TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANS EĞİTİMLERİNDE ALDIKLARI ALAN BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(PRE-SERVICE HISTORY TEACHERS' OPINIONS ABOUT THE SUBJECT MATTER KNOWLEDGE LESSONS RECEIVED IN UNDERGRADUATE EDUCATION )

Author : Seval EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE  , Ayşe Gizem EKİNCİ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 48
Page : 610-624
    


Summary

Bu araştırma tarih öğretmeni adaylarının lisans eğitimlerinde aldıkları alan bilgisi derslerine ilişkin görüşlerini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Alan bilgisi derslerinde, düşünme becerilerinin, özel alan yeterliklerinin ve özel öğretim yöntemlerinin kazandırılması için ne kadar çaba harcandığının araştırılması önemli bir konu olarak görülmektedir. Bu araştırma var olan durumu görüşme yoluyla betimlemeyi amaçlayan nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki devlet üniversitelerinin ‘’Tarih Öğretmenliği’’ bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 11 kadın ve 10 erkek, toplam 21 kişinin bulunduğu son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, tarih öğretmenliği bölümü lisans programındaki alan bilgisi derslerinin değerlendirilmesi ile ilgili alanyazın taraması yapılarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin belli bir kısmı sınıf ortamında yüz yüze, bir kısmı ise ‘’Google Forms’’ aracılığıyla online olarak toplanmıştır. Elde edilen veriler temalar ve kodlar oluşturularak analiz edilmiş, yüzde ve frekans tabloları yardımıyla yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen yetiştiren bu bölümün alan bilgisi derslerinde, öğretmenlerden sahip olmaları beklenen özel yeterlik alanlarının kazandırılmasında ve öğretmenlerin öğretim programlarının amaçlarını kazandırabilecek yeterliğe ulaşmalarının sağlanmasında genel olarak sorun olduğu görülmektedir. Tarih öğretmen adaylarının, ders aldıkları öğretim üyelerinin alan bilgisi yeterlikleri hariç, diğer konularda genel olarak olumsuz görüşlere sahip oldukları saptanmıştır. Öğretmen adaylarının çoğu, ders aldıkları öğretim görevlilerinin tarafsız olmadığını düşünürken, yarısından fazlası özel öğretim yöntemlerinin kullanılmasını ve öğretilmesini yeterli bulmadıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının çoğu okul bünyesinde ya da dışında arşiv taramaları, tarihsel mekân, müze ziyaretleri gibi imkanları ve derslerde tarihsel düşünme becerilerinin kazandırılmasını yeterli görmemektedir.Keywords

Tarih öğretmeni adayları, tarih alan bilgisi, tarih özel alan yeterlikleri, tarihsel düşünme becerileriAbstract

The purpose of this study was to determine the opinions of pre-service history teachers about the subject matter knowledge lessons which they took in their undergraduate education. It is seen as an important issue to investigate how much effort is spent to gain thinking skills, special field competencies and special teaching methods in subject matter knowledge lessons. This research is a qualitative study aiming to describe the current situation through interviews. The participants of this study comprise 21 senior students,11 females and 10 males, who voluntarily take part and study ‘’History Teaching’’ departments of state universities in various regions of Turkey during the 2019-2020 academic year. To reach the purposes of the study, a structured interview form developed by the researchers by scanning the literature on the evaluation of the subject matter knowledge lessons in the undergraduate program of the history teaching department was used as the data collection tool. A part of the data was collected face to face in the classroom and some of them were collected online through "Google Forms". Data collected through a structured interview form were analyzed by creating themes and codes and interpreted with the help of percentage and frequency tables.  The findings demonstrate that there is a general problem in gaining special field competencies expected from pre-service teachers and ensuring that teachers reach the competence to have students gain the objectives of the curriculum in the subject matter knowledge lessons of history teaching department. It has been determined that pre-service history teachers generally have negative opinions on other subjects, excepting the subject matter knowledge competencies of the faculty members. While most of the pre-service teachers thought that the lecturers they took lessons from were not impartial, more than half of them stated that they did not find the use and teaching of special teaching methods sufficient. In addition, most of the pre-service teachers do not find enough opportunities such as in and out of school archive scans, historical places, museum tours and gaining historical thinking skills in lessons.Keywords

Pre-service history teachers, history subject matter knowledge, history special field competencies, historical thinking skills