RESEARCH ON DETERMINING THE PURCHASING STYLES OF WORKING WOMEN AND HOUSEWIVES
(ÇALIŞAN KADINLARIN VE EV HANIMLARININ SATIN ALMA TARZLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA )

Author : Ferdi Akbıyık  , Nedret Çağlar  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 48
Page : 501-521
    


Summary

This study was carried out to determine the purchasing styles of working women and housewives. During the data collection phase of the study, the online form created through Google forms was shared with working women and housewives who live in Isparta and are over 18 years old and have purchasing behaviour. A total of 487 participants, 247 of whom were working women and 240 of them were housewives, who participated in the study voluntarily and filled out the questionnaire completely, were included in the study. A descriptive research model was used in the study. The data were analysed by using various statistical tests including “Reliability”, “KMO test”, “Factor Analysis”, and “Independent T test” with the SPSS 22 package program. In this respect, purchasing styles of working women and housewives were determined according to the research model. Nine factors emerged in the dimensions of purchasing style perceptions of working women and housewives. The naming of the factors obtained was made according to the items that make up the factors. The factors are “Perfectionist”, “Brand Conscious”, “Fashion Conscious”, “Pleasure Conscious”, “Careful and Price Conscious”, “Confused”, “Brand Loyal”, “Careless”, and “Contented”, respectively. Besides, statistically significant relations were found among the purchasing styles of female consumers and their job status in the study. It can be inferred from this study that while working women are more sensitive in such dimensions as brand conscious, pleasure conscious, price conscious and careful, and confused, housewives are more susceptible in terms of careless and contented dimensions. In the study, it was also determined that the profession variable did not make a difference in the dimensions of perfectionist, brand loyal and fashion conscious.Keywords

Purchasing style, working women, housewives, consumer behaviourAbstract

Bu araştırma, çalışan kadın ve ev hanımlarının satın alma tarzlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın veri toplama aşamasında Google formları aracılığıyla oluşturulan çevrimiçi form, Isparta'da yaşayan 18 yaş üstü ve satın alma davranışı olan çalışan kadın ve ev hanımları ile paylaşılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan ve anketi eksiksiz dolduran 247'si çalışan kadın, 240'ı ev hanımı olmak üzere toplam 487 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada betimsel bir araştırma modeli kullanılmıştır. Veriler, SPSS 22 paket programı ile “Güvenilirlik”, “KMO testi”, “Faktör Analizi” ve “Bağımsız T testi” gibi çeşitli istatistiksel testler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma modeli doğrultusunda çalışan kadın ve ev hanımlarının satın alma tarzları belirlenmiştir. Çalışan kadınların ve ev hanımlarının satın alma tarzı algılarının boyutlarında dokuz faktör ortaya çıkmıştır. Elde edilen faktörlerin isimlendirilmesi, faktörleri oluşturan maddelere göre yapılmıştır. Faktörler sırasıyla “Mükemmeliyetçi”, “Marka Bilinçli”, “Moda Bilinçli”, “Zevk Bilinçli”, “Dikkatli ve Fiyat Bilinçli”, “Kafası Karışık”, “Marka Bağlılığı”, “Dikkatsiz” ve “Kanaatkar” şeklindedir. Ayrıca çalışmada kadın tüketicilerin satın alma stilleri ve iş durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu araştırmadan, çalışan kadınların marka bilinci, zevk bilinci, fiyat bilinci ve dikkatli ve kafası karışık gibi boyutlarda daha duyarlı iken, ev hanımlarının dikkatsiz ve memnun boyutlarında daha duyarlı oldukları sonucuna varılabilir. Araştırmada ayrıca meslek değişkeninin mükemmeliyetçi, marka bağlılığı ve moda bilinci boyutlarında fark yaratmadığı tespit edilmiştir.Keywords

Satın alma tarzı, çalışan kadınlar, ev hanımları, tüketici davranışı