MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ PERSPEKTİFİYLE İNCELENMESİ

AN EXAMINATION OF MUSIC LESSON TEACHING PROGRAM IN THE PERSPECTIVE OF SOCIAL EMOTIONAL LEARNING SKILLS

MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ PERSPEKTİFİYLE İNCELENMESİ

 
Author : Bilge Özel    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 50-65
DOI Number: :
Cite : Bilge Özel , (2024). MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ PERSPEKTİFİYLE İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 50-65. Doi: 10.35826/ijoess.4410.
    


Summary

Adapting to the ever-changing and developing world of the 21st century requires the acquisition of a number of different skills. Acquisition and development of social emotional learning skills, which is one of these skills, is possible to a large extent through the education provided in schools. General music education, one of these educations, has a role in developing students both academically and socially and emotionally. Examining the music lesson curriculum, which serves as a guide in the realization of music education, becomes important in this respect. Based on this, the aim of the study was determined to examine the field-specific skills, specific objectives and achievements in learning areas in the primary-secondary school music course curriculum within the scope of social emotional learning skills. It is known that studies on social emotional learning skills have increased in recent years. However, in the examination, no study was found on this subject within the field of music. For this reason, this study, which reveals the relationship between social emotional learning skills and the music course curriculum, is important in that it is original, contributes to music education, and offers new perspectives for researchers. The design of the research was designed as an evaluation-based case study. The data obtained by the document analysis method was analyzed by applying descriptive analysis. As a result of the findings of the research, it was determined that the basic skills, specific goals and achievements specific to the field of music lessons were mostly related to social awareness, relationship skills, self-awareness, self-management and responsible decision-making skills. According to the analysis, the curriculum includes a lot of social awareness skills; but it has been observed that it contains very few other skills. In this regard, it has been concluded that the music course curriculum is generally weak in terms of including social emotional learning skills. The results were discussed in the light of the literature and some suggestions were made for researchers.Keywords

Social Emotional Learning, Music Lesson, Curriculum, Music EducationAbstract

21. yüzyılın devamlı değişen ve gelişen dünyasına uyum sağlayabilmek, birtakım farklı becerilerin edinilmesini gerektirmektedir. Bu becerilerden biri olan sosyal duygusal öğrenme becerilerinin kazanımı ve geliştirilmesi ise önemli ölçüde okullarda verilen eğitim ile mümkündür. Bu eğitimlerden biri olan genel müzik eğitimi, öğrencileri hem akademik, hem de sosyal duygusal yönden geliştiren bir role sahiptir. Müzik eğitiminin gerçekleştirilmesinde bir rehber niteliğinde olan müzik dersi öğretim programının incelenmesi ise bu açıdan önem kazanmaktadır. Buradan hareketle, çalışmanın amacı ilkokul-ortaokul müzik dersi öğretim programında bulunan alana özgü beceriler, özel amaçlar ve öğrenme alanlarındaki kazanımların, sosyal duygusal öğrenme becerileri kapsamında incelenmesi olarak belirlenmiştir. Son yıllarda sosyal duygusal öğrenme becerileri ile ilgili yapılan çalışmaların çoğaldığı bilinmektedir. Ancak yapılan incelemede, müzik alanı kapsamında bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu sebeple, sosyal duygusal öğrenme becerileri ile müzik dersi öğretim programı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bu çalışma, özgün olması, müzik eğitimine katkı sağlaması ve araştırmacılar için yeni perspektifler sunması bakımından önemlidir. Araştırmanın deseni değerlendirmeye dayalı durum çalışması şeklinde tasarlanmıştır. Doküman incelemesi yöntemi ile Elde edilen veriler, betimsel analiz uygulanarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları neticesinde müzik dersi alanına özgü temel becerilerin, özel amaçların ve kazanımların en fazla sosyal farkındalık olmak üzere sırasıyla ilişki becerileri, öz farkındalık, öz yönetim ve sorumlu karar verme beceriyle ilişkili olduğu saptanmıştır. Yapılan incelemede Öğretim programının fazlasıyla sosyal farkındalık becerisini içerdiği; fakat diğer becerileri çok az sayıda içerdiği görülmüştür. Bu doğrultuda, müzik dersi öğretim programının genel olarak sosyal duygusal öğrenme becerilerini içermesi bakımından zayıf kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlar literatür eşliğinde tartışılmış ve araştırmacılar için birtakım önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Sosyal Duygusal Öğrenme, Müzik Dersi, Öğretim Programı, Müzik Eğitimi