SURİYELİ ÇOCUK ÇALIŞTIRAN BERBERLERİN SURİYELİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ

EXPERIENCES AND OPINIONS OF BARBERS EMPLOYING SYRIAN CHILDREN ON SYRIANS

SURİYELİ ÇOCUK ÇALIŞTIRAN BERBERLERİN SURİYELİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ

 
Author : Cemre BOLGÜN  , Mustafa Çağrı AYALP, Edip AYGÜLER  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 49
Page : 847-862
DOI Number: :
Cite : Cemre BOLGÜN , Mustafa Çağrı AYALP, Edip AYGÜLER, (2022). SURİYELİ ÇOCUK ÇALIŞTIRAN BERBERLERİN SURİYELİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 49, p. 847-862. Doi: 10.35826/ijoess.3177.
    


Summary

2011 yılında başlayan Suriye savaşının ardından milyonlarca Suriyeli Türkiye’ye yerleşmiştir. Geçen yıllar içinde istihdam piyasası ve çalışma yaşamı hem Suriyeliler hem de yerel toplum açısından önemli bir sorun alanı haline gelmiştir. Bununla birlikte, çalışma yaşamıyla bağlantılı önemli sorunlardan biri de eğitim sistemine entegre olması gerekirken çalışma yaşamına mahkûm edilen Suriyeli çocuklardır. Türkiye’de Suriyeli çocuklar arasında çalışan oranının oldukça yüksek olduğu, bu çocukların ülkemizde kırsal alanlarda tarım sektöründe, kentsel alanlarda ise sanayide ve hizmet sektöründe ucuz işgücü olarak çalıştırıldığı görülmektedir. Suriyeli çocuk çalıştıran işyerleri gruplararası iletişimin, ayrımcılık ve dışlanmanın gözlenmesi açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı da Suriyeli çocuk çalıştıran berberlerin Suriyelilere ve çalıştırdıkları Suriyeli çocuklara yönelik görüş ve tutumlarını anlamaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırma örneklemini Ankara ilinde faaliyet yürüten sekiz berber oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme yönergesi aracılığıyla 2022 yılının Mart ayında sekiz derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri (1) işverenlerin Suriyelilere yönelik genel görüş ve tutumları, (2) işverenler ve Suriyeli çocuklar arasındaki ilişki ve (3) sosyal mesafe, önyargı ve ayrımcılık olmak üzere üç tema altında incelenmiştir. Sonuç olarak, göç politikasının gözden geçirilmesi, toplumun güvenlik kaygılarının dikkate alınması, Türkiye’deki sosyal refah sisteminin geniş kitleleri kapsayacak şekilde geliştirilmesi, bu bağlamda çocuk yoksulluğuyla mücadele, eğitim seferberliği, gruplararası sosyal temasın yaygınlaştırılması gibi süreçler öne çıkmaktadır.Keywords

Çocuk işçiliği, sosyal temas, sosyal uyum, Suriyeli çocuk.Abstract

After the Syrian war that started in 2011, millions of Syrians settled in Turkey. Over the past years, the employment market and working life have become an important problem area for both Syrians and the local community. With this, one of the important problems related to working life is Syrian children who are condemned to working life when they should be integrated into the education system. It is seen that the rate of working among Syrian children in Turkey is quite high, and these children are employed in the agricultural sector in rural areas and as cheap labor in the industry and service sector in urban areas. Workplaces that employ Syrian children are important in terms of monitoring intergroup communication, discrimination and exclusion. The aim of the research is to understand the attitudes of barbers who employ Syrian children towards Syrians and the Syrian children they employ. The study was carried out with the qualitative research method. The sample of the research consists of eight barbers operating in Ankara. In this context, eight in-depth interviews were conducted in March 2022 through a semi-structured interview guide prepared by the researchers. The research data were analyzed under three themes: (1) general views and attitudes of employers towards Syrians, (2) the relationship between employers and Syrian children, and (3) social distance, prejudice, and discrimination. As a result, processes such as reviewing the migration policy, considering the security concerns of the society, developing the social welfare system in Turkey to include large masses, combating child poverty, education mobilization, and dissemination of intergroup social contact come to the fore.Keywords

Child labour, social contact, social cohesion, Syrian child.