EXAMINING THE CLASSROOM MANAGEMENT CONTROL LEVELS OF ENGLISH TEACHERS

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ KONTROL DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE CLASSROOM MANAGEMENT CONTROL LEVELS OF ENGLISH TEACHERS

 
Author : Ruken Kaymak  , Fırat Kıyas BİREL  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 362-374
DOI Number: :
Cite : Ruken Kaymak , Fırat Kıyas BİREL, (2024). EXAMINING THE CLASSROOM MANAGEMENT CONTROL LEVELS OF ENGLISH TEACHERS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 362-374. Doi: 10.35826/ijoess.4412.
    


Summary

In this study, classroom management control levels of English teachers were determined and examined in terms of various variables. Classroom management control levels are directly related to the educational philosophy and pedagogical training adopted by teachers. Classroom management control approaches are of critical importance in the language teaching activities of English teachers. In order to determine the classroom management control levels of teachers, the survey design, which is one of the quantitative research methods, was used in the research. The sample of the study consists of 60 English teachers working at high school and secondary school level in Diyarbakır, which was determined by criterion sampling method. The data of the research were obtained with the "Control Level Questionnaire" in January 2023. Findings of the study showed that the classroom management control levels of English teachers were mostly at medium level and it was revealed that English teachers working in schools in regions with high socio-economic status had lower levels of control. In addition, it was determined that the classroom management control levels of English teachers did not change according to their gender, level of school, education level, type of faculty they graduated from, professional seniority and class sizes.Keywords

English teachers, classroom management, control level.Abstract

Bu çalışma ile İngilizce öğretmenlerinin sınıf yönetimi kontrol düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Sınıf yönetimi kontrol düzeyleri, öğretmenlerin benimsedikleri eğitim felsefesi ve mesleki eğitimleri ile doğrudan ilişkilidir. İngilizce öğretmenlerinin dil öğretimi etkinliklerinde sınıf yönetimi kontrol yaklaşımları kritik bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiş Diyarbakır ilindeki ortaokullarda ve liselerde görev yapan 60 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Kontrol Düzeyini Belirleme Ölçeği” ile 2022 yılı Aralık ve 2023 yılı Ocak aylarında elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları; İngilizce öğretmenlerinin sınıf yönetimi kontrol düzeylerinin çoğunlukla orta düzeyde olduğunu gösterirken, okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin kontrol düzeylerinin daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Buna ek olarak, İngilizce öğretmenlerinin sınıf yönetimi kontrol düzeylerinin cinsiyetlerine, çalıştıkları okulun kademesine (ortaokul, lise), eğitim düzeylerine, mezun oldukları fakülte türüne, mesleki kıdemlerine ve sınıf mevcutlarına göre değişmediği tespit edilmiştir.Keywords

İngilizce öğretmenleri, sınıf yönetimi, kontrol düzeyi.