DECENTRALIZATION OF EDUCATION SERVICES AND APPLICABILITY IN TURKEY
(EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ VE TÜRKİYE'DE UYGULANABİLİRLİĞİ )

Author : FUAT UZUN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 48
Page : 797-822
    


Summary

Günümüzde kamu hizmeti çok önemli olup, teori ve pratikte kök salmış bu alanda tüm dünyada değişimler meydana gelmektedir. Bu değişiklikler; devlet, yönetimi bakış açısında değişiklik, hizmetlerde yerelleştirme ve askersizleştirme şeklindedir. Özel sektördeki yönetim mantığı ve teknikleri, kamu yönetim ve hizmetlerinin uygulanmasında kendini göstermekte olup, bu kapsamda en önemli kamu hizmetlerinden olan eğitim de yer almaktadır. Özel sektördeki yönetim mantığı ve teknikleri, yönetim ve hizmetlerde uygulama olarak kendini göstermektedir. Bu doğrultuda eğitim hizmetlerindeki değişim de önemli kamu hizmetleri arasında yer almaktadır. Bu araştırma, Türkiye'de eğitim hizmetlerinin yerelleştirilmesinin fizibilitesini araştırmak için hazırlanmıştır. Bu çalışmada, mevcut teorilerden elde edilen sonuçlarla eğitim hizmetlerinin yerelleştirilmesi bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Böylece eğitim hizmetlerinin yerelleştirilmesinin olası olumlu ve olumsuz etkileri, olumsuz ekonomik, sosyal ve politik etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda yasal zemin, siyasi ortam, yerel yönetim birimlerinin teknik, idari ve mali kapasitesi, kira durumu, eşitlik, eğitim hizmetlerinin Türkiye'de yerelleştirilmesi için gerekli altyapının varlığı gibi unsurların çerçevesi de incelenmiştir. Söz konusu çalışmada eğitim alanında küresel ölçekte bir yerinden yönetimin söz konusu olup olmadığı sorusu ele alınmıştır. Çalışmada küresel ölçekte bir yerelleşme akımı olduğu, ancak Türkiye'de eğitim hizmetlerinin (özellikle belediyelerin sorumluluğunda) yerelleşmesinin mevcut durum ve tartışılan ölçütler açısından çok dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Yerelleşme, eğitim, eğitimin yerelleşmesi, TürkiyeAbstract

Today, in the field of public service, it is very important and rooted in theory and practice all over the world changes are occurring. These changes are; change in the perspective of the state, management and service localization, and demilitarization. The management logic and techniques in the private sector manifests itself as the application of its management and services. In this direction, change on educational services are among the most important public services. This research is prepared to search the feasibility of decentralization of education services in Turkey. In this study, the results of the existing theories and the localization of educational services combined. Thus, the possible positive and negative effects of the decentralization of education services, negative economic, social and political effects have been tried to be revealed. In this context, legal ground, political environment, technical, administrative, and financial capacity of local government units, rent status, equality, necessary for the localization of education services in Turkey within the framework of factors such as the existence of the infrastructure is also examined. As a result of the study in question, there is a global scale decentralization in the field of education. There is a decentralization flow, but the current conditions of the decentralization of education services (especially under the responsibility of municipalities) in Turkey and the criteria discussed and it is concluded that it should be handled very carefully in terms of has been reached.Keywords

Decentralization, Education, Decentralization of Education, Turkey