SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI BESLENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI İLE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ATTITUDES OF STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES TOWARDS HEALTHY NUTRITION AND THEIR SELF-ESTEEM )

Author : Mevlüt GÖNEN  , Mehmet Ali CEYHAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 48
Page : 625-637
    


Summary

Sağlıklı beslenmeye yönelik tutumun sağlıklı beslenme davranışının belirleyicilerinden biri olduğu söylenebilir. Sağlıklı beslenme davranışı ise sağlıklı bir hayat sürmenin öncüleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Sağlıklı beslenmenin aynı zamanda, kişilik gelişim fonksiyonlarından biri olan benlik saygısıyla ilişkili olduğu da düşünülmektedir. Bu ilişki göz önünde bulundurularak bu çalışmada, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumları ile benlik saygıları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde farklı bölüm ve sınıf derecelerinde öğrenim görmekte olan 139 (%47.0) kadın 157 (%53.0) erkek olmak üzere toplam 296 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verilerinin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen Demografik Bilgi Formu, Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ) ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin, analizinde öncelikli olarak verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için normallik testi yapılmıştır. Verilerin normal dağıldığı belirlendikten sonra betimsel istatistik, bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve gruplar arası farkı belirlemek için Scheffe çoklu karşılaştırma testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda öğrencilerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum puan ortalamalarının, cinsiyet, sınıf ve bölüm değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin benlik saygısı düzeyi puan ortalamalarının ise, cinsiyet ve öğrenim görülen bölüm değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark gösterdiği belirlenmiştir. Öğrencilerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum ve benlik saygısı puan ortalamaları arasında ise düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Sağlıklı beslenme, benlik saygısı, tutum, üniversite öğrencileriAbstract

It can be said that the attitude towards healthy nutrition is one of the determinants of healthy nutrition behavior. Healthy nutrition behavior is one of the pioneers of leading a healthy life.  A healthy nutrition is also thought to be related to self-esteem, which is one of the personality development functions. Considering this relationship, in the study, the relationship between the attitudes of the students of the faculty of sports sciences towards healthy nutrition and their self-esteem was investigated. Considering this relationship, in this study, the relationship between the attitudes of the students of the faculty of sports sciences towards healthy nutrition and their self-esteem was investigated. The study group of the research consists of 296 students, 139 (47.0%) females and 157 (53.0%) males, studying in different departments and grades at Bayburt University Faculty of Sport Sciences. Questionnaire method was used to collect the data of the study. Demographic Information Form developed by the researcher, Attitudes towards Healthy Eating Scale (SBIÖ) and Rosenberg Self-Esteem Scale were used to collect data in the study. In the analysis of the obtained data, first of all, the normality test was performed to determine whether the data were normally distributed. After determining that the data were normally distributed, descriptive statistics, t-test for independent groups, one-way analysis of variance (Anova) and Scheffe multiple comparison test and Pearson correlation analysis were used to determine the difference between groups. As a result of the analysis of the data obtained in the study, it was determined that the average score of students' attitudes towards healthy eating differed significantly according to gender, class and department variables. It was determined that the mean scores of the students' self-esteem levels differed statistically significantly according to the variables of gender and education department. It was concluded that there was a low-level positive and significant relationship between the students' attitudes towards healthy eating and their self-esteem average scores.Keywords

Healthy nutrition, self-esteem, attitude, university students