EXAMINATION OF THE DEVELOPMENTS IN TURKISH FOREIGN POLICY IN THE PERIOD OF THE DEMOCRAT PARTY WITHIN THE CONSERVATIVE APPROACH (1950-1955 PERIOD)

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YAŞANAN GELİŞMELERİN MUHAFAZAKÂR ANLAYIŞ KAPSAMINDA İNCELENMESİ (1950-1955 DÖNEMİ)

EXAMINATION OF THE DEVELOPMENTS IN TURKISH FOREIGN POLICY IN THE PERIOD OF THE DEMOCRAT PARTY WITHIN THE CONSERVATIVE APPROACH (1950-1955 PERIOD)

 
Author : Yusuf YILDIRIM    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 196-209
DOI Number: :
Cite : Yusuf YILDIRIM , (2024). EXAMINATION OF THE DEVELOPMENTS IN TURKISH FOREIGN POLICY IN THE PERIOD OF THE DEMOCRAT PARTY WITHIN THE CONSERVATIVE APPROACH (1950-1955 PERIOD). International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 196-209. Doi: 10.35826/ijoess.4411.
    


Summary

The Democrat Party (DP), which opened a new era in Turkish political life, expanded its political base with its rhetoric and came to power with the 14 May 1950 elections. Positioning itself in the centre-right, the party became the representative of the conservative understanding in political thought. After World War II, the United States of America (USA) and the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) emerged as substantial balances of power in world politics. Trying to direct its foreign policy in the face of these two powers, Turkey took a stance on the side of the USA and western states against the Soviet expansionist attitude (revision of the Montreux Straits Convention, demanding Kars and Ardahan). The foreign policy practices that Turkey followed in favor of the western states continued to be implemented during the DP period as well. The study aims to examine and evaluate the strategy of the DP, positioned on a conservative line in the political field, in the Turkish foreign policy in line with its conservative thinking, therefore. At the end of the study, actions taken on issues such as the power of representation and security of the state, self-determination, equality, and protection of national values would appear as probable results.Keywords

Turkish Political Life, Turkish Foreign Policy, Democrat Party, Conservative ThinkingAbstract

Türk siyasi hayatında yeni bir dönemi aralayan Demokrat Parti (DP) söylemleriyle siyasal tabanını genişletmiş ve 14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidara gelmiştir. Merkez sağda kendini konumlandıran parti muhafazakâr anlayışın siyasal düşüncedeki temsilcisi olmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dünya siyasetinin önemli güç dengeleri olarak ortaya çıkmıştır. Bu iki güç karşısında dış politikasına yön vermeye çalışan Türkiye, Sovyetlerin yayılmacı tutumu karşısında (Montrö Boğazalar Sözleşmesi’nin revize edilmesi, Kars ve Ardahan’ın talep edilmesi) ABD ve batılı devletlerden yana tavır almıştır. Türkiye’nin batılı devletlerden yana izlediği dış politika uygulamaları DP döneminde de uygulanmaya devam etmiştir. Çalışmada bu noktadan hareketle siyasal alanda muhafazakâr çizgide konumlanan DP’nin Türk dış politikasında izlediği stratejiyi, muhafazakâr düşünce anlayışı doğrultusunda incelemeyi ve bu doğrultuda değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma sonunda devletin temsil gücü ve güvenliği, kendi kaderini tayin etme, eşitlik, milli değerleri koruma gibi konularda yapılan icraatlar muhtemel sonuç olarak karşımıza çıkacaktır.Keywords

Türk Siyasi Hayatı, Türk Dış Politikası, Demokrat Parti, Muhafazakâr Düşünce Anlayışı