TÜRK SOFRA ADABINI KONU ALAN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

A REVIEW ON RESEARCH ON TURKISH TABLE MANNERS

TÜRK SOFRA ADABINI KONU ALAN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

 
Author : Aysun GARGACI KINAY    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 37-49
DOI Number: :
Cite : Aysun GARGACI KINAY , (2024). TÜRK SOFRA ADABINI KONU ALAN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 37-49. Doi: 10.35826/ijoess.4400.
    


Summary

Table manners are an important area of ??interest in gastronomy in socio-cultural terms. Table manners, also known as dining etiquette, are a set of unwritten rules that govern how we behave when we sit down to eat. While these rules vary from culture to culture, they play an important role in shaping our relationship with food and each other. The utensils used at the table, their arrangement on the table, the cooking of the food, the types of food, the way the food is presented, the way the food is eaten, and all of the person's perception, thoughts, and behavior patterns, everything that emerges in this process, are closely related to culture. Another reason table manners are so important is that they help create a sense of community and belonging. Having everyone at the table follow the same unwritten rules helps develop camaraderie and break down social barriers. Table manners are frequently included in culinary culture studies conducted by researchers from different social science fields. This study, it is aimed to examine table manners at a conceptual level as a subject in itself. The main purpose of the study is to conduct a descriptive analysis of articles on Turkish table manners from different disciplines. In this context, a literature review was conducted within the scope of articles published in peer-reviewed journals in Turkish, which were accessed with the keyword "table manners" in the Google Scholar search engine. Main findings; It shows that academics from different social science disciplines, generally using qualitative research methods, produce inferences about table manners "practices" as well as their "symbolic meanings". As a result, it has been seen that the subject of table manners is both multidisciplinary and interdisciplinary and is a rich research area. In addition, it is suggested in the study that table manners be conceptualized as "table practices that include eating and serving rules, as well as a cultural attraction that includes symbolic meanings."Keywords

Gastronomy, table manners, food cultureAbstract

Sofra adabı sosyo-kültürel anlamda gastronominin önemli bir ilgi alanıdır. Yemek adabı olarak da bilinen sofra adabı, yemek yemek için oturduğumuzda nasıl davranacağımızı düzenleyen bir dizi yazılı olmayan kuraldır. Bu kurallar kültürden kültüre değişmekle birlikte, yemekle ve birbirimizle olan ilişkimizi şekillendirmede önemli bir rol oynarlar. Sofrada kullanılan araç gereçler, sofradaki dizilişi, yemeğin pişirilmesi, yemeğin çeşitleri, yemeğin sunuluş şekli, yemeğin yenilme şekli ve kişinin tüm algı, düşünce ve davranış kalıpları bu süreçte ortaya çıkan her şey kültür ile yakından ilişkilidir. Sofra adabının bu kadar önemli olmasının bir diğer nedeni de bir topluluk ve aidiyet duygusu yaratmaya yardımcı olmasıdır. Sofradaki herkesin aynı yazılı olmayan kurallara uyması, arkadaşlık duygusunun gelişmesine ve sosyal bariyerlerin yıkılmasına yardımcı olur. Sofra adabı, farklı sosyal bilim alanlarından araştırmacılar tarafından yapılan mutfak kültürü çalışmalarında sıklıkla yer bulmaktadır. Bu çalışmada ise sofra adabının, başlı başına bir konu olarak kavramsal düzeyde incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın temel amacı, farklı disiplinlerden Türk sofra adabını konu alan makaleler üzerinde betimsel bir inceleme yapmaktır. Bu bağlamda Google Akademik arama motorunda “sofra adabı” anahtar kelimesiyle ulaşılan, Türkçe dilinde hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler kapsamında bir alanyazın taraması yürütülmüştür. Başlıca bulgular; farklı sosyal bilim disiplinlerinden akademisyenlerin, genellikle nitel araştırma yöntemleri kullanarak, sofra adabı “pratiklerinin” yanı sıra “sembolik anlamlarına” yönelik çıkarımlar ürettiğini göstermektedir. Sonuç olarak sofra adabı konusunun hem çoklu disiplin hem de disiplinlerarası bir konu olma özeliği taşıdığı ve zengin bir araştırma alanı olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmada sofra adabının “yemek yeme ve servis kurallarını kapsayan sofra pratiklerinin yanı sıra sembolik anlamlar içeren kültürel bir çekicilik” olarak kavramsallaştırılması önerilmiştir.Keywords

Gastronomi, sofra adabı, yemek kültürü