CLASSICAL GUITAR TRAINING BASED ON KODALY APPROACH: REVIEW OF THE “JIGSAW GUITAR COURSE”

KODALY YAKLAŞIMI TEMELLİ KLASİK GİTAR EĞİTİMİ: “JIGSAW GUITAR COURSE” METODUNUN İNCELENMESİ

CLASSICAL GUITAR TRAINING BASED ON KODALY APPROACH: REVIEW OF THE “JIGSAW GUITAR COURSE”

 
Author : Merve Nihan Ertekin Kaya  , Abdullah KAYA  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 141-156
DOI Number: :
Cite : Merve Nihan Ertekin Kaya , Abdullah KAYA, (2024). CLASSICAL GUITAR TRAINING BASED ON KODALY APPROACH: REVIEW OF THE “JIGSAW GUITAR COURSE” . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 141-156. Doi: 10.35826/ijoess.4395.
    


Summary

The Kodaly approach was developed by the Hungarian composer and educator Zoltan Kodaly in the XXth century. The methods and techniques of the Kodaly approach can be used in instrument training as well as music education. In this research, it is aimed to descriptively examine the physical characteristics of the "Jigsaw Guitar Course" method written by Luke Dunlea on guitar teaching based on Kodaly approach, and the learning sequence and content followed during guitar teaching. The research is a descriptive study based on qualitative research methods. The method examined in the research was determined by literature review and subjected to descriptive analysis. As a result of the research, it was determined that the "Jigsaw Guitar Course" method consisted of three volumes, two CDs and two supplementary books, and the total number of pages in the three volumes was 116; in the method, information about sitting, posture and holding is given and presented with interesting visuals; the melodic learning sequence starts with the sol-mi (minor third) interval and consists of the pentatonic, pentachord, C major, G major, A minor harmonic, E minor harmonic, F major, and D minor harmonic scales; the sequence of rhythmic learning starts with quarter and eighth notes and quarter rest, followed by the teaching of the dotted quarter note in 6/8 measure, in the third volume of the method, sixteenth, sixteenth and eighth rhythm patterns are included, and after reinforcing these patterns, syncope rhythmic structures are to be learned: the learning order of the method according to the strings used is 4th string, 5th string. 6th string, 2nd String, 3rd string and the 1st string; the left hand finger number learning sequence followed in the method is 3-4-2-1; it was concluded that the right hand finger number learning sequence followed in the method was p-i-m-a.Keywords

Instrument, instrument teaching, guitar method, Kodaly approach.Abstract

Kodaly yaklaşımı XX. yüzyılda Macar besteci ve eğitimci Zoltan Kodaly tarafından geliştirilmiştir. Kodaly yaklaşımının yöntem ve teknikleri temel müzik eğitiminin yanı sıra çalgı eğitiminde de kullanılabilir. Bu araştırma Kodaly yaklaşımı temelli gitar öğretimi üzerine Luke Dunlea tarafından yazılmış “Jigsaw Guitar Course” metodunun fiziksel özellikleri ile gitar öğretimi sırasında izlediği öğrenme sıralamasının ve içeriğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerine dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmada incelenen metot, literatür taraması ile belirlenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda “Jigsaw Guitar Course” metodunun üç cilt, iki CD ve iki yardımcı kitaptan oluştuğu, üç cildin toplam sayfa sayısının 116 olduğu; metotta oturuş, duruş ve tutuşa dair bilgilerin verildiği ve ilgi çekici görsellerle desteklenerek sunulduğu; melodik öğrenme sıralamasının sol-mi (küçük üçlü) aralığı ile başlayarak sırasıyla pentatonik, pentakord, do majör, sol majör, la minör armonik, mi minör armonik, fa majör, re minör armonik dizilerinde oluştuğu; ritmik öğrenme sıralamasının dörtlük ve sekizlik notalar ve dörtlük sus ile başlayarak 6/8’lik ölçü içerisinde noktalı dörtlük notasının öğretiminin izlediği, metodun üçüncü cildinde ise on altılık, onaltılık ve sekizlik ritim kalıplarına yer verildiği, bu kalıpların pekiştirilmesinden sonra senkoplu ritmik yapıların ele alındığı; metodun kullanılan tellere göre öğrenme sıralamasının 4. tel, 5. tel, 6. tel, 2. tel, 3. tel ve 1. tel olduğu; metotta izlenen sol el parmak numarası öğrenme sıralaması 3-4-2-1 olduğu; metotta izlenen sağ el parmak numarası öğrenme sıralamasının p-i-m-a olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords

Çalgı, çalgı öğretimi, gitar metodu, Kodaly yaklaşımı.