howell testi uygulanmıştır. Bulgular p<0.05 anlamlılık değerine göre değerlendirilmiştir. Cinsiyet değişkenine bağlı olarak sosyal uyum, kendine aşırı güven ve uygun olmayan atılganlık alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Spor yapma değişkenine bağlı olarak sosyal uyum, olumlu sosyal davranış, sosyal iletişim kurabilme, kendine aşırı güven alt boyutları ve sosyal beceri toplam puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sınıf değişkenine bağlı olarak sosyal uyum, kendine aşırı güven, uygun olmayan atılganlık alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Sonuç olarak, ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri çeşitli değişkenlere göre farklılık göstermektedir.Keywords

Ortaöğretim, Sosyal Beceri, Spor, Öğrenim