THOUGHTS ON ACADEMIC TURKISH FOR INTERNATIONAL STUDENTS IN TURKEY

TÜRKİYE’DEKİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN AKADEMİK TÜRKÇE ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

THOUGHTS ON ACADEMIC TURKISH FOR INTERNATIONAL STUDENTS IN TURKEY

 
Author : Pınar Şimşek    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 223-243
DOI Number: :
Cite : Pınar Şimşek , (2024). THOUGHTS ON ACADEMIC TURKISH FOR INTERNATIONAL STUDENTS IN TURKEY. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 223-243. Doi: 10.35826/ijoess.4405.
    


Summary

The functional use of a language in scientific and academic fields and the academic development of the language will contribute to that language's place among the world languages. In order for Turkish to be used functionally in education and in the academic world and to become an international scientific language, it is a serious necessity to provide academic Turkish education to international students, especially those who are/will continue their undergraduate and graduate programs. Every year, many international students come to Turkey for associate, undergraduate and graduate education. It is thought that international students from all over the world who come to Turkey for education in all fields and branches of science will make a significant contribution to the development of Turkish as a scientific language. For this reason, "Academic Turkish Teaching" programs should be planned and prepared taking these objectives into consideration. Although international students who come to Turkey for associate, undergraduate and graduate education study Turkish at A1, A2, B1, B2 and C levels at Turkish Teaching Centers (TÖMER), they also learn academic-scientific terms and vocabulary specific to the fields and programs they will attend. Their use of language skills in the academic field is not sufficient. International students are required to receive adequate academic Turkish education in order to make sense of a Turkish academic article they read or a scientific presentation they listen to, to make academic publications in Turkish, and to participate in more scientific activities. The sources of the study are the relevant literature, YÖK statistics, the books “For International Students Academik Turkish 1 and Academic Turkish 2-Writing" published by Gazi University TÖMER, the book "Academic Turkish" edited by Halit Karatay and scientific studies on academicTurkish. In this study, which is a qualitative research, first of all; A literature review was conducted using the document review method, and statistical data regarding the science fields and branches of international students attending associate, undergraduate and graduate education were examined from the specified sources. Then, the findings obtained from the books that constitute the sample of the study were analyzed in terms of academic Turkish teaching according to scientific fields and branches, and suggestions were made by making evaluations and comments.Keywords

Academic language, international student, Academic TurkishAbstract

Bir dilin bilimsel ve akademik alanda işlevsel olarak kullanımı ve dilin akademik olarak gelişimi, o dilin dünya dilleri arasında yer almasına katkı sağlayacaktır. Türkçenin, eğitimde ve akademik dünyada işlevsel kullanımı ve uluslararası bir bilim dili olması yolunda özellikle lisans ve lisansüstü programlara devam eden/edecek uluslararası öğrencilere akademik Türkçe öğretimi ciddi bir gerekliliktir. Her yıl Türkiye’ye ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim için çok sayıda uluslararası öğrenci gelmektedir. Dünyanın her yerinden, tüm bilim alanlarında ve dallarında eğitim için Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin Türkçenin bir bilim dili olarak gelişmesine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu sebeple “Akademik Türkçe Öğretimi” programları bu hususlar dikkate alınarak planlanmalı ve hazırlanmalıdır. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim için Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenciler, Türkçe Öğretim Merkezlerinde (TÖMER) A1, A2, B1, B2 ve C seviyelerinde Türkçe öğrenimlerini görseler de öğrencilerin devam edecekleri alan ve programlara özel akademik-bilimsel terim ve kelime öğrenimleri ile dil becerilerini akademik alanda kullanmaları yeterli düzeyde değildir. Uluslararası öğrencilerin; okudukları Türkçe akademik bir yazıyı veya dinledikleri bilimsel bir sunumu anlamlandırmaları, Türkçe akademik yayın yapabilmeleri ve daha fazla bilimsel etkinliklere katılımları için yeterli derecede akademik Türkçe eğitimi almaları gerekmektedir. Çalışmanın veri kaynaklarını; ilgili literatür, YÖK istatistikleri, Gazi Üniversitesi TÖMER tarafından uluslararası öğrenciler için hazırlanan “Akademik Türkçe-1 ve Akademik Türkçe-2: Yazma” kitapları, Halit Karatay’ın editörlüğünü yaptığı “Akademik Türkçe” kitabı ve ‘akademik Türkçe öğretimi’ üzerine yapılmış bilimsel çalışmalar oluşturmaktadır. Bir nitel araştırma olan bu çalışmada öncelikle; doküman incelemesi yöntemiyle alanyazın taraması yapılmış, belirtilen kaynaklardan, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretime devam eden uluslararası öğrenciler, bulundukları bilim alanı ve dalları ile ilgili istatistikî veriler incelenmiştir. Daha sonra çalışmanın örneklemini oluşturan kitaplardan elde edilen bulgular, bilimsel alan ve dallara göre akademik Türkçe öğretimi açısından analiz edilmiş, değerlendirmeler ve yorumlar yapılarak önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Akademik dil, Uluslararası öğrenci, Akademik Türkçe