OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GEOMETRİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YARDIMI İLE BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF PERCEPTION OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES REGARDING TEACHING OF GEOMETRY WITH THE HELP OF METAPHORS

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GEOMETRİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YARDIMI İLE BELİRLENMESİ

 
Author : N. Bilge KOÇAK TÜMER  , Oğuz Serdar KESİCİOĞLU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 49
Page : 939-955
DOI Number: :
Cite : N. Bilge KOÇAK TÜMER , Oğuz Serdar KESİCİOĞLU, (2022). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GEOMETRİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YARDIMI İLE BELİRLENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 49, p. 939-955. Doi: 10.35826/ijoess.3176.
    


Summary

Öğretmen adaylarının geometri öğretimine ilişkin algılarının belirlenmesinde en önemli araçlardan biri de metaforlardır. Metafor, soyut ve karmaşık olguların somut ve güncel olgularla karşılaştırılarak bilinmeyen olguların anlaşılır olgulara dönüştürülmesidir. Literatür incelendiğinde metaforlar ile ilgili yapılan çalışmalarda artış olduğu görülmektedir. Metaforların dünyayı anlamlandırma üzerinde önemli etkisinin olması ve soyut matematiksel kavramların anlaşılmasını kolaylaştırması zihinsel model olarak metaforları öne çıkarmaktadır. Okul öncesi öğretmen adaylarının geometri öğretimine ilişkin algılarının metaforlar yardımı ile belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim (fenomenoloji) deseni farkında olunan fakat ayrıntılı ve derinlemesine bir anlayış geliştirilemeyen olgulara odaklanan bir yaklaşımdır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı 3 ve 4. sınıf öğrencilerinden, anlamlı metaforlar oluşturan, daha önce “Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi” dersini almış, 96 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerinin toplanması için öğrencilerin kişisel bilgilerine yönelik soruların yer aldığı ve uzaktan eğitim kavramına ilişkin metaforların belirlenmesine yönelik Koç Sarıer (2020) tarafından kendi çalışmasında kullanılan 6 cümle iki bölümden oluşan soruların yer aldığı iki bölümlük görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiş, öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforlar alfabetik sıraya göre kodlanmış ve listelenmiştir. Adayların metaforları üç aşamada analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmada güvenirliği sağlamak için, ayıklama işlemi yapıldıktan sonra, öncelikle metaforlar araştırmacı tarafından kavramsal kategoriler ile eşleştirilmiştir ve frekans tablosu oluşturulmuştur. Sonra araştırmacı alan uzmanı iki araştırmacıdan, aynı metaforları hiçbir metafor dışarıda bırakılmayacak biçimde kavramsal kategorileri ile eşleştirmesi istenmiştir. Araştırmanın sonucunda, okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi dönem geometri öğretimine ilişkin olumsuz algı geliştirdikleri görülmektedir.

 Keywords

Okul öncesi, öğretmen adayları, geometri öğretimi, metaforAbstract

Metaphors are one of the most important tools in determining pre-service teachers' perceptions about teaching geometry. Metaphor is the transformation of unknown facts into understandable facts by comparing abstract and complex facts with concrete and current facts. When the literature is examined, it is seen that there is an increase in the studies on metaphors. The fact that metaphors have a significant effect on making sense of the world and facilitate the understanding of abstract mathematical concepts highlights metaphors as mental models. Qualitative research method has been used in the study carried out for determination of perception of preschool teacher candidates regarding teaching of geometry with the help of metaphors. Phenomenological design has been used in the research. The phenomenology design is an approach that focuses on phenomena that are aware of but for which a detailed and in-depth understanding cannot be developed. Study group of the research consists of 96 teacher candidates in 3rd and 4th grade of Giresun University Faculty of Education Basic Education Faculty Preschool Education Department in the academic year 2021-2022, who created meaningful metaphors and took the "Mathematics Education in Early Childhood Period" course previously. In order to collect their data, a two-part interview form consisting of questions consisting of 6 sentences and two parts, used by Koç Sarıer (2020) in their own study to determine the metaphors regarding the concept of distance education and questions about the personal information of the students, was used. The data were analyzed by content analysis method, and the metaphors developed by the teacher candidates were coded and listed in alphabetical order. Metaphors of the candidates were analyzed and interpreted in three stages. In order to ensure reliability in the research, after the sorting process, the metaphors were first matched with the conceptual categories by the researcher and a frequency table was created. Then, two researchers who are field experts were asked to match the same metaphors with their conceptual categories without leaving any metaphors out. As a result of the research, it is seen that preschool teacher candidates have developed a negative perception regarding teaching geometry.Keywords

Preschool, teacher candidates, teaching geometry, metaphor