PAPERS ON TOMBS, GRAVES AND TOMBSTONES BIBLIOMETRIC ANALYSIS

TÜRBE, MEZAR YAPILARI VE MEZAR TAŞLARI ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK ANALİZ

PAPERS ON TOMBS, GRAVES AND TOMBSTONES BIBLIOMETRIC ANALYSIS

 
Author : Nacide Öter    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 174-186
DOI Number: :
Cite : Nacide Öter , (2024). PAPERS ON TOMBS, GRAVES AND TOMBSTONES BIBLIOMETRIC ANALYSIS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 174-186. Doi: 10.35826/ijoess.4408.
    


Summary

There are many studies written on tombs, tomb structures and tombstones in scientific fields such as Art History, Archaeology, History and Architecture. Today, studies conducted in this field can be categorized with various data using some software programs. This makes it easier for scientists conducting academic studies to access contemporary sources and provides the convenience of analyzing studies collectively. This approach also allows field studies to be examined from past to present. There are not many current studies in the literature aimed at determining the general structure and characteristics of tombs, grave structures and tombstones within the framework of bibliometric laws. Therefore, the aim of this study is to determine the bibliometric features of peer reviewed articles published in the field of tombs, grave structures and tombstones. It is important to determine the contribution of academic studies on the subject to scientific field at the international level and the place of the studies in the international publication rankings. When the keywords "Tomb-Tombs", "Gravestone-Gravestones", "Tombstone-Tombstones" are surveyed in the Web of Science Core Collection database using the "or" option, 70 scientific papers appear. 45 of these studies, on which 94 authors worked, have a single author. Moreover, it is found that 25 publications are co-authored studies. Analysis findings show that the first article in this field indexed in the Web of Science Core Collection database was published in 2007. For this reason, the starting date is accepted as 2007, and 2023 is not included in the time period since it has not ended yet. Most of the studies related with the field and key word were published in Milli Folklore, Olba and Belleten journals.Keywords

Grave, Tombstones, Tomb, Art History, Archeology, Bibliometric Analysis.Abstract

Türbe, mezar yapıları ve mezar taşları üzerine yazılmış Sanat Tarihi, Arkeoloji, Tarih ve Mimarlık gibi bilim alanlarında çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Günümüzde bazı yazılım programları kullanılarak bu alanda yapılmış çalışmalar çeşitli verilerle kategorize edilebilmektedir. Bu durum akademik çalışma yapan bilim insanlarının güncel kaynağa ulaşmasını kolaylaştırmakla beraber çalışmaları toplu olarak analiz edebilme kolaylığı da sunmaktadır. Ayrıca alan çalışmalarının geçmişten günümüze irdelenmesine imkan tanır. Literatürde türbe, mezar yapıları ve mezar taşları çalışmalarının genel yapısının ve özelliklerinin bibliyometri yasaları çerçevesinde belirlenmesine yönelik güncel çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bundan dolayı bu çalışmanın amacı türbe, mezar yapıları ve mezar taşları alanında yayımlanan makalelerin bibliyometrik özelliklerinin belirlenmesidir. Konuya ilişkin yapılan akademik çalışmaların uluslararası düzeyde bilime katkısı ve çalışmaların uluslararası yayın sıralamasındaki yerinin belirlenmesi bilim alanları açısından oldukça önemlidir. Web of Science Core Collection veri tabanında “Tomb-Tombs”, “Gravestone-Gravestones”, “Tombstone-Tombstones” anahtar kelimeleri “or” seçeneği kullanılarak tarandığında 70 makale ile karşılaşılır. 94 yazarın çalıştığı bu makalelerden 45 tanesi tek yazarlıdır. 25 makale ise ortak yazarlı çalışmalardır. Analiz bulguları göstermektedir ki Web of Science Core Collection veri tabanında indekslenen ve bu alanda yapılmış ilk makale 2007 yılında yayınlanmıştır. Bu nedenle başlangıç tarihi 2007 olarak kabul edilmiş 2023 yılı ise henüz bitmediğinden zaman periyoduna dahil edilmemiştir. Konuya ilişkin en çok makale ise Milli Folklor, Olba ve Belleten dergilerinde yayınlanmıştır.Keywords

Mezar, Mezar Taşları, Türbe, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Bibliyometrik Analiz.