YAZ MASALLARI’NIN DERİN EKOLOJİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF SUMMER TALES IN THE CONTEXT OF DEEP ECOLOGY

YAZ MASALLARI’NIN DERİN EKOLOJİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Author : Tuba Kaplan    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 49
Page : 984-1000
DOI Number: :
Cite : Tuba Kaplan , (2022). YAZ MASALLARI’NIN DERİN EKOLOJİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 49, p. 984-1000. Doi: 10.35826/ijoess.3161.
    


Summary

Günümüz dünyasında büyük çoğunluğu şehirlerde yaşayan çocuklar tarafından doğa yeterince tanınmamaktadır. Doğayı yakından gözlemleme şansı yakalayamayan çocuklara doğayı tanıtma görevini üstlenen unsurlardan biri de kitaplardır. Çocuk kitapları bu süreçte ilk tanışmanın gerçekleştiği vasıtalardandır. Çocukları eğitme ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlama gibi birçok amacı olan çocuk kitaplarında işlenen doğa konusu, çocukta doğa bilincinin gelişmesine ve çocuğun çevresine karşı duyarlı olmasına katkı sağlar. Kitapta yaşanan bir doğa sorunu, çocuğun problem çözme becerisini geliştirmekle birlikte doğaya karşı sevgi duymasına ve doğa bilinci kazanmasına yardım ederken olası bir durumla karşılaştığında ne yapması gerektiğinin farkında olmasını da sağlar. Alanyazın taraması sonucunda, gerek farklı eğitim kademelerinde, gerek çocuk kitaplarında, gerekse farklı disiplinlerde doğa konusunun ve çevre bilincinin yoğun bir şekilde işlendiği görülmektedir. Bu çalışmada Estonya’dan Japonya’ya; Finlandiya’dan Türkiye’ye, dünyanın dört bir yanından Tarık Demirkan tarafından çevrilerek bir araya getirilen Yaz Masalları’nın derin ekoloji yaklaşımına uygun olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Doküman incelemesi yönteminin benimsendiği çalışmada Yaz Masalları’ndan elde edilen veriler betimsel analizle değerlendirilmiştir. Bulgular, hayvanlar (bıldırcın-keklik, inek, kuş), bitki (çiçek, sebze, ağaç), su, gökyüzü (güneş, yıldız, bulut), hava (yağmur, rüzgâr) ve diğerleri (mevsim, gece-gündüz) olmak üzere altı kategoride toplanmıştır. Sonuç olarak; çalışmada incelenen Yaz Masalları’nın çocuklar için uygun bir şekilde tasarlandığı ve içerik bakımından derin ekoloji yaklaşımına uygun olduğu tespit edilmiştir. Masallarda çocuğun doğaya karşı bilinçli olmasını sağlayacak ve farkındalık oluşturacak mesajların olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan kitabın çocuklar tarafından okunması faydalı olacaktır. Tarık Demirkan’ın derleyip çevirdiği, Feridun Oral’ın resimlediği dizinin diğer kitapları da Kış Masalları, Bahar Masalları ve Güz Masalları kitapları da derin ekoloji bağlamında değerlendirilmesi önerilmiştir.

 

 Keywords

Yaz Masalları, doğa, doğanın işlenişi, çocuk, çocuk kitapları. Abstract

In today's world, nature is not sufficiently recognized by children, most of whom live in cities. One of the elements that undertake the task of introducing nature to children who do not have the chance to observe nature closely is books. Children's books are among the means by which the first acquaintance takes place in this process. The subject of nature, which is covered in children's books, which has many purposes such as educating children and providing them with a fun time, contributes to the development of nature consciousness and being sensitive to the environment. A nature problem in the book helps the child to develop problem-solving skills, to love nature and to gain awareness of nature, while also making him aware of what to do when faced with a possible situation. As a result of the literature review, it is seen that the subject of nature and environmental awareness are intensively discussed in different education levels, in children's books and in different disciplines. In this study, from Estonia to Japan; It is aimed to determine whether Summer Tales, translated and brought together by Tarık Demirkan from Finland to Turkey from all over the world, are suitable for the deep ecology approach. In the study, in which the document analysis method was adopted, the data obtained from Summer Tales were evaluated with descriptive analysis. The findings are composed of animals (quail- partridge, cow, bird), plant (flower, vegetable, tree), water, sky (sun, star, cloud), air (rain, wind) and others (season, day and night). collected in six categories. As a result; It has been determined that the Summer Tales examined in the study are designed appropriately for children and are suitable for the deep ecology approach in terms of content. It has been concluded that there are messages in the fairy tales that will enable the child to be conscious of nature and create awareness. In this respect, it would be beneficial for children to read the book. Other books in the series, compiled and translated by Tarık Demirkan and illustrated by Feridun Oral, are also recommended to be evaluated in the context of deep ecology.Keywords

 Summer Tales, nature, treatment of nature, child, children's books.