GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK ETKİLERİ ÜZERİNE YAZILAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN ANALİZİ

ANALYSIS OF MASTER’S THESES ON THE SOCIO CULTURAL AND ECONOMIC EFFECTS OF MIGRATION

GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK ETKİLERİ ÜZERİNE YAZILAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN ANALİZİ

 
Author : Sibel Aydın  , Yasemin ÖZKAN  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 1-16
DOI Number: :
Cite : Sibel Aydın , Yasemin ÖZKAN, (2024). GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK ETKİLERİ ÜZERİNE YAZILAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN ANALİZİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 1-16. Doi: 10.35826/ijoess.4399.
    


Summary

The aim of this research is to analyze the master's theses written between 2011-2023 on the socio-cultural and economic effects of migration in our country in recent years and bearing the phrase "socio-cultural and economic effects" in the title. The research model is document analysis, which is one of the qualitative research methods that are increasingly used in social sciences. In this context; 8 master's theses were reached. In order to access these documents, a search was made through the National Thesis Center. During the literature review, socio-economic effects of migration were used as a keyword. Turkey has become a center of attraction for migration many times due to its economic, social and cultural identities as well as its geo-political position. This situation brings along a number of interactions in Turkey in the economic and socio-cultural fields. As a matter of fact, while the phenomenon of migration is the displacement of people due to economic, political and social reasons, on the other hand, changes in the economic, political and social context may occur in the place of migration. In this context, as a result of the document analysis conducted on a total of 8 master's theses, 2 of which were quantitative, 3 qualitative and 3 mixed research methods; the common opinion of 8 authors is that the recent migration to our country has economic, social and cultural effects. When we look at the economic effects of migration, unemployment, unregistered employment, cheap labor and rental housing prices have had an impact on the labor and real estate markets. All master's theses have made suggestions in the conclusion and recommendation section to facilitate adaptation and to overcome the adaptation process with the least pain.Keywords

Economic and social impacts of migration, document analysis, migration.Abstract

Bu çalışmanın amacı; 2011-2023 yılları arasında ülkemizde son yıllarda yaşanan göçün sosyo-kültürel ve ekonomik etkileri üzerine yazılan yüksek lisans tezlerinin analizini yapmaktır. Araştırmanın modeli, sosyal bilimlerde kullanımı giderek artmakta olan nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesidir. Bu amaçla başlığında “sosyo-kültürel ve ekonomik etkileri” ibaresi taşıyan 2’si nicel, 3’ü nitel ve 3’ü de karma araştırma yöntemiyle yapılmış olan 8 adet yüksek lisans tezine ulaşılmıştır. Bu dokümanlara ulaşabilmek için Ulusal Tez Merkezi veri tabanına, “göçün sosyo-kültürel boyutu/etkileri” anahtar kavramı yazılarak tarama yapılmıştır. Doküman analizi sonucunda 8 yazarın ortak görüşü, ülkemize yaşanan son göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan etkileri olduğu yönündedir. Göçün ekonomik anlamdaki etkilerine bakıldığında işsizlik, kayıt dışı istihdam, ucuz iş gücü ve kira konut fiyatları başta olmak üzere işgücü ve emlak piyasasına etkileri olmuştur. Son yıllarda Türkiye’ye yapılan göçün sosyo-kültürel sonucuna baktığımızda; geçici koruma statüsünde yaşayan kesim ile ev sahibi toplumun hayat tarzındaki farklılık, toplumun sosyal dokusunda değişikliğe yol açtığını belirtmek mümkündür. Çalışma kapsamında incelenen tüm yüksek lisans tezleri sonuç ve öneri kısmında uyumu kolaylaştıracak, uyum sürecini en az sancıyla atlatacak önerilerde bulunmuştur.Keywords

Göçün sosyo ekonomik etkileri, doküman analizi, göç.