SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-ZORBALIK VE E-MAĞDURİYET DAVRANIŞLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
(ANALYZE OF SPORT HIGH SCHOOL STUDENT'S ATTITUDES TOWARDS E-BULLYING AND E-VICTIMIZATION )

Author : Zekai Çakır    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 48
Page : 656-671
    


Summary

Bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki hızlı gelişmeler, cep telefonu ve internet gibi araçları her yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir grubundan insan için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası durumuna getirmiştir. Eğitim süreçlerinin online ve uzaktan eğitim modelinin yaygın yaşandığı covid-19 pandemisi sonrası eğitim süreçlerinin Metaverse veya Türkçe tabiriyle sanal evren ortamına taşınmasının gündeme geldiği bu kuantik çağda öğrencilerin e-zorbalık davranışları ve e-zorbalık mağduriyetlerinin incelenmesinin önemini arttıran bir etken olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, spor lisesinde öğrenim gören öğrencilerin siber zorbalık davranışı sergileme ve siber zorbalık mağduru olma durumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, disiplin cezası alma, spor branş türü, internet kullanım süresi, anne eğitim düzeyi baba eğitim düzeyi, ekonomik gelir durumu, internete bağlanma kaynağı bakımından incelemektir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı betimsel araştırmanın çalışma grubu, Malatya’da spor liselerinde öğrenimine devam eden 135 erkek 117 kadın öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla Başaran ve Çikrıkci (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan E-Bullying Scale (E-BS) ve E-Victimization Scale (E-VS) ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 26 paket programı ile, t-testi, korelasyon, frekans, yüzde, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve LSD testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada Öğrencilerin siber zorbalık davranışı sergileme tutumlarında cinsiyete göre anlamlı farklılaştığı (p<0.05), ve erkeklerin kadınlardan daha fazla puan ortalamasına sahip oldukları, siber zorbalık mağduru olma durumlarında ise kadınların e-zorbalık mağduru puan ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin en fazla E-zorbalık davranışı sergileyen ve 4.sınıfların en az e-zorbalık mağduru olma davranışı sergileyen sınıf düzeyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gelir düzeyinin ve günlük internette geçirilen sürenin artması e-zorbalık davranış sergileme ve e-zorbalık mağduru davranış sergilemede anlamlı farklılık gösterdiği analiz edilmiştir (p<0.05). Yapılan analizler sonucunda spor branş türü, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. E-zorbalık ve E-mağduriyet düzeyleri arasındaki korelasyon analizine göre spor lisesi öğrencilerinin e-zorbalık tutumları ile e-mağduriyet düzeyleri arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü (r=0.332) ve anlamlı (p<0.05) bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada antrenörler, idareciler ve aileler için önleme ve müdahale stratejileri önerilmektedir. Öğrencilerde görülebilecek, e-zorbalık davranış sergileme ve e-zorbalık mağduru olma durumlarına karşı dijital platformlarda ve metaverse evreninde öğrencileri bekleyen güncel tehlikelere dikkat çekilmektedir.Keywords

E-zorbalık, E-mağduriyet, metaverse, Eğitim, Öğrenciler, Spor LisesiAbstract

Rapid developments in information and communication technology made tools like mobile phones and the internet an indispensable piece of life for every people of every age, every gender, every education level, and every income level. There is a factor that increases the importance of examining students' e-bullying and e-victimization behaviors in this quantic era in which, education processes' transferring to the metaverse is debated. The goal of this research is to examine the connection between the sports high school students' showing cyberbullying and being cyber victims and examine the connection with gender, status level, receiving disciplinary punishment, sports branch type, internet usage time, parent education level, economic income level and the source of connecting internet. The study group of descriptive research, in which a correlational survey model is used, consists of 135 male and 117 female sports high school students in Malatya. In a view of collecting the data, adapted to Turkish by Basaran and Cikrikci(2015), the E-Bullying Scale and E-victimization Scales are used. The data are analyzed with the usage of the SPSS 26 package program, t-test, correlation, frequency, percentage, one-way variance analysis(ANOVA), and LSD test. In the research, it is proved that the attitudes of showing e-bullying of students change significantly by gender (p<0.05), and male students have more average points than female students however when it comes to cyber victimization, female students' cyber victim average point is higher than male students. It is concluded that 2nd-year and 3rd-year students are the ones who show e-bullying most, on the other hand, 4th-year students are the ones who are the least e-victimized. It is analyzed that, an increase in income level and increasing in time, that is spent on internet usage in a day, show significant changes on showing e-bullying manners and e-victimization manners. According to the results of the research, there is no connection between sports branch types and parent education level. According to the correlation analysis about e-bullying and e-victimization levels, it is found that there is a positive and significant connection between sports high school students' e-bullying attitudes and e-victimization levels(p<0.05). In this study, interference and prevention are suggested to trainers, administrators, and families. For the situation that can be seen in the students like e-bullying and evictimization, it is pointed out the current dangers that wait for students on digital platforms and the metaverse universe.Keywords

E-bullying, E-victimization, metaverse, education, students, sport high School